Det er foretatt en reguleringsplan for området. Her het de at en av forutsetningene i planen er at «Salteriet» og «Løven» bevares.

Les også: Bekymret for riving av kulturminner

Fordeler og ulemper

For å kunne innvilge dispensasjon skal kommunen med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 19-2 veie fordelene opp mot ulempene med omsøkte tiltak.

Rådmannen vurderer at det ikke er fremkommet nye opplysninger etter at reguleringsplanen ble vedtatt som gir grunnlag for å innvilge dispensasjon/foreta reguleringsendring.

Bakgrunnen for søknaden er at det skal bygges ny kai og ny tidsmessig bebyggelse der «Salteriet» i dag. Det er bevilget midler til bygging av ny kai. Dette er et prosjekt som ikke er startet, det vil si at kaiens størrelse, lengde og utforming ikke er avgjort.

Rådmannen vurderer at det derfor er for tidlig å si at bygget må bort på grunn av ny kai.

Les også: Fraråder riving

Løven

Også området der «Løven» med tilhørende lager ligger i dag planlegges det ny bebyggelse, og tiltakshaver mener de gamle bygningene må fjernes for å få til en effentiv utnytting av området.

En ny tenkt bebyggelse vil ha store utfordringer hvis den plassseres der på grunn av fiskehjellene og 10 meter byggegrense mot Fylkesveien, heter det i saksfremlegget.

Saken har vært ute på høring og det har kommet mange kommentarer.

Uro

Bø Kystlag er kjent med planene om å rive for så å sette opp bygningene igjen på et senere tidspunkt.

De ser med stor uro på at det nok en gang skal fjernes kulturminner fra kommunen.

Det spesielle i dette tilfellet er at det handler om kulturminner som har betydd alt for oppbyggingen av kystkommunen Bø, nemlig det som kan knyttes til fiskeriene.

Bygningene forteller om historien 200 år tilbake i tid.