Ny forvaltningslov skal bli enklere å forstå

Forvaltningslovutvalget foreslår en helt ny forvaltningslov som både skal forenkles, skrives i et lettere forståelig språk og gi mulighet for tettere samarbeid.
Innenriks

Utvalgets leder, professor Inge Lorange Backer, la fram utvalgets rapport i Justis- og beredskapsdepartementet torsdag.

– Forvaltningsloven står helt sentralt i forholdet mellom enkeltpersoner og forvaltningen. Loven skal ivareta borgernes og private virksomheters rettssikkerhet og legge til rette for effektiv saksbehandling. Både endringer i forvaltningens oppgaver og organisering og den teknologiske utviklingen tilsier at det er behov for en ny og oppdatert forvaltningslov, sier justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Utvalget ble oppnevnt i oktober 2015 for å foreta en bred gjennomgang av den gjeldende forvaltningsloven fra 1967 og vurdere behov for endringer på bakgrunn av dagens praksis og digitale teknologi.

Forenkle

Blant forslagene er å skrive en helt ny lov i en mer moderne og forståelig språkdrakt, legge til rette for et tettere samarbeid mellom de forskjellige forvaltningsorganene og overføre innsynsreglene til offentlighetsloven, som utvalget vil endre navn på til innsynsloven.

– På sett og vis er dette en mer teknisk endring, men den har et pedagogisk siktepunkt også. Forvaltningsloven som den er i dag, er ikke like lett å forstå på alle punkter. Den kan være vond å lese, og innsynsreglene er heller ikke enkle å lese, sier utvalgets leder Inge Lorange Backer til NTB.

– Det vil være en fordel både for forvaltning og publikum å få samlet disse reglene på et sted. Når offentlighetsloven også får med regler om partsinnsyn, blir det viktig å markere i tittelen på loven at den handler om mer enn bare offentlighet, fortsetter han.

Klarspråk

Utvalget vil også skrive om hele lovteksten slik at den er lettere å forstå og lese enn den er i språkdrakten fra 1967.

– Klarspråk er viktig, og det er en hovedgrunn til å foreslå en helt ny lov som blir lettere tilgjengelig når den er skrevet i dagens språkdrakt. Vi har hatt kontakt med Språkrådet i dette arbeidet, noe vi har hatt god nytte av, sier han.

Utvalget mener at forslagene i utredningen vil gjøre reglene om offentlig forvaltning mer tilgjengelig, både for forvaltningen og folk flest. Samtidig foreslås det å utvide adgangen til å dele taushetsbelagte opplysninger innad i forvaltningen, innenfor de rammer personvernforordningen setter.

– En av tingene vi har arbeidet med, er å legge til rette for bedre samarbeid mellom de forskjellige forvaltningsorganene. Dette er en fordel for borgerne og vil bidra til en bedre offentlig forvaltning. Det er viktig å dele informasjon med hverandre for å få samarbeidet til å fungere. Det er ganske varierende slik det er nå, sier Backer.

– De nordiske samfunnene skiller seg globalt ut med høy grad av tillit både mellom folkene i landene innbyrdes og mellom folk og myndigheter. Det er viktig å ha en lov som kan gi folk tillit til offentlig forvaltning. Demokratiet trenger en offentlig forvaltning som fungerer godt. Dette er et helt grunnleggende synspunkter som vi trekker inn i flere sammenhenger i utredningen, avslutter han.

(©NTB)