Sandberg ga Klo lov til å eie fiskebåt:

Historisk vedtak for industribedrift i Øksnes

Gunnar Klo AS på Myre fikk denne uken en historisk dispensasjon fra deltakerloven.

Båten Morgenstjerne, som har sin base og leverer sin fisk ved Klos anlegg på Stø.  Foto: Roar Jensen

Øksnes

Deltakerloven sier blant annet sier at fartøy og kvoter kun kan eies av fiskere. For selskap eller sammenslutninger sier loven at fiskere må eier mer enn 50 prosent av virksomheten.

Departementet kan imidlertid i særlig tilfelle, når næringsmessige og regionale hensyn tilsier det, ved enkeltvedtak gjøre unntak fra dette kravet, men dette har etter det VOL erfarer ikke vært gjort før i kystfiskeflåten.

Fiskeindustribedriften Gunnar Klo AS har i en søknad til Nærings- og fiskeridepartementet søkt om dispensasjon fra aktivitetskravet i deltakerloven for å ta over majoriteten av aksjene i båten Morgenstjerne, som har sin base og leverer sin fisk ved Klos anlegg på Stø.

Klo får lov å eie fiskebåt i historisk vedtak:

– Dispensasjoner fra deltakerloven er et alvorlig taktskifte i fiskerinæringen

Fiskeriminister Per Sandberg ser nå bort i fra viktigheten av aktivitetskravet i deltakerloven, og åpner opp for at sjømatindustrien og børsnoterte selskaper kan eie båter og kvoterettigheter.


Morgenstjerne, som er 14,96 meter, eies av selskapet Fugløyskjær AS, hvor Harry Rørbakk og Gunnar Klo AS sitter på henholdsvis 51 og 49 prosent av aksjene. Rørbakk skal trekke seg tilbake, og Klo frykter derfor at majoriteten av aksjene i selskapet blir solgt til en ekstern aktør som ikke leverer fisk på Stø.

Ifølge søknaden innebærer det stor risiko for Gunnar Klo AS å miste leveranser fra fartøyet, da uforutsigbar råstofftilgang er svært utfordrende for bedriftens videre eksistens.

Disponent i hvitfiskbedriften som nå har fått en historisk tillatelse, Gunnar Jarl Klo, under et frokostmøte med fiskeriminister Per Sandberg på Myre i vinter. Deltakerloven ble diskutert og fiskeriministeren poengterte at det var mulig å søke om dispensasjon fra loven.   Foto: Silje Helene Nilsen

– Særlige hensyn

Departementet har vurdert at det i dette tilfellet dreier seg om særlige næringsmessige og regionale hensyn, og innvilger unntak fra aktivitetskravet. Det skjedde mandag denne uken.

– Departementet har i denne vurderingen lagt avgjørende vekt på at den nye majoritetseieren Gunnar Klo AS er en fiskeindustribedrift med aktivitet over lang tid. Vi har lagt stor vekt på at søker over tid indirekte har hatt et betydelig minoritetseierskap i det aktuelle fartøyet, og at råstofftilførselen fra fartøyet har vært svært viktig for selskapets landbaserte fiskerivirksomhet. Det ligger an til at fartøyets leveranser også vil være viktig for bedriften i tiden framover, skriver departementet i sin behandling.

– Myre er et livskraftig fiskerisamfunn som omfatter mange fartøy og fiskeforedlingsbedrifter. Flere fiskeindustribedrifter eies av aktive fiskere med eget råstoffgrunnlag. Råstofftilførsel er en vesentlig faktor og i denne konkurransen kan de fiskereide bedriftene stille sterkere enn Gunnar Klo AS. I konkurranse om råstoffet er det ikke gitt at tilbud om høyere pris vil gi tilgang til råstoff, skriver de.

Nærings- og fiskeridepartementet godkjenner derfor endring i eiersammensetningen i Fugløyskjær AS, slik at Gunnar Klo AS kan overta majoritetseierskapet i selskapet.

Diskuterte dispensasjon på møte

Disponent i selskapet, Gunnar Jarl Klo, har flere ganger tatt til orde for endring av deltakerloven slik at også industrien kan eie fiskekvoter. Han har reagert på at det motsatte er lov - at fiskere kan kjøpe opp landindustri, noe han mener gir dem et konkurransefortrinn ved at de får mulighet til å investere i fartøy og kvoter som sikrer anleggene råstoff.

Dette sa Klo også under et frokostmøte mellom fiskeriminister Per Sandberg og næringslivet i Øksnes under skreifestivalen i vinter. Da svarte Sandberg at når det kom til industrielt eierskap, er ikke deltakerloven helt låst, og at det i særlige tilfeller er mulighet for å gi dispensasjoner.

– Jeg har vurdert det, og kan gjøre, men har foreløpig ikke brukt det, sa Sandberg i møtet, hvorpå Klo svarte fra sidelinja:

– Da skal han få en dispensasjonssøknad.

Nå har altså Sandberg for første gang åpnet for at industrien kan eie majoriteten av fartøy og kvoter.

VOL har foreløpig ikke lyktes i å få tak i Klo.

Historisk?

Truls Konow i Fiskeridirektoratet sier til VOL at han ikke kan huske at det tidligere er gitt dispensasjon fra deltakerloven slik at fiskeindustrien kan være majoritetseier i et kystfiskebåtrederi, men han kan ikke på stående fot garantere for at hukommelsen holder.

Konow leder avdelingen som fører tilsyn med fiskerettighetene. Da VOL snakket med han tidligere i dag, hadde han ikke mottatt vedtaket fra departementet.

Sterke reaksjoner

Rådgiver Bjørnar Siikavuopio Kolflaath i Norges Kystfiskarlag reagerer sterkt på at Klo får lov til å bli majoritetseier i en kystfiskebåt.

– Dette er et skritt i veldig feil retning. Andre fiskekjøpere har samme problemer som Klo, de kjenner hver dag på behovet for å få hånd om råstoff. De vil bruke samme argumenter som Klo og søke om dispensasjon, sier Siikavuopio Kolflaath.

Han peker på at flere uheldige omstendigheter i fiskeripolitikken kan få betydning. Mange kystredere har kjøpt store kvoterettigheter. For å få solgt disse rettighetene senere, vil de måtte henvende seg til kjøpere med kapital, som kan være fiskeindustribedrifter. Får fiskeindustribedriftene kjøpe kvoter, kan det åpne opp for utenlandske eiere av industribedrifter, som igjen får tilgang til kvoter.

– Dispensasjon fra aktivitetskravet i deltakerloven vil skape ei veldig skummel utvikling, sier Siikavuopio Kolflaath.

Han bruker ordet «stiavhengighet». Det valget fiskeriministeren har tatt, vil føre fiskeripolitikken inn på en uheldig sti, som får konsekvenser i årene som kommer.

Han mener deltakerloven bør ligge fast som i dag. Det vil si at fiskerne skal ha en enerett til å eie fiskebåter. I havfiskeflåten er denne retten kraftig uthulet, men i kystfiskeflåten har fiskerne alltid eid fiskebåtene. I mange tilfeller eier fiskeindustribedrifter minoritetsposter. Klo får lov å eie en majoritetspost. Det har vært et gammelt krav fra fiskeindustriens organisasjoner at de skal ha lov til å bli majoritetseier i fiskeflåten.  Siikavuopio Kolflaath forklarer hvorfor:

– Jo flere du gir dispensasjon, dess mindre legitimitet har loven.