Stiftelsestilsynet godkjenner Tinden-endringer

Stiftelsestilsynet har godkjent Stiftelsen Handelsstedet Tindens vedtektsendringer, som innebærer at familien Halmøys rettigheter strykes.
Øksnes

Stiftelsen Handelsstedet Tinden, som har som formål å bevare det kulturhistoriske og fredede anlegget i Øksnes Vestbygd,skapte overskifter i lokalmediene i juni. Dette etter at det ble kjent at stiftelsen har vedtatt å endre sine vedtekter, som blant annet innebærer at familien Halmøys rettigheter i Tinden strykes.

Oppretterne av stiftelsen er familien Halmøy, Øksnes kommune, Vesterålskraft Nett og Fortidsminneforeninga i Vesterålen.

I de gamle vedtektene hadde familien Halmøy rett til å utpeke ett styremedlem og varamedlem til styret. Dette var en rett tidsbegrenset til levetiden til barn av Skjalg Halmøy. Det siste av barna døde i fjor sommer, og stiftelsen har derfor vært nødt å gjøre endringer – og har i de nye vedtektene valgt å ikke vedtektsfeste at familien skal være med videre. Dette til tross for at barnebarn av Skjalg har et ønske om å være med videre i forvaltningen av det gamle handelsstedet.


Avventer vedtektsendringer før de gjør nye vurderinger:

Tilsynet vil foreløpig ikke foreta seg noe

Stiftelsestilsynet har foreløpig ikke funnet grunnlag for videre tiltak overfor Stiftelsen Handelsstedet Tinden, etter at Frid Halmøy har bedt tilsynet om en granskning av lovlighetene rundt avsettelsen av henne som styremedlem i stiftelsen. De avventer nå søknad fra stiftelsen om endring av vedtekter før de vil gjøre eventuelle nye vurderinger.

 

Godkjenner endringer

Vedtektsendringer i stiftelser må godkjennes av Stiftelsestilsynet. De har nå gjort en vurdering av de vedtektsendringer som omhandler Halmøy-familiens rett til å utpeke styremedlem, endring i bestemmelsene som gir familien bruksrett til hovedhuset og økning i antall styremedlemmer fra fire til fem.

Tilsynet har vedtatt å godkjenne alle vedtektsendringene.

Når omdanning av vedtekter gjelder stiftelsens formål eller andre bestemmelser som det må antas ble lagt vesentlig vekt på ved opprettelsen av stiftelsen, må endringer være i tråd med stiftelseslovens § 46, som krever at det ligger kvalifiserte grunner bak endringen. Tilsynet mener disse vedtektsendringene er av en slik art, men konkluderer at grunnene er kvalifiserte.


Styreleder i Stiftelsen Handelsstedet Tinden:

– Var konsensus om å gravlegge ørna og juletreet

Styret i Stiftelsen Handelsstedet Tinden mener de har alt sitt på det rene. Styreleder Asle Sørdahl går hardt ut mot formannskapets behandling av vedtektsendringene – og sier at det allerede på første styresamling i 2005 var konsensus om at stiftelsen ikke skulle kopiere Skjalg Halmøy.

 

– Halmøy kan fortsatt være med

Stifter Øksnes kommune sa i sin uttalelse til vedtektsendringene at det kan være gode grunner til at etterkommere etter Skjalg Halmøy fortsatt bør ha en plass i styret. Om å ta bort bestemmelsen som gir barn etter Skjag Halmøy rett til å utpeke styremedlem, sier tilsynet følgende:

– Stiftelsestilsynet finner i vurderingen å legge vekt på at retten som valgorgan er tidsbegrenset, og at vedtektsbestemmelsen ikke lenger har aktualitet. Stiftelsestilsynet ser at relevante moment kan trekke i retning av at familien Halmøy fremdeles bør ha en rolle i stiftelsen. Samtidig har ikke oppretter nedfelt en slik utvidet rettighet ved formulering av akteulle vedtektsbestemmelser, skriver tilsynet.

– Bestemmelsen som søkes tatt bort fastsatte ikke at styremedlem skulle være en person fra selve familien, men en rett til å velge inn et styremedlem i stiftelsens styre. Videre er det slik at dagens vedtektsbestemmelser gir de andre tre valgorganene, Øksnes kommune, Vesterålskraft AS og Fortidsminneforeningen, alle en rett til å utpeke «ett styremedlem med varamann». Det ligger her ingen begrensninger i forhold til om slikt medlem kan utpekes fra familien Halmøy, om valgorganene mener et slikt styremedlem er viktig for kompetansen i stiftelsens styre. Familien Halmøy beholder ellers sin tilknytning til handelsstedet gjennom avtalte bruksrett, og har frie muligheter til videre samarbeid om handelsstedet med stiftelsens styre, hvis ansvar er å sikre og ivareta stiftelsens formål, skriver tilsynet.


 

Ivaretatt i egen avtale

Styret i stiftelsen vil også ta bort en bestemmelse som sier at barn etter Skjalg Halmøy har enerett til å disponere andre etasje i hovedhuset som feriebolig for seg og sin familie for sin levetid. Denne retten er også nedfelt i en egen privatrettslig avtale. Tilsynet mener på grunn av denne avtalen at det er "åpenbart unyttig" å vedtektsfeste denne retten, og mener det vil være overflødig.

Stiftelsestilsynet har heller ingen innvendinger mot at stiftelsen ønsker å utvide styret med flere medlemmer.

– Dette vedtaket godkjenner bare de vedtektsendringene som er angitt ovenfor, og innebærer ikke godkjenning av øvrige vedtektsbestemmelser. Det er styrets ansvar å påse at stiftelsens vedtekter til enhver tid ikke er i strid med stiftelsesloven, avslutter styret.