- Øksnes boligstiftelse - en veldrevet stiftelse

Meninger

Det er trist å se at noen skaper så mye støy og uro rundt Øksnes Boligstiftelse.

Som påpekt av representant for stiftelsestilsynet, trenger Øksnes Boligstiftelse ro i nåværende situasjon.

Vi har stor respekt for det arbeidet som har vært nedlagt for å utvikle Øksnes Boligstiftelse og leilighetsmassen fra oppstarten og fram til i dag. Dette er et systematisk og planmessig arbeid som er utført av daglig leder, øvrige ansatte og styret i fellesskap. Og som har båret frukter.

Øksnes boligstiftelse fremstår i dag som en veldrevet stiftelse. Den startet opp i 1994 med ca. 65 dårlig vedlikeholdte leiligheter og er utviklet til dagens 140 utleieenheter med en rimelig god standard. Det er bygget 10 nye leiligheter de siste to årene og det er brukt 30 mill. til vedlikehold de siste 11 årene.

Stiftelsen driver med overskudd og har god likviditet. Dette indikerer en god forvaltning av selskapets midler.

Mange av leietakerne har en lav inntekt og er avhengig av en overkommelig husleie for å kunne forsvare sine forpliktelser. Boligstiftelsen har vanskeligstilte på boligmarkedet som en prioritert gruppe.  Det vil ikke være riktig at noen skal presse husleien opp til et langt høyere nivå for å «hjelpe» private eiendomsbesittere i boligmarkedet.

Det er videre beklagelig at det fremsettes urettmessig kritikk og at flere styremedlem forsøkes presset ut av styret.  I det skjulte har dette pågått i lengre tid.  Nå er «utpressingen» blitt offentlig kjent gjennom media.   For de styremedlem dette gjelder må det fortone seg som et umenneskelig press. Både styreleder Paul Ørnes og styremedlem Britt M.Olsen har vår fulle tillit.

Alle organisasjoner har forbedringspunkt, også Øksnes Boligstiftelse. Men i dette tilfellet må vi ikke miste av synet det store bildet, nemlig at vi har en meget veldrevet boligstiftelse.

De forbedringspunkt som er påpekt av stiftelsestilsynet, lar seg nok ordne innen gitte tidsfrister.  Etter vår mening er det noen som lager «storm i et vannglass».

Derfor, all honnør til Øksnes Boligstiftelse og de som har bidratt til å utvikle stiftelsen til det den er i dag.  Dere kan trygt «stå oppreist» for den jobben dere har gjort på vegne av fellesskapet og leietakerne i Øksnes Boligstiftelse.

Myre, den 22.11.15                    

Medlemmer av Øksnes Arbeiderparti som stiller seg bak leserinnlegget:

Knut Hansen, Rose Martinsen, Lars Arntzen, Astrid Olsen, Erling Berg, Dag Einar Hansen, Vally Berg, Arne Arntzen, Eldrid Nilsen, Finn Knudsen, Alvin Martinsen, Eilena Arntzen, Evy Martinsen, Odd Lange, Hildegunn Arntzen, Oddny Klo.