Ikke påvist elvemusling i Grimsbogelva

NVE har ingenting å utsette på planen for å gjøre en opprensking i nedre del av Grimsbogelva i Sortland.
Lokale notiser

NVE har gitt en uttalelse til Sortland kommune i forbindelse med et inngrep med planlagt opprensking i Grimsbogelva. Det er planlagt en opprensking i nedre del av elva.

Blir oversvømmelser

Det planlegges opprensking av en tidligere kanalisert og utstrakt elvestrekning over en strekningpå cirka 380m. Det er ikke foretatt opprensking hersiden cirka  1970, og det er nå problemer ved at vannet stuves opp og det blir oversvømmelse.

– Vi har vært i kontakt med Nordnorske Ferskvannbiologer, og det er ikke påvist elvemusling i grøften. Planen er ryddig og oversiktlig, skriver regionsirektør i NVE, Knut Aune Hoseth.

NVE har imidlertid noen kommentarer til planen når det gjelder bedring av vassdragsmiljø.

– Ved oppgraving av elveløpet kan det med fordel gjennomføres tiltak for å gjenskape et mer naturlig elveløp enn det som har vært tilfelle etter kanaliseringen av elva. Dette kan gjøres ved å grave en del svinger i elva, foretas breddeutvidelser og eventuelt legge ut steingrupper, skriver Hoseth.

Et mer naturlig elveløp

Når det gjelder anadrom fisk må det undersøkes med Fylkesmannen i Nordland om det er anadrom fisk i vassdraget.

– Dersom dette er tilfelle er det spesielt viktig å gjennomføre tiltak for å reetablere et mer naturlig elveløp, skriver NVE.

Når det gjleder kantvegetasjon må kommunen både vurdere om kravet til vegetasjonssone etter landbruksregelverket og kravet til naturlig kantvegetasjon etter vannressursloven er oppfylt når nydyrking eller tilskudd godkjennes.

NVE tilbyr å bistå med rådgivning, om det er ønskerlig med ytterligere råd om hvordan et mer naturlig elveløp kan gjenskapes, ifølge brevet til Sortland kommune.