Må kutte drifta med 14 millioner kroner

Øksnes kommune må øke inntektene eller ta ned drifta med 14 millioner kroner for å få neste års budsjett i null. Nå ber administrasjonen formannskapet komme med signaler om hvor de skal foreslå kutt.

Det må kuttes i Øksnes, i en kommune som ifølge ordføreren allerede drifter inn til margen. Formannskapet møtes neste fredag for å diskutere veien videre.  Foto: Silje Helene Nilsen

Økonomisjef Jul Are Pettersen.   Foto: Silje Helene Nilsen

Øksnes

Tirsdag ble formannskapspolitikerne i Øksnes forelagt en grundig gjennomgang av den økonomiske situasjonen i kommunen – med framlegg fra både økonomisjef og alle tre kommunalsjefer for sine sektorer.

Det gjøres i forbindelse med økonomiplan for 2018-2021 som administrasjonen nå jobber med – og som skal opp for politikerne i august.

Les økonomisjefens driftsanalyse for 2016 her.

Må kutte

Økonomisjef Jul Are Pettersen har foretatt en framskriving av budsjett for årene som kommer, for å vise situasjonen som venter om ikke noe blir gjort med driftsnivået i kommunen.

Den viser at Øksnes vil gå med et underskudd allerede i 2018 på 14,1 millioner kroner med dagens driftsnivå.

Administrasjon og politikere har nå en tøff runde foran seg for å komme i null. Rådmannen har derfor valgt å involvere formannskapet på et tidlig tidspunkt for å få signaler om hvordan de skal gripe an situasjonen.

– I framskrivningen har vi har tatt inn konsekvenser av vedtak og bestemmelser som er fattet. Det resulterer i en kraftig utfordring i millionstørrelse allerede fra 2018, sa fungerende rådmann Elise Gustavsen.

– Hva skal vi gjøre når vi ikke har noe å ta av? spurte hun politikerne. 

– Hvordan er ressursene delt mellom sektorer – og hvordan skal det fordeles i framtida? Vi har et sterkt ønske om at dere skal være tydelig i signalene. Hvor skal vi gå videre når vi skal lete etter innsparingspotensialer for å komme i null? spurte rådmannen før kommunalsjefene la fram sine utfordringer for politikerne. Les mer under:

Økonomiske utfordringer:

Skole og barnehage:

• I år brukes det 2,2 millioner kroner til å opprette flere permanente plasser i Tangsprellen barnehage. Etter hovedopptaket ligger det an til behov for plasser til ni små og seks store barn, noe som vil kreve fire nye ansatte. Øksnes opplever en utvikling av at det søkes barnehageplass for stadig flere små barn, noe som gjør at behovet for plasser går opp selv om barnetallet går ned.

• Øksnes har gjennomsnittlige utgifter til grunnskole, men med fire skoler har man høye utgifter til SFO og skolebygg. Sparer imidlertid penger på skyss.

• Kommunen har en høy andel elever som får spesialundervisning. Det brukes mye penger på få. Det er også noen ressurskrevende brukere i barnehagene, og kommunen får også mindre inntekter fordi mange har redusert foreldrebetaling på grunn av krevende økonomi.

Kultur:

• Kommunen igger langt under snittet i Nordland på hvor mye man bruker på kultur. Enheten har mange oppgaver og små delstillinger. Mangler tilfredstillende lokaler til kulturskole, ungdomsklubb og kulturliv.

Helse:

• Øksnes har et sterkt økende press innenfor hjemmebaserte tjenester og institusjoner for eldre. Kommunen har måttet bruke over 2 millioner kroner på å øke bemanningen på dette området allerede i år.

• Kommunen opplever at spesialisthelsetjenesten bygger ned før man har fått bygget opp et tilstekkelig tilbud. Kommunen bruker 1,4 millioner kroner på ressurskrevende brukere i miljøtjenesten.

Teknisk:

• Vesterålskraft har meldt om en kraftig økning av nettleien på grunn av gamle styringssystemer i kommunen. Vil bety 400.000 i økte utgifter. 

• Det må settes av 500.000 kroner mer til vedlikeholdet av det kommunale veinettet. Skyldes blant annet skader på utstyr til selskaper som brøyter for kommunen. Til neste år ønsker kommunen at én aktør tar seg av vedlikehold av alle veier, og at de selv har ansvar for eget utstyr. 

• Det må settes av 200.000 kroner til bistand fra advokater. Kommunen har i dag tre potensielle rettssaker og ti store klagesaker foran seg. Teknisk avdeling har ikke nok folk til å ta seg av dette selv.

– En stor utfordring på teknisk er også saksbehandlingstid. Vi har også et stort etterslep på vedlikehold av kommunal eiendom. Den største bekymringen er at vi ikke har kapasitet til å håndtere flere nye bedrifter i Øksnes. Vi har ikke bemanning til å imøtekomme behovene de har. Vi driver kortsiktig planlegging, og det fører til mange problemer, sa kommunalsjef Janne Kankaala i sitt fremlegg. 

Tas opp i eget møte

– Vi drifter inn til margen, og jeg kan ikke se at vi har så mange steder å hente dette inn. Det jobbes utrolig godt i administrasjonen og organisasjonen – all ære til de ansatte som holder hjulene i gang, sa ordfører Karianne Bråthen (Ap).

På grunn av sen utsending av sakspapirer og lang saksliste i tirsdagens møte ble politikerne enig om å utsette behandling av saken og komme med en tilbakemelding til adminsitrasjonen i et ekstraordinært formannskapsmøte fredag 6. mai.