Vil ikke sette ned fartsgrensen

Statens vegvesen mener det ikke er grunn til å sette ned fartsgrensen gjennom Alsvåg, og avslår søknaden fra velforeningen i bygda.

Statens vegvesen vil ikke sette ned fartsgrensen gjennom Alsvåg.  

Øksnes

Som VOL skrev om i januar har Alsvåg Vel bedt om at det blir vurdert å sette ned fartsgrensen langs fylkesvei 939 gjennom bygda. I dag er det 50-sone fra skoleområdet og gjennom sentrum av Alsvåg.

Velforeningen ba i en henvendelse til kommunen om å få vurdert trafikksikkerheten i området og om at nedsettelse av fartsgrensen til 30 km/t ble vurdert.


Vil ha lavere fartsgrense Alsvåg

Alsvåg Vel har fått henvendelser fra innbyggere i Alsvåg om trafikkforholdene i sentrum.


– I sentrum oppleves trafikkavviklingen som utrygg, og kanskje særlig når man kommer fra Matkroken/begyggelse i sentrum. I samme område er der også avkjørsler til Alsvåg Autorep, lakseslakteriet Cermaq, kassefabrikken Øksnes Thermo og Alsvågheimen. I tillegg er det et stort antall boliger i sentrum som har avkjørsler til fylkesveien, som gjør trafikksituasjonen uoversiktlig, ble det skrevet i brevet fra Alsvåg Vel. 

Avslår søknad

Kommunen sendte henvendelsen videre til Statens vegvesen. De avviser nå søknaden om nedsatt fartsgrense.

– Den generelle fartsgrensen innenfor tettbygd strøk er 50 km/t. Dette må likevel ikke oppfattes som at fartsgrensen er påbudt, skiltene angir et forbud mot å overskride angitt fartsgrense, skriver vegvesenet til kommunen.

– Innenfor fartsgrensen må man kunne forvente at fører av kjøretøy avpasser farten etter sted, føre-, sikt- og trafikkforhold. For å ikke undergrave fartsgrensesystemet kan det bare i spesielle tilfeller fastsettes fartsgrense lavere enn den generelle, skriver de videre.

Vikeplikt

At det er mange avkjørsler i sentrumsområdet, mener vegvesenet ikke er et argument for å sette ned fartsgrensen.

– Dersom antall avkjørsler utgjør et problem for trafikken gjennom Alsvåg bør dette sees på uavhengig av fartsgrensen. Kjørende som kommer fra f.eks. eiendom, gårdsveg ellerforretning, har vikeplikt for trafikken på fylkesvegen, skriver vegvesenet.

De skriver til slutt at de både for å få respekt for fartsgrensene og samtidig ivareta trafikksikkerheten, vil følge kriteriene for fartsettelse av fartsgrenser, og avslår dermed søknaden fra velforeningen.