Opphevet eget vedtak i lovlighetskontroll

Kommunestyret i Øksnes vedtok i juni å delegere flere oppgaver fra hovedutvalg teknisk til administrasjonen. Tirsdag vedtok kommunestyret å oppheve vedtaket, etter at representanter fra Sp og ØTL krevde lovlighetskontroll.
Øksnes

Politikerne i Øksnes har i vår blitt bedt om å ta stilling til endringer i delegasjonsreglementet, som sier noe om hvilke fullmakter som er delegert til ulike organer i kommunen. Bakgrunnen for endringen er nye frister i plan- og bygningsloven for saksbehandling av søknader, dispensasjoner og klagebehandling.

For å effektivisere saksgangen og utnytte fagressursene i administrasjonen ba rådmannen om at flere sakstyper, som tidligere har blitt behandlet av politikerne i hovedutvalget for tekniske saker, skulle delegeres til administrasjonen.

Et samstemt hovedutvalg har selv vært uenig i deler av forslaget, som blant annet innebærer at rådmannen kan vedta mindre reguleringsplaner som er i tråd med arealplanen, samt gjøre mindre endringer i allerede vedtatte reguleringsplaner. Hovedutvalgets endringsforslag ble imidlertid nedstemt, for da kommunestyret behandlet saken 20. juni gikk et knapt flertall inn for rådmannens forslag til nytt reglement, mot at det evalueres tidlig i 2018. 

Krevde lovlighetskontroll

I etterkant av møtet har to representanter hver fra ØTL og Sp krevd en lovlighetskontroll av vedtaket. De mente saken ved behandling ikke var vurdert opp mot kommuneloven og nye byggeforskrifter – samt delegasjonssperrer, hvor loven ikke tillater at en del oppgaver delegeres bort fra kommunestyret. 

De fire representantene stilte i sitt krav om lovlighetskontroll spørsmål ved noen av delegeringene, som de mente kunne være i strid med lovverket. De begrunnet også lovlighetskontrollen med at de i kommunestyremøtet 20. juni stilte flere spørsmål som ikke ble besvart av rådmannen.

Opp i kommunestyret

Lovlighetskontrollen ble behandlet da kommunestyret igjen møttes tirsdag denne uken.

Aps Yngve Hansen åpnet med å stille spørsmål om dette var en lovlighetskontroll, eller politisk omkamp.

– Dette er en interessant sak. Lovlighetskontroll er et hjelpemiddel vi har når vi tror at noe er gjort feil i saksbehandlingen. Det er sådd usikkerhet rundt dette, og jeg synes det er mest naturlig at vi sender saken over til Fylkesmannen for en avklaring. Jeg stiller også spørsmål ved om dette er en lovlighetskontroll eller en politisk omkamp, sa Hansen.

Det fikk ØTLs Jørn Martinussen til å reagere.

– Denne saken var enstemmig i hovedutvalget, hvor de fleste partier er representert, så at dette skulle være politisk omkamp fremstår for meg som rart, sa han. 

Ved en lovlighetskontroll skal saken først tilbake til kommunestyret, hvor politikerne kan velge om de vil oppheve eller opprettholde vedtaket sitt. Om det ikke oppheves, går det videre til Fylkesmannen for vurdering.

– Merkelig håndtering

Martinussen kom med kritikk av administrasjonens behandling av saken som en ordinær sak. Han påpekte at administrasjonen i saksutredningen har gått inn og gjort det som er Fylkesmannens oppgave, nemlig å vurdere lovligheten av vedtaket – og konkludert med at vedtaket er lovlig fattet.

– Håndteringen av denne saken er merkelig. Hva ville skjedd dersom Fylkesmannen sier at vedtaket er lovstridig og rådmannen har trykket på for at vedtaket skal opprettholdes? Det vil rokke ved tillitsforholdet til vår egen administrasjon, og man kan lure på om det kan ligge andre forhold bak, sa Martinussen.

Ingen endringer

Det kom i møtet også frem at rådmannen, som fersk i jobben, har bedt Fylkesmannen om bistand i saken, noe Sps John Danielsen reagerte sterkt på.

– Fylkesmannen har ikke anledning til å gå inn i saken før den er sendt over fra kommunen. Med dette gjør de seg selv inhabil ved en lovlighetskontroll, sa Danielsen.

Etter et langt gruppemøte gikk kommunestyret til votering. Da ble det klart at saken ikke går til Fylkesmannen, da et knapt flertall støttet et forslag fra John Danielsen om at kommunestyret opphever sitt eget vedtak fra juni om å endre delegasjonsreglementet. Opposisjonen ved ØTL, Frp og Sp fikk flertall med støtte fra varaordfører Jonny Rinde Johansen (H).

Danielsen hadde også et forslag om at mange av de nye delegeringene ble stående, med unntak av noen punkter som det er stilt spørsmål ved. Dette falt. 

Dermed blir det gamle delegasjonsreglementet stående uten endringer.