Formannskapet vil legge ned Sommarøy skole

Formannskapet vil legge ned Sommarøy skole og investere i skolemoduler for å få plass til alle på Myre.

Formannskapet vedtok tirsdag å legge ned Sommarøy skole, samt investere i skolemoduler for å få plass til alle på Myre.   Foto: Silje Helene Nilsen

Øksnes

Formannskapet hadde to krevende skolesaker på sitt bord da de møttes tirsdag – som de brukte hele fire timer på å behandle. Meningene var mange, og det ble til slutt stemt over seks ulike forslag.

Under den første avstemningen fikk ingen av forslagene flertall. Det ble så stemt over de to forslagene med flest stemmer, som kom fra Høyre og Arbeiderpartiet. Begge var for nedlegging av Sommarøy skole og investering i ekstra klasserom i moduler på Myre. De skilte lag i at førstnevnte også gikk for nedlegging av ungdomstrinnet i Alsvåg, det ønsket ikke Ap.


Diskusjon om tildelingsmodell i øksnesskolen:

– Får valget mellom Japp og Snickers, men kanskje er Stratos det beste

Formannskapet i Øksnes vedtok tirsdag at administrasjonen fritt får velge den modellen de mener er mest hensiktsmessig å bruke for tildeling av ressurser til skolene. – Vi har bedt om at det ses på to modeller, men kanskje er det mest hensiktsmessig å bruke en annen. De får valget mellom Japp og Snickers, men kanskje er Statos som er det beste, sa Høyres Vårin Lassesen.

 

Vedtaket som ble gjort til slutt gikk ut på følgende:

Myre og Sommarøy etableres som felles skolekrets. Myre skole tilpasses til å ta imot økte elevtall. Voksenopplæring, Flyktningtjeneste og Kulturskolen lokaliseres på Sommarøy skole. Strengelvåg skole og ungdomstrinnet i Alsvåg videreføres.

For å starte med en kort oppsummering av en lang debatt:

 •  Få av partiene har partibehandlet saken, og ting kan dermed snu til neste kommunestyremøte.
   
 • Sps John Danielsen ville sende saken til kommunestyret uten realitetsbehandling, i påvente av partibehandling. Han sa at Sp i utgangspunktet ikke ønsker sentralisering og ønsker at kommunen forholder seg til tidligere fastsatte minimumsgrenser for elevtall ved skolene, såfremt det er plass på Myre.
   
 • ØTLs Jørn Martinussen mente man nå må få tatt en avgjørelse. Han ønsker nedlegging av ungdomstrinn i Alsvåg og Sommarøy skole. Arbeidet med ny barneskole på Myre igangsettes og Voksenopplæring, Flyktningtjeneste og Kulturskolen legges til Sommarøy skole.
   
 • SV Ellen B. Pedersen vil ikke røre Strengelvåg, men ønsker felles skolekrets mellom Myre og Sommarøy, med felles bruk av skolebyggene. Ønsker småtrinn på Sommarøy, de eldste på Myre. De er også villig til å være med på nedlegging av ungdomstrinnet i Alsvåg.
   
 • KrFs Tore Christiansen vil ha ny runde om eiendomsskatt, legge ned Sommarøy skole og vente med å vurdere resten av skolene til den bestilte oppvekstmeldingen er klar. 
   
 • Ap-ordfører Karianne Bråthen vil legge ned Sommarøy skole og lokalisere elevene på Myre i midlertidige moduler. Hun vil bevare Strengelvåg skole og ungdomstrinnet i Alsvåg.

Vil samle Myre og Sommarøy

Et samstemt formannskap, unntatt Sps John Danielsen, ønsket nedleggelse av Sommarøy skole.

– Vi gjør ting i helt feil rekkefølge. Vi går med ræva først, sa Danielsen og viste til både tildelingssaken som var oppe i forkant av struktursaken – samt oppvekstmeldingen som er bestilt, som egentlig skulle ligge til grunn for en ny debatt.

To representanter som begge bor i Sommarøy skolekrets argumenterte på hver sin side i saken om barneskolen som ligger to kilometer utenfor Myre sentrum. John Danielsen mente det ligger en verdi i å ha gangavstand til skolen, gode utearealer og mente skolen er påkostet og i god stand.

Høyres Vårin Lassesen begrunnet sitt syn om det motsatte med faglige vurderinger.

– Høyre er i prinsippet ikke ute etter å legge ned skoler, men når elevtallet går drastisk ned over en kort periode, bør man se på det. Det har blitt innført fådelt skole for å kunne opprettholde skolen, og for min del blir det helt feil at dette skal være motivert av elevnedgang og ikke fordi det er foretrukne faglige undervisningsmetode. Innføring av dette har vært utfordrende, og det har gått ut over ungene. Jeg mener også det vil være positivt å samle de faglige ressursene på Myre, sa Lassesen.


– Legges ungdomstrinnet ned, fjernes en viktig del av suksessoppskrifta vår

FAU og rektor ved Alsvåg skole mener en nedleggelse av ungdomstrinnet i bygda vil ødelegge en viktig del av suksessoppskrifta til skolen.

 

Vil vente på oppvekstmelding

Politikerne har fått mye kjeft for at de har gått bort fra lovnaden om å vente på en oppvekstmelding før skoledebatten kom opp på nytt. KrFs Tore Christiansen har landet på at han ikke vil ta en avgjørelse før denne er klar.

– Jeg er enig med John at vi gjør ting i feil rekkefølge, men vi har en økonomisk situasjon til neste år som vi må ta innover oss, og da må vi se på skolene også. Et spørsmål er om vi skal gjøre kutt nå, eller om vi skal si at vi kjører ett eller to år med stramme rammer, får en oppvekstmelding på bordet, og venter med å gjøre strukturvedtak som ikke lar seg reversere? Gjør vi strukturelle endringer nå, så er de endelig, og jeg mener vi bør ha hele perspektivet på bordet før vi tar de beslutningene. Men jeg mener likevel at det allerede nå er naturlig å se på Myre og Sommarøy som en felles skolekrets. Den konklusjonen er jeg klar for å trekke uten å vente på oppvekstmeldingen, sa KrFs Tore Christiansen.


Hovedutvalg for skole og kultur:

Vil legge ned ungdomstrinnet i Alsvåg og bygge ny barneskole på Myre

Hovedutvalg for skole og kultur i Øksnes skrotet rådmannens forslag til vedtak i to skolesaker, gikk inn for nedlegging av ungdomstrinnet i Alsvåg, videreføring av Strengelvåg skole og igangsettelse av arbeid med ny skole på Myre.

 

SV mente de minste elevene bør settes foran ungdomsskoleelever ved innsparingstiltak.

– For SV er bygdeskolene viktig. Strengelvåg er den tydeligste bygdeskolen, en klar melding fra oss er at den skal bevares. Når det gjelder ungdomstrinnet i Alsvåg ser vi faktisk ikke det å flytte ungdomsskoleelevene til Myre som en stor belastning for elevene, eller et stort tap for bygdeskolen. Kan det gi besparelser, er det et forslag som går langt foran det å flytte på de små, sa SVs Ellen B. Pedersen.

– Ikke snakk ned moduler

Danielsen problematiserte det å flytte elever i brakker, eller moduler, for å få plass til alle på Myre. Høyre og KrF mente han svartmalte dette.

– Jeg har vært inne i en modulskole, og jeg kan si at vi ikke har en kvalitet på våre skoler som den modulskolen hadde, sa Høyres Lassesen. Det ble ytret ønske fra politisk hold å få noen til å orientere om disse modulene.


FAU-leder i Øksnes om forslag til ny skolestruktur i Øksnes:

– Dette er rett og slett skammelig

– Jeg har forståelse for at kommunen er i en vanskelig økonomisk situasjon, men jeg har null forståelse for at det er ungene våre som skal betale for det, sier FAU-leder ved Sommarøy skole, Tone Guldbjørnsen, om rådmannens forslag om å legge ned to av kommunens skoler.


ØTLs Jørn Martinussen var klar på at han nå forventer at det blir tatt en avgjørelse, og at han ønsker at man klarer å samle seg om et bredt forlik.

– Vi har hatt strukturdebatt i ti år. Vi har fortsatt ikke sagt hva en oppvekstmelding skal innholde. I mellomtiden sliter vi ut lærere, vi sliter ut elever og foreldre. Jeg som politiker blir også preget av dette. Derfor må vi komme til en avgjørelse snarest. Vi går gjerne i dialog med dem som vil gjøre noe med skolestrukturen, sa Martinussen.

– Det er en grunn til at denne saken stadig kommer opp igjen. Vi ønsker så gjerne at barnetallene ikke skal gå ned, vi håper i det lengste at utviklinga skal snu, men så har det ikke gjort det. Når vi som offentlig etat skal forvalte penger på en god måte, må vi av og til se på skolestruktur når retninga ikke går slik som vi hadde trodd, svarte ordføreren.


– Det går ikke an å pakke flere elever inn i barneskolebygget

Ledelsen ved Myre skole er klar på at barneskolebygget ikke er i stand til å huse elevene fra Sommarøy og Strengelvåg skoler uten at det tilføres rom.

 

Vil bevare bygdeskolene

Karianne Bråthen understreket at Ap ikke har partibehandlet saken, og at hun i formannskapet snakket for egen del.

– Vi skulle helst hatt en oppvekstmelding først, men i vinter fikk vi realitetene skikkelig i fleisen. Jeg har tenkt mye, og en av grunnene til at jeg gikk inn i Ap var at de snakket varmt om bygdene våre, og ønsket å opprettholde et tilbud der. Det bidrar til å gjøre øksnessamfunnet interessant. Jeg ønsker at vi bevarer bygdeskolene så lenge vi kan, at vi gir ungene kortest mulig skolevei og mindre forhold. Det bidrar til å skape noe ute i bygdene som jeg mener er viktig. Men nærheten mellom Myre og Sommarøy gjør at jeg mener det kan være hensiktsmessig å slå disse sammen, sa Bråthen.

Følgende vedtak, foreslått av Ap, fikk flertall i tirsdagens møte:

1. Myre og Sommarøy etableres som en felles skolekrets. Innsparing drift 750000,-.

2. Myre skole tilpasses til å ta imot økt elevtall. Investeringsbehov per ny modulløsning 900.000,-. Driftsutgifter per ny modulløsning 550.000.

3. Voksenopplæringa, Flyktningtjenesten og Kulturskolen lokaliseres på Sommarøy skole. Investeringsbehov 360.000,-. Innsparing drift 500.000,-.