Vesterålen tingrett foreslås nedlagt

Det er for mange tingretter i Norge, mener Domstolkommisjonen. Tirsdag la de fram et forslag om å legge ned to av tre tingretter. Det går mot et saftig politisk oppgjør om saken.
Innenriks

Kommisjonen foreslår dermed å stenge halvparten av landets rettslokaler for godt, skriver avisa.

I den fremskyndede delrapporten om struktur og lokalisering av tingrettene og lagmannsrettene i Norge, heter det blant annet at dagens 60 tingretter reduseres til 22 tingretter med 30 rettssteder, og at dagens 34 jordskifteretter reduseres til 13 jordskifterettskretser med til sammen 20 bemannede rettssteder.

Adresseavisen skriver at dette for eksempel betyr at hele Trøndelag foreslås samlet til én tingrett.

Kommisjonen mener dagens inndeling og lokalisering av seks lagmannsretter er fornuftig, men har lagt inn to ulike endringer i rettskretsinndelingen rundt Borgarting lagmannsrett.

I delrapporten begrunner Domstolkommisjonen ønsket om nedleggelse med med at små tingretter utfordrer tilfeldighetsprinsippet ved valg av dommer, at undersøkelser indikerer kvalitetsforskjeller, og at prinsippet om at like tilfeller skal behandles likt, er under press.

Kommisjonen med 16 medlemmer ledes av sorenskriver Yngve Svendsen i Oslo tingrett. Kommisjonen ble nedsatt 11. august 2017.

Andre delrapport fra kommisjonen har sett på uavhengigheten, digitalisering og domstolenes oppgaver.

Fakta om forslaget

* Øst-Finnmark-, Hammerfest- og Alta- til Ytre Finnmark tingrett. Alta blir nytt hovedrettssted.

* Nord-Troms- og Senja- til Troms tingrett med hovedsete i Tromsø.

* Trondenes-, Ofoten- og Vesterålen- til Midtre Hålogaland tingrett med hovedsete i Harstad.

* Salten- og Lofoten- til Salten tingrett med Bodø som hovedrettsted. Av geografiske hensyn foreslås det å opprettholde en avdeling i Svolvær.

* Rana-, Alstahaug- og Brønnøy- til Helgeland tingrett med hovedrettsted i Mo i Rana.

* Sør-Trøndelag-, Fosen-, Inntrøndelag og Namdal- til Trøndelag tingrett med hovedrettssted i Trondheim og en avdeling i Steinkjer.

* Nordmøre-, Romsdal-, Sunnmøre- og Søre Sunnmøre- til Møre og Romsdal tingrett. Ålesund blir hovedrettssted, med en avdeling i Kristiansund.

* Bergen tingrett og deler av Hardanger tingrett slås sammen til Hordaland tingrett med lokaler i Bergen.

* Haugaland-, Sunnhordland- og deler av Hardanger tingrett bør slås sammen til å bli Haugaland og Sunnhordland tingrett med hovedrettsted i Haugesund.

* Stavanger-, Jæren- og Dalane- til Rogaland tingrett, med lokaler i Stavanger.

* Lister-, Kristiansand- og Aust-Agder- til Agder tingrett i Kristiansand med en avdeling i Arendal.

* Vest-Telemark-, Aust-Telemark og Nedre Telemark- til Telemark tingrett i Skien.

* Drammen-, Kongsberg og Eiker-, Hallingdal- og Valdres- til Buskerud tingrett med Drammen som hovedrettssted. En avdeling bør opprettholdes i Nesbyen grunnet store reiseavstander.

* Nord-Gudbrandsdal-, Sør-Gudbrandsdal-, Nord-Østerdal-, Sør-Østerdal-, Gjøvik- og Hedmarken- samles som Innlandet tingrett. Hamar som hovedrettssted og en avdeling på Tynset.

* Nedre Romerike-, Øvre Romerike- og Glåmdal- til Romerike tingrett med lokaler i Lillestrøm.

* Follo- og Heggen og Frøland- til Follo tingrett som legges til Ski.

* Moss-, Sarpsborg-, Halden- og Fredrikstad- til Østfold tingrett. Spørsmålet om et felles tinghus skal behandles på et senere tidspunkt.

* Ringerike tingrett og Asker og Bærum tingrett foreslås å bli til Ringerike, Asker og Bærum tingrett, med plassering i Sandvika.

* Kommisjonen foreslår at Oslo tingrett og Oslo byfogdembete slås sammen.

Kilde: Adresseavisen


Domstoladministrasjonen støtter

Forslaget om å halvere antall rettssteder vil bety at kvaliteten i domstolene heves, mener leder Sven Marius Urke i Domstolsadministrasjonen.

Urke, som selv sitter i kommisjonen som har foreslått å halvere antall rettssteder fra 60 til 27 og fjerne to av tre tingretter, gir ikke uventet sin fulle støtte til forslaget.

– Vi er på for mange steder til å få til den kvaliteten og effektiviteten vi bør ha, sier Urke til NTB.

– Dette handler om kvaliteten på domstolene. Det er viktig for brukerne at man har noenlunde samme tilbud over hele landet. Da trengs det et visst faglig miljø. Med den strukturen vi foreslår nå, kan alle domstolene behandle alle typer saker, påpeker han.

Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet har allerede varslet kamp i Stortinget om forslaget. Urke advarer på sin side om å gjøre saken til gjenstand for et politisk spill.

– Vi må tenke på hva som er bra for brukerne av domstolene, og ikke andre hensyn, sier han.

Varm potet

Politisk kan denne saken bli en het «potet». Sp gikk kraftig fram under høstens kommunevalg blant annet med en klar retorikk mot sentralisering. Ap er denne gangen enig med Sp om at forslaget fra kommisjonen ikke er godt nok.  KrF varsler dessuten at de ikke kan støtte forslaget. Høyre sier de vil jobbe med forslaget.

– Det er uaktuelt for KrF å støtte Domstolskommisjonens forslag til framtidig strukturendring, slår justispolitisk talsmann Geir Toskedal i KrF fast overfor NTB.

Dermed er det lite trolig at forslaget som foreløpig ligger på bordet vil få flertall i Stortinget. Så langt har også Ap og Sp varslet at de er imot tiltakene i kommisjonens rapport. Forslaget innebærer at man går fra 60 til 22 tingretter og halverer antall rettslokaler.

– Det er viktig med en faglig og politisk debatt om domstolenes arbeidsvilkår, men kravet til fagmiljø og robusthet må kunne løses på andre måter enn ved en massenedlegging av tingretter rundt om i landet, sier Toskedal.

Høyres justispolitiske talsperson, Peter C. Frølich, reagerer på at opposisjonspartiene Sp og Ap har skutt ned forslaget allerede før rapporten ble lagt fram.

– I stedet for å avvise alt på autopilot, vil Høyre jobbe grundig med rapporten. Det fortjener domstolene som har jobbet hardt i to år med dette, sier han.

Han viser til at domstolene selv ønsker endringer.

– De rapporterer om mer krevende saker enn før og må moderniseres. Det vi får i dag er en ekspertanbefaling, ikke en politisk konklusjon. Vi politikere må ta mange hensyn og det er ikke sikkert at dette er den endelige fasiten, sier han.


(©NTB)