Vil gjøre frivilligsentralen kommunal

Rådmannen i Øksnes ønsker tettere bånd mellom kommunen og frivilligheten.
Øksnes

Når formannskapet møtes førstkommende tirsdag skal de ta stilling til om Øksnes frivilligsentral skal gjøres kommunal. I dag er den organisert som et andelslag, og på et årsmøte i vinter ble styret gitt fullmakt til å utrede forslag til ny organisasjonsform.

– Arbeidsgruppa utredet to ulike organisasjonsformer: omdanning til ideell organisasjon, eller avvikling av andelslag med opprettelse av en kommunal frivilligsentral. Arbeidsgruppa og styret kunne stille seg bak ei vurdering om at opprettelse av kommunal frivilligsentral har flest fordeler, heter det i sakspapirene til tirsdagens møte.

Bakgrunnen for endringen handler blant annet om at det i 2017 ble innført en ny finansieringsordning for landets frivilligsentraler. Tidligere har de fått 60 prosent av tilskuddet fra staten, med forutsetning om 40 prosent lokal finansiering. Nå får kommunene ansvar, og tilskuddet blir i sin helhet overført fra staten til kommunen.

Legges under kultursjefen

Frivilligsentralen har hatt daglig leder ansatt i 100 prosent stilling. Den ble i sommer lyst ut, men ble trukket på grunn av prosessen som pågikk. Arbeidsgruppa har foreslått at Øksnes kommune tar ansvar for ansettelse av ny daglig leder og legger sentralen under kulturenheten, hvor kultursjefen får ansvar for personaloppfølging, drift og rapportering.

Arbeidsgruppa har også foreslått at det årlig skal gjennomføres et stormøte med frivillige i kommunen, hvor det velges representanter til et Frivilligråd.

– Dette skal sikre de frivilliges innflytelse på frivilligsentralens aktiviteter og prioriteringer. I Frivilligrådet ønsker man representasjon fra sang- og musikkforeninger, idrett, samt øvrige aktive lag og foreninger i kommunen. I tillegg skal folkehelsekoordinator og enhetsleder for Kultur og fritid være faste medlemmer. Framtidas frivilligsentral skal initiere, mobilisere og samordne frivillig aktivitet i Øksnes kommune, heter det i sakspapirene.

Robust

Rådmannen er enig, og anbefaler politikerne si ja til en kommunal frivilligsentral, blant annet fordi man ser et økt behov for tettere samarbeid mellom kommunale tilbud og frivilligheten i kommunen. 

– En kommunal frivilligsentral vil ha større robusthet, ved at ansatte i sentralen inngår i ei personalgruppe, og driften sikres gjennom å være en del av en større organisasjon, skriver rådmannen.