Positiv til fiskerifag-tilbud på Myre

Fylkesrådet i Nordland vil etterkomme ønskene fra Vesterålen om å opprette fiskerifag-klasse på Myre, men det er mot at Vg2 matfag legges ned.
Øksnes

I desember skal Fylkestinget i Nordland gjøre vedtak om hvilke studietilbud som skal tilbys ved de videregående skolene i fylket fra neste skoleår. Som VOL skrev i helga står flere tilbud i fare for å bli nedlagt på grunn av sviktende elevtall, men i forslaget til ny tilbudsstruktur som fylketsrådet har lagt frem, ligger det også en gladnyhet.

Det har over tid vært jobbet med å få VG2 Fiske og fangst til Sortland videregående skole avdeling Øksnes. Et samarbeid mellom ei linje på Myre og den eksisterende linja på Gravdal har vært utredet, på bestilling fra fylkestinget, og redere i Øksnes har skrevet intensjonsavtaler på å tilby lærlingeplasser og praksisplasser.


Møtte fiskerne om VG2 Fiske og fangst:

– Vi er garantert interessert

Torsdag kveld inviterte Øksnes kommune og Sortland videregående skole fiskerne i Øksnes til møte om en mulig etablering av VG2 Fiske og fangst på Myre. – Vi er garantert interessert i å si ja til lærlinger for å få dette i gang, og kan ta imot flere, sa skipper og reder Tom Grande.

 

Nå er fylkesrådet overbevist, og foreslår at tilbudet blir opprettet fra neste skoleår. Saken skal avgjøres i fylkestingets desembermøte.

– Skolen ønsker at tilbudet VG2 fiske og fangst ved avdelingen i Øksnes startes opp fra høsten 2018. Det er stort behov i næringa og i regionen for kompetansegivende utdanning. Dette er blant annet dokumentert gjennom de intensjonsavtaler som er inngått, knyttet til undervisning og læreplasser, skriver fylkesrådet i sitt forslag.

Samarbeid med Lofoten

Fylkesrådet ønsker å rette studietilbudet i fylket mer mot næringslivets behov.

– Opprettelse av Vg2 fiske og fangst anses for å være et tiltak som er mer i tråd med lokalt næringslivs kompetansebehov og da mer hensiktsmessig i forhold til læreplasstilgang og produksjon av lærlinger. Øksnes kommune er kjent for å være Nordlands største fiskerikommune. Skolen er ansvarlig for at praksisopplæring gis av personell med lærerkompetanse, innenfor økonomisk ramme og de forutsetninger som allerede er gitt i tidligere vedtak. Tilbudet vurderes i samarbeid med Vest-Lofoten videregående skole for å sikre at krav til undervisning innfris, skriver fylkesrådet.


Mobiliserer næringslivet for å få fiskerilinje til Myre

Skal kommunen og den videregående skolen lykkes i å få VG2 Fiske og Fangst til Myre, må de ha fiskerinæringa med på laget. Nå har de innkalt til samarbeidsmøte.

 

Krever nedlegging av matfag

Men det er en hake ved forslaget. Om Fiske og fangst opprettes, må tilbudet i Øksnes om VG2 matfag legges ned.

– Avdelingen i Øksnes er en liten skoleenhet, der det ikke vil være rekrutteringsgrunnlag for flere Vg2-tilbud. Dette er derfor et tilbud som foreslås opprettet mot at Vg2 matfag blir nedlagt, skriver fylkesrådet i sitt forslag.


– Viktig i arbeidet med å få Fiske og fangst til Myre, sier rektor:

Knalltall for Kleiva-linjer

Hele 50 søkere ønsker å gå VG1 Naturbruk på Kleiva til høsten. Rektor ved Sortland videregående skole mener dette er viktige tall når det nå jobbes for å få VG2 Fiske og fangst til Myre.

 

De begrunner det slik:

– Tilbudet er marginalt og gir få lærlinger til faget, noe som er bakgrunnen for at tilbudet er vurdert nedlagt fra høsten 2018. I tillegg er dette en liten skoleenhet der vi ser at innbytteprinsippet er helt essensielt. Det betyr at noe må bør legges ned dersom det skal opprettes noe nytt. Det er foreslått å etablere Vg2 fiske og fangst istedenfor. Dette anses for å være mer i tråd med lokalt næringslivskompetansebehov og da mer hensiktsmessig i forhold til læreplasstilgang og produksjon av lærlinger. Øksnes kommune er kjent for å være Nordlands største fiskerikommune. Det kreves gode rekrutteringsprosesser fra alle skoler som har tilbud innen utdanningsprogrammet restaurant og matfag for å sikre at tilbudene fylles. Videre er det helt vesentlig med godt samarbeid med bransjen, både for å sikre læreplasser og for gode tiltak som elevene kan involveres i.