Regjeringen:

Vil styrke rettighetene til elever som reiser på utveksling

Ifølge Kunnskapsdepartementet er det for mange norske elever på utvekslingsopphold i utlandet som opplever at de ikke får god nok omsorg i vertshjemmet. Nå ønsker regjeringen å gjøre endringer for å bedre dette.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).  Foto: NTB Scanpix/Ole Berg-Rusten

Lokale notiser

Regjeringen ønsker å gi utvekslingsorganisasjonene og skoleeierne et større ansvar. Dette for å sørge for elevenes sikkerhet og ansvar for å gripe inn dersom forhold i vertshjemmet eller på skolen er dårlige.

– Vi ønsker at enda flere ungdommer skal reise på utveksling, men da må vi ha et regelverk som bidrar til å gi elevene trygge, sikre og gode opphold. Nå strammer vi inn kravene slik at utvekslingsorganisasjoner skal ha faste rutiner for å unngå, fange opp og rette opp uakseptable situasjoner, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø i en pressemelding.

For mange har opplevd negative situasjoner

I 2018 var det i underkant av 1.800 norske elever som reiste på utveksling. De mest populære reisemålene var USA (47 prosent), Storbritannia (22 prosent) og Australia (åtte prosent).

Elever får mulighet til å oppleve nye kulturer og få andre faglige perspektiver når de reiser på utvekslingsopphold. Nybø mener at de aller fleste kommer hjem med både ny faglig kunnskap og gode minner, men peker på en undersøkelse gjort blant tidligere utvekslingselever. Den viser at for mange har opplevd negative situasjoner.

– Derfor får utvekslingsorganisasjonene et større ansvar for å sikre at både elever og foresatte får god informasjon før avreise. I tillegg skal organisasjonene sørge for at elevene blir plassert i egnede vertshjem som tilfredsstiller alminnelige krav til økonomi og boforhold. Organisasjonenes stedlige kontaktperson får også et tydeligere ansvar for å hjelpe og bistå eleven, sier Nybø.


De viktigste endringene som regjeringen nå foreslår:
  • Utvekslingsorganisasjoner og skoleeiere skal sørge for at elever og foresatte på et tidlig tidspunkt får tilgjengelig informasjon om relevante kulturelle og sikkerhetsmessige forhold knyttet til oppholdet. Organisasjonene forplikter seg også til å gi råd og følge opp elevene underveis i oppholdet.
  • Ansvarsforholdene skal komme klart frem, blant annet utvekslingsorganisasjonenes og skoleeiernes ansvar for elevenes sikkerhet.
  • Utvekslingsorganisasjonene skal rapportere årlig om status for rutiner og annet som er grunnlag for godkjenningen. Både organisasjonene og skoleeierne skal rapportere uten ugrunnet opphold om hendelser som kan ha betydning for om vilkårene for godkjenning er oppfylt.
  • Det skal være et krav at vertshjemmene tilfredsstiller alminnelige krav til økonomi og boforhold i henhold til levestandard i oppholdslandet.
  • Reglene for hva som skal til for at en utvekslingsorganisasjon kan bli fratatt den offentlige godkjenningen klargjøres. Utvekslingsorganisasjoner vil kunne miste godkjenningen i tilfeller der det oppstår gjentatte eller vesentlige brudd på vilkårene.

Kilde: Regjeringen.no

 

Forslaget til ny forskrift er nå ute på høring. Det nye regelverket skal etter planen tre i kraft før den nye søknadsrunden for godkjenning av utvekslingsorganisasjoner og utvekslingssamarbeid høsten 2019.