Gikk inn for eiendomsskatt og nedlegging av hovedutvalgene

Ap, Krf, SV og ØTL vil legge ned hovedutvalgene i Øksnes. Flertallet i tirsdagens formannskapsmøte gikk også inn for eiendomsskatt for næringslivet fra 2018.
Øksnes

Tirsdag møttes formannskapet i Øksnes til første debatt om budsjett for 2018 og økonomiplan for 2018-2021.

Siden rådmannen la frem sitt første budsjettforslag for noen uker siden, har administrasjonen delvis trukket noen av de mest omstridte kuttforslagene i sitt endelige budsjettforslag. Dette gjør rådmannen mot at det innføres eiendomsskatt på verk og bruk og næringseiendommer fra neste år.

– Vi har hatt en spennende høringsrunde, med mange innspill fra blant annet elever og ungdomsråd. Noen av dem har vi tatt til følge. Derfor har vi foreslått innføring av eiendomsskatt, selv om dere gjorde et nei-vedtak tidligere i år. Innspillene har vist at befolkninga har mange innvendinger mot det som vil være alternativene, derfor har vi valgt å ta det med, sa rådmann Elise Gustavsen.

Hun innledet møtet med å spille av en video som femte klasse ved Myre skole har laget, hvor de argumenterer godt for hvorfor stenging av basseng bør strykes fra kuttlista. Den gjorde nok inntrykk på de fleste rundt bordet.

Rådmannens forslag, som i stor grad fikk støtte fra flertallet i formannskapet, legger opp til delvis drift av ungdomsklubb og basseng neste år, mens VTA-plasser og dagsentertilbud opprettholdes. Sistnevnte ønsker rådmannen likevel å se nærmere på neste år, for å vurdere om kommunen kan gi et dagsentertilbud i egen regi. I dag kjøpes denne tjenesten fra Øksnes Vekst.


Rådmannen har levert sitt endelige forslag til budsjett og økonomiplan:

Trekker noen av kuttforslagene – foreslår heller eiendomsskatt

Rådmannen i Øksnes åpner for å holde basseng og ungdomsklubb delvis åpen, samt sløyfe kutt i VTA- og dagsenterplasser, mot innføring av eiendomsskatt for næringlivet.

 

Ofrer utvalg for ekstra lærling

Fra posisjonen fikk administrasjonen skyt for budsjettprosessen og arbeidet som er gjort med å ta drifta i kommunen ned med mange millioner kroner.

Aps Yngve Hansen, som møtte som vara for Høyres Jonny Rinde Johansen, la på vegne av eget parti, KrF og SV frem et felles budsjettforslag. De går i stor grad inn for rådmannens budsjettforslag, også i innføring av eiendomsskatt, men la fram noen få endringer. Det gikk på å ta inn en ekstra lærling fra neste år. For å finansiere dette foreslår de to tiltak: Slukke gatelys på nattestid og legge ned hovedutvalgene.

Øksnes har i dag tre hovedutvalg – ett for tekniske saker, ett for helse og sosial og ett for skole, barnehage og kultur. Disse består av politikere som har kommer med innstillinger i saker som omhandler deres fagfelt, før sakene går videre til formannskap og kommunestyre. De har også avgjørelsesmyndighet i enkelte saker.

– Vi har fått signaler fra noen av våre medlemmer i utvalgene om at de ikke helt ser nødvendigheten av utvalgene. Vi ser også tilbakemeldingene som har kommet fra utvalgene i budsjettprosessen, hvor det egentlig bare er ett utvalg som har kommet med en uttalelse. Det sier litt. Vi mener det også er en viktig signaleffekt å vise at vi er villige til å ta kutt på politisk nivå, sa Hansen.


Her er Øksnes-rådmannens kuttliste:

Vil holde ungdomsklubb og basseng stengt i hele 2018

Stengt basseng og ungdomsklubb et helt år, kutt i VTA-plasser og opphør av kjøp av dagsenterplasser fra Øksnes Vekst er noen av innsparingstiltakene rådmannen har lagt på bordet i sitt forslag til budsjett og økonomiplan.

 

Rådmannen har beregnet at det er rundt 100.000 kroner i året å spare på å legge ned hovedutvalgene. I tillegg kommer tidsbruken ansatte i administrasjonen bruker på saksbehandling og møtevirksomhet.

Samme forslag kom fra ØTL, som skriver følgende i sitt forslag:

Empiriske undersøkelser viser at hovedutvalgsmodellen har skapt sektororienterte politikere. Modellen har ført til økt spesialisering og den omfattende delegeringen av budsjett- og bevilgningsmyndighet som har svekket muligheten til helhetstenking og helhetlig styring. Politikerne i de ulike utvalgene blir ofte forkjempere for sine virksomhetsområder. Politikerne i utvalgene mister oppmerksomheten på helhetlig styring, og blir mer opptatt av å være talsmenn for etatene og holde administrasjonen i ørene. Lokalpolitikerne skal ha et helhetsperspektiv og overlate detaljstyringen til andre.


Rådmannen vil legge ned 15 VTA-plasser og dagsentertilbud:

– De skulle visst hvordan det er å sitte hjemme og føle at ingen har bruk for deg

De ansatte i Øksnes Vekst mener rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan vil ramme de svakeste i kommunen hardt.

 

Kritikk av Sp

Sps John Danielsen kom med signaler om at partiet vil gå inn for full drift av både basseng og ungdomsklubb, de vil si nei til eiendomsskatt, ja til videreføring av sommerjobb for ungdom – og ingen kutt i VTA-plasser. Hva de vil gjøre for å dekke dette inn, sa han ingenting om – noe Ap irriterte seg over. Yngve Hansen kom med krass kritikk av partiet på andre siden av bordet.

– Hvor er innsparingstiltakene? spurte Yngve Hansen.

– Vi klarte å balansere budsjettforslaget vårt i fjor, og vi skal klare det i år også, svarte Danielsen.

– Jeg har gått gjennom de siste budsjettforslagene til Sp. Det var nedslående. Det var ingenting. I 2016 var inndekninga reduserte rammer, som overlater kuttene til administrasjonen. Det er sterkt beklagelig at dere skyver dette over på dem, og ikke evner å ta politiske grep, sa Hansen. 

Danielsen skyldte på at rådmannens nye budsjettforslag var lagt frem uten at det var belyst godt nok hvilke endringer som var gjort. Han la derfor frem forslag om at saken ble sendt videre til kommunestyret uten realitetsbehandling, for å få en "forsvarlig budsjettprosess". 

– Ap har ikke hørt budsjettforslagene våre. Det er vanskelig å sitte her i dag og legge frem et forslag uten å vite hvilke justeringer rådmannen har gjort. Men dere trenger ikke bekymre dere, vi skal legge frem et budsjett i balanse i kommunestyret, sa Danielsen.

Hansen påpekte da at det har de andre partiene fint hadde klart å behandle budsjettforslaget, og at det ville bli en langt mer forsvarlig budsjettprosess som Sp la frem sine forslag i formannskapet, slik at de andre partiene fikk gått gjennom og behandlet dem internt før kommunestyremøtet.


Robek truer i Øksnes:

Har ikke klart å legge frem økonomiplan i balanse

Rådmannen i Øksnes har ikke klart å legge frem en økonomiplan i balanse for de neste fire årene. Hvis heller ikke kommunestyret klarer oppgaven, ryker Øksnes rett inn igjen på Robek-lista.

 

Langsiktig fokus

Jørn Martinussen hadde med seg sin egen lille økonomiplan, og la frem et omfattende forslag på vegne av ØTL.

De vil ikke være med på eiendomsskatt, men kutte 50 prosent av dagsenterplassene, opprettholde en 50 prosent stilling innen rus og psykriatri som rådmannen ville ha i vakanse ut neste år. De vil legge ned hovedutvalgene, legge ned ungdomstrinnet i Alsvåg og barneskolen på Strengelvåg, men opprettholde full drift i ungdomsklubben.

– Vi har også prøvd å se på forhold litt utover det rådmannen har utredet, sa Martinussen.

ØTL ønsker et mer langsiktig fokus i kommunen for å spare på sikt, med grep for å redusere sykefraværet og effektivisere drifta i organisasjonen. I sitt forslag hadde de også lagt inn inntekter fra havbruksfondet, noe de andre var kritiske til, da det fortsatt er mye usikkerhet rundt dette.

– Vi har laget et grundig forslag, med ønske om å få innspill og kritiske tilbakemeldinger fra befolkninga, sa Martinussen.

På smertegrensa

De andre partiene roste ØTL for en grundig jobb, selv om de langt fra var enige i alt.

– På den ene sida skal vi tenke fremover, men på den andre sida må vi være realistiske. Årets budsjett sier i stor grad nei til tiltak som vil gi besparelser på sikt. En økt grunnbemanning i helsesektoren, kan for eksempel ta ned sykefraværet på sikt. Men det koster penger, og akkurat nå driver vi en kommune på smertegrensa. Vi drifter billig, men det vi får fra staten er likevel ikke nok. Derfor mener jeg at eiendomsskatt er rett nå, sa ordfører Karianne Bråthen. Hun la også til at Øksnes har hatt en befolkningsnedgang siste kvartal, som kan bety enda mindre overføringer fra staten de kommende årene.

Sp mente imidlertid at det har sine fordeler å være et "skatteparadis", og pekte på arbeidsplassene som næringslivet i kommunen bidrar med.

Nei-sida var imidlertid i mindretall i tirsdagens møte, hvor Høyre hadde meldt forfall.

Senterpartiets forslag om å sende budsjettsaken videre uten behandling ble nedstemt. Det ble også ØTLs forslag. Med fire mot tre stemmer gikk fellesforslaget fra SV, KrF og Ap gjennom - som i stor grad var likt rådmannens forslag, men med en ekstra lærlingplass fra neste år, nedlegging av hovedutvalg og avslåtte gatelys på nattestid. Det innebærer også innføring av eiendomsskatt på verk, bruk og næringseiendommer fra 2018.

Budsjett og økonomiplan skal endelig behandles i kommunestyret 12. desember.