Ønsker å styrke rettsikkerheten i saker om tilbakekallelse av statsborgerskap

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.  Foto: Arkivtofo

Lokale notiser

Regjeringen foreslår at dagens ordning med forvaltningsbehandling i saker om tilbakekallelse av statsborgerskap skal styrkes.

– Regjeringen foreslår at alle klagesaker skal behandles i nemndsmøte i Utlendingsnemnda (UNE) med personlig fremmøte, og at det skal gis fritt rettsråd uten behovsprøving ved forvaltningsbehandlingen, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Ønsker at tilbakekalling skal skje ved dom

Regjeringen ble i et anmodningsvedtak fra Stortinget i 2017 bedt om å fremme et forslag om at tilbakekalling av statsborgerskap på grunn av uriktige opplysninger skal skje ved dom. I høringsnotatet som ble sendt ut var det to alternative forslag: Ett forslag som fulgte opp Stortingets anmodningsvedtak om at tilbakekall av statsborgerskap etter § 26 annet ledd skal skje ved dom, og ett forslag om videreføring og styrking av dagens ordning med forvaltningsbehandling.

Flere høringsinstanser har pekt på at domstolsbehandling som første instans reiser prinsipielle, praktiske og økonomiske utfordringer.

– Legitimiteten til domstolene vil svekkes hvis domstolene skal utføre saksbehandling. Kontrollen som domstolene utøver er en rettssikkerhetsgaranti for alle borgere. Ved å overføre forvaltningsoppgaver til domstolene, fjernes denne kontrollmyndigheten og rettssikkerheten svekkes for den enkelte, sier Sanner.

Alle berørte instanser i justissektoren har i høringen gitt uttrykk for sterk og prinsipiell motstand mot at domstolene skal være førsteinstans i saker om tilbakekall. 

I klagesaker foreslår regjeringen nå at den det gjelder får anledning til personlig fremmøte og kan få forklart seg i nemndsmøte i Utlendingsnemnda. Advokatkostnadene i forbindelse med forvaltningsbehandlingen skal dekkes av det offentlige. Det foreslås også å åpne for at noen flere enn i dag kan få dekket kostnadene ved eventuell domstolsbehandling av saken.

Styrker barnas rettigheter

I lovforslaget foreslås det også at barns statsborgerskap som hovedregel ikke kan tilbakekalles på grunn av feil begått av foreldre eller besteforeldre, slik som i dag. Dette skal også gjelde personer som har blitt myndige, men som var under 18 år da de fikk norsk statsborgerskap.

– Det er viktig for regjeringen at barns rettigheter ivaretas. Derfor skal hovedregelen være at barns statsborgerskap ikke kan tilbakekalles på grunn av feil begått av foreldre eller besteforeldre. I forslaget foreslås det imidlertid et begrenset unntak som åpner for tilbakekall av statsborgerskap dersom personen etter en konkret vurdering ikke har sterk tilknytning til Norge, sier Sanner.

Barns statsborgerskap skal ikke kunne tilbakekalles hvis barnet blir statsløst, og ikke enkelt kan bli statsborger av et annet land.

Saker om tilbakekall har vært stilt i bero

Saker om tilbakekall av statsborgerskap har vært stilt i bero siden våren 2017. UDI anslår at restansen vil være i overkant av 915 saker ved inngangen til 2020

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Lokale notiser