Full splid i Øksnes Boligstiftelse

Det blåser fortsatt rundt Øksnes Boligstiftelse. Daglig leder har sagt opp, og styremedlem Geir Rognan går i et åpent innlegg, adressert til styreleder Paul Ørnes, hardt ut mot styreleder og ett av styremedlemmene.

Styremedlem i Øksnes boligstiftelse, Geir Rognan, har kommet med flengende kritikk av Øksnes Boligstifelses ledelse. 

Øksnes

Bakgrunnen for Rognans kritikk er at han mener at styreleder og daglig leder svarte Lotteri- og Stiftelsestilsynet, etter at tilsynet anmodet styret i boligstiftelsen om en redegjøring om stiftelsens kjernevirksomhet. DSvaret ble gitt uten styrebehandling.

Etter ny henvendelse fra tilsynet får styret saken til behandling og Rognan mener at flertallet i styret går imot de anbefalinger tilsynet har gitt. Styret vedtar så 10. november i år å annulere det tidligere vedtaket.

"Når styreleder Paul Ørnes og styremedlem Britt M. Olsen vedtar å sende en tilbakemelding på tilsynssaka  som imøtegår tilrådingene fra Stiftelsestilsynet, så er tilliten brutt.

Les også: Manglende kompetanse og en stiftelse uten styring

Ingen tillit

Handteringen av saka internt og ovenfor tilsynsmyndighetene har trolig skadet omdømmet til stiftelsen og omdømmet til Øksnes kommune, og det er vanskelig å se hvordan styreleder Paul Ørnes og styremedlem Britt M. Olsen kan påberope seg tillit til å sitte i styret til Øksnes Boligstiftelse", skriver Rognan. Sammen med Asle Sørdahl har Rognan utgjort mindretallet i styret.

Til VOL uttalte styreleder Ørnes:

"– Jeg vil ikke la meg presse ut av styret. Jeg har vært villig til å beklage dette overfor det øvrige styret. – Det er påpekt flere forhold som styret må jobbe videre med og ting vi må gripe fatt. Det er kommet tilrådinger og anbefalinger. Men det er ikke dokumentert lovbrudd, sier styreleder Paul Ørnes.

Les også: Øksnes boligstiftelse - en veldrevet stiftelse

Støtteerklæring

16 medlemmer av Øksnes Arbeiderparti kommer mandag denne uken med en støtteerklæring til boligstiftelsen, der de kun har positive erfaringer med det arbeidet som boligstiftelsen har gjort over år. Boligstiftelsen er en veldrevet stiftelse, mener de. Og flere styremedlemmer skal være forsøkt presset ut av styret. Debatten er en "storm i et vannglass, påpekes det.

Det mange stusser over, er at ingen av de seks Ap-representantene i kommunestyret har skrevet under på støtteerklæringen.

- Er du enig i støtten til boligstiftelsen, spør vi partileder Torfinn Kristoffersen, medlem av kommunestyre. Det vil han ikke svare direkte på, men viser til at saken ikke har vært behandlet av styret. Det er enkeltmedlemmer som har tatt initiativet.

- Men er det ikke rart at ingen av de seks i kommunestyret har skrevet under?

- Ja, jeg synes det er rart at vi ikke ble spurt. Men vi kan ikke styre enkeltmedlemmene. Jeg er ikke glad for prosessen. Når noen har lyst å ytre seg, kunne styret i det minste vært orientert. Innholdet får stå for underskrivernes regning.

Hastesak

En av underskriverne er Ap-nestor Hildegunn Arntzen.

- Hvorfor ble ikke kommunestyregruppen kontaktet?

- Mange partimedlem har ønsket å få fram et budskap om at Øksnes Boligstiftelse er en veldrevet stiftelse, stikk i strid med bildet som er skapt i media. Og vi ønsket å komme raskt ut med denne informasjonen. De partimedlem som direkte og indirekte  er berørt av denne saken er ikke forespurt om å støtte leserinnlegget. Dette av habilitetshensyn. Partiet og ledelsen i partiet er satt under sterkt press i denne saken for å fjerne vårt eget styremedlem Britt M.Olsen. Jeg er tilfreds med at partiet så langt har stått imot dette presset. Derfor har det ikke vært naturlig å forespørre ledelsen og enkelte andre partimedlem om å støtte leserrinnlegget. Det kommer fra «grasrota» i partiet, sier Arntzen.

Hun legger til:

- Av tidshensyn ble heller ikke alle på «grasrota» kontaktet.  Men de som støtter leserinnlegget, har alle lest gjennom hele innlegget og gitt sin aktive støtte til det. Øksnes Arbeiderparti ved leder Torfinn Kristoffersen ble orientert om leserinnlegget samtidig som det gikk ut til media mandag morgen 23.november. Dette da leserinnlegget ikke skulle partibehandles før det ble sendt til media.

Tidligere ordfører Jørn Martinussen er også på banen med et åpent debattinnlegg.