Vil innføre klarere grenser for bruk av tvang og makt

Regjeringen ønsker å innføre klarere grenser for bruk av tvang og makt i barnehager og skoler. Det fremkommer i en pressemelding fra kunnskapsdepartementet.
Lokale notiser

Årsaken til dette er at en ny rapport viser at regelverket for bruk av tvang og makt overfor elever, er utydelig og at praksisen varierer mellom skoler.

– Alle elever skal være trygge på skolen, og utagerende elever skal ikke oppleve at de utsettes for mer tvang og makt enn nødvendig. Uklare regler skaper i dag usikkerhet blant ansatte når krevende situasjoner oppstår. Derfor må vi gjøre det tydelig hva som er lov og ikke, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

– Må være aller siste utvei

Bruk av tvang og makt i skolen er per dags dato ikke lovregulert, samtidig som det er kjent at det oppstår ulike situasjoner der ansatte opplever at de må bruke tvang mot elever.

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har Deloitte utarbeidet en rapport som viser at det brukes tvang og makt overfor elever også i situasjoner der det ikke er akutt fare for liv og helse. Tvangsbruken varierer også.

– Bruk av tvang og makt overfor elever må være aller siste utvei. I dag er regelverket både uklart og mangelfullt. Rapporten viser at praksis varierer for mye mellom ulike skoler. Regjeringen ønsker derfor å sende på høring forslag om regler som gir klarere grenser for bruk av tvang og makt i skoler. I arbeidet vil vi ha dialog med blant andre elever, lærere og Barneombudet. På sikt vil vi også se på hvordan vi kan regulere dette for barnehager, sier Sanner.


Sentrale funn i rapporten:

Sentrale funn i rapporten:

  • Rapporten viser at det brukes tvang og makt i forbindelse med akutte situasjoner der de ansatte opplever at det er fare for at eleven skader seg selv, andre eller utøver stor skade på eiendom.
  • Det er ulike oppfatninger om når det er slik akutt fare for liv, helse eller skade. Hvordan man vurderer risikoen for dette, varierer både mellom skoler og fra person til person.
  • Det er mange situasjoner der ansatte opplever at det er nødvendig å bruke tvang og makt, selv om det ikke er akutt fare for at eleven skader seg selv eller andre. Det kan for eksempel handle om bruk av fysisk makt for å forflytte eller roe ned elever i tilrettelagte opplæringstilbud, for å hindre at en utfordrende situasjon eskalerer.
  • Det blir brukt fysisk makt for å forflytte elever i situasjoner som ikke handler om skadeavverging, men som kan dreie seg om elever som forstyrrer eller ødelegger for undervisning.
  • Det blir brukt tvang og makt for å dekke elevers grunnleggende behov for mat og drikke, eller for å gjennomføre trening som er nødvendig av helsemessige årsaker.

En tydeligere regulering skal bidra til at utfordrende situasjoner blir håndtert best mulig og til det beste for barnet. Den skal også bidra til at skoler og barnehager jobber forebyggende for å unngå at det skal oppstå situasjoner hvor ansatte må bruke tvang.

På bakgrunn av blant annet funnene i denne rapporten vil kunnskapsdepartementet sende forslag til regler om bruk av tvang og makt i barnehager og skoler på høring våren 2021. Departementet tar, ifølge pressemeldingen, sikte på å legge frem lovforslag for Stortinget våren 2022.