Fylkesmannen gir kommunestyret rett i utbyggingssak

Mens rådmannen ville gi klagerne medhold i utbyggingssaken på Kjærlighetshaugen, mener Fylkesmannen at kommunestyret hadde alt sitt på det rene da de gjorde det motsatte.

Kjærlighetshaugen ligger i Vornes, og er grøntområdet i det markerte området.   Foto: Kystverket

Øksnes

Kommunestyrets godkjenning av detaljreguleringsplan for Kjærlighetshaugen utenfor Myre, som åpner for et stort leilighetsprosjekt på et av få gjenværende friarealer i området, ble i vinter påklaget av to beboere i området. De mente prosjektet var i strid med gjeldende planverk og retningslinjer, og pekte på saksbehandlingsfeil ved at vedtaket ikke ble begrunnet. Privatisering av strandlinja og tap av lekearealer var også en del av klagen.


Vil avvise plan for Kjærlighetshaugen:

Rådmannen står på sitt

Kommunestyret i Øksnes var ikke fornøyd med administrasjonens behandling av klagesaken rundt Kjærlighetshaugen, og sendte den i mai tilbake. Rådmannen har utredet saken på nytt, og står på sitt. Igjen rådes politikerne til å avvise reguleringsplanen som åpner for utbygging ved haugen.

 

Begge parter sto på sitt

Da klagesaken kom opp for politikerne, sendte de den tilbake til administrasjonen. Rådmannen hadde i sin innstilling gitt klagerne medhold, og rådet politikerne til å avvise planen. Politikerne var imidlertid ikke fornøyd med saksfremlegget og administrasjonens behandling av klagen, og sendte den tilbake. Høyre kalte utredningen partisk, og ba om en ansvarlig saksutredning. Det ble også bedt om at administrasjonen vurderte lovligheten av kommunestyrevedtaket.


Får bygge på Kjærlighetshaugen, men må vente på ny vei:

– Vi skal ikke frede oss til fraflytting

Samtlige partier, bortsett fra SV, stemte tirsdag for å godkjenne den omdiskuterte detaljreguleringen og boligutbyggingen på Kjærlighetshaugen på Myre, med én forutsetning: Byggestart utsettes til ny adkomstvei i området står klar. – Vi skal ikke frede oss til fraflytting, sa Høyres Johnny Rinde Johansen.

Administrasjonen utredet saken på nytt, konkluderte på samme vis og oppfordret nok en gang politikerne til å avvise reguleringsplanen. Rådmannen mente vedtaket kommunestyret gjorde da de godkjente planen ikke var gyldig, fordi politikerne ikke begrunnet det. Rådmannen mente også at tiltaket utløste behov for erstatningsarealer for det friområdet som skal bebygges, og at dette ikke var tatt hensyn til.

Da kommunesstyret også sto på sitt da de behandlet klagesaken i juni, ble saken sendt videre til Fylkesmannen for behandling.


Striden om Kjærlighetshaugen:

Sender klagesak tilbake til administrasjonen

Kommunestyret i Øksnes sendte tirsdag klagesaken i striden rundt Kjærlighetshaugen tilbake til administrasjonen for ny behandling.

 

– Godt nok begrunnet

Fylkesmannen har nå behandlet saken, og gir kommunestyret rett i sitt vedtak. I et 14 siders brev til kommunen vurderes både innkomne klager på saksbehandling og på planens innhold. 

Fylkesmannen mener i motsetning til klager og administrasjon at vedtaket har vært tilstrekkelig begrunnet, og viser blant annet til en begrunnelse skrevet av hovedutvalg teknisk. Fylkesmannen skriver at det hadde vært en fordel om saksfremlegget i større grad var tilrettelagt for de avveininger kommunestyret skulle foreta. Likevel anser de saken som tilstrekkelig utredet i henhold til plan- og bygningsloven, aktuelle retningslinjer og forvaltningsloven.

Fylkesmannen mener at barn- og unges interesser og strandsonehensyn har vært tilfredstillende utredet. De har heller ingen innvendiger mot at kommunestyret ønsker å nedprioritere dette til fordel for fortetting og tilrettelegging for denne type bolig.

– Alle relevante krav, interesser, hensyn og virkninger av planforslaget synes etter hvert å være belyst, og det levnes etter Fylkesmannens vurdering liten tvil om hvilke hensyn som har vært avgjørende for kommunestyrets vedtak, skriver Fylkesmannen og konkluderer med at kommunens saksbehandling har vært i tråd med regelverket.


Uenighet om Kjærlighetshaugen:

Vil gi klagerne medhold

To naboer har klaget på kommunestyrets godkjenning av utbyggingsplaner for Kjærlighetshaugen på Myre. Administrasjonen i Øksnes kommune gir klagerne medhold.

 

– Kommunestyret bestemmer

Om planens innhold bemerker Fylkesmannen at det er kommunestyret som bestemmer over arealdisponering i kommunen, og at de har et vidt rom for valg av løsninger.

– Generelt må det sies at ingen er beskyttet mot at områder reguleres eller omreguleres. En regulering kan da lett føre til at noen interesser må vike til fordel for andre interesser. Angjeldende areal er ubebygd og fremstår ifølge opplysningene i saken som et tilgrodd naturområde. Det er ikke avdekket spesielle naturverdier, og området har ikke vært i særlig bruk som friluftsområde. Likevel utgjør det sammen med strandlinja nordover et – for nærmiljøet – viktig ubebygd areal i strandsonen på nedsiden av veien, med båt- og naustområdet i sør og med boligbebyggelsen på oversiden av veien, bemerker Fylkesmannen.


Striden om Kjærlighetshaugen:

Slakter kommunens saksutredning

På vegne av utbygger Atle Hansen slakter konsulent Rolf Lossius Øksnes kommunes behandling av to innkomne klager på Kjærlighetshaugen-vedtaket.

 

Fylkesmannen mener det må legges til grunn av selv om friområdet bebygges, så er det gjort noen grep for å sikre ferdsel i området og tilgjengelighet til gjenværende friluftsarealer. En felles lekeplass som skal bygges, samt vei til området, mener Fylkesmannen kan gi bedre tilgjengelighet til Kjærlighetshaugen enn det er for folk i området i dag.

– Fylkesmannen mener planens konsekvenser for og mot utbygging er godt belyst, og at det har vært anlagt en høy terskel for å gjøre inngripen i friområdet. Den endelige beslutning om detaljreguleringen skal vedtas er det imidlertid kommunestyret som må foreta. Tilføyelser i bestemmelser innarbeides i plandokumentene. Fylkesmannen kan ikke se å ha grunnlag for å sette til side dette skjønn og vedtaket blir stadfestet, konkluderes det.

Avgjørelsen kan ikke påklages.