Samfunnsstraff for 115 kmt i 60-sone

En Øksnesmann i 30-årene er dømt til samfunnsstraff i 36 timer for å ha holdt 115 kilometer i timen i ei 60-sone, og mister også førerretten i 18 måneder.
Øksnes

Saken er en tilståelsesdom ble behandlet i Vesterålen tingrett. Trafikkovertredelsen skjedde i oktober i år i Øksnes kommune, der mannen av politiets laser ble målt til å ha holdt 115 kilometer i timen gjennom ei 60-sone.

Siktete hadde i retten gitt en uforbeholden tilståelse, og påtalemyndigheten foreslo fengsel i 14 dager. I tingretten ble det imidlertid vist til at saken utvilsomt representerer et grensetilfelle.

I tidligere dommer i Høyesterett er det slik at hastigheter over 110 kilometer i timen i 60-sone normalt skal idømmes ubetinget fengsel.

Et grensetilfelle

Siktede skal dømmes til straff for å ha holdt en hastighet som er høyere enn dette, og utgangspunktet i denne saken er derfor ubetinget fengsel i tråd med påtalemyndighetens påstand.

Der har på den annen side vært et visst spillerom for å anvende samfunnsstraff ved hastigheter som vidt ligger over grensen for å anvende ubetinget fengsel. Det vises også til at trafikkovertredelsen skjedde like før midnatt, at det var mørkt, men gatebelysning på stedet for øvrig at det var tørr veibane og lite trafikk.

Siden saken er et grensetilfelle er det slik retten ser det best sammenheng med rettspraksis å anse spennet hvor samfunnsstraff kan anvendes å være fra og med 1 10 km/t og inntil 115 km/t, og ikke 114 km/t slik det følger av Riksadvokatens rundskriv. Det følger av drøftelsen at retten anser samfunnsstraff for å være riktig reaksjon i denne saken.

I domsslutningen ble Øksnes-mannen dømt til samfunnsstraff i 36 timer med en gjennomføringstid på 90 dager og en subsidiær fengselsstraff på 18 dager. Han taper også retten til å føre førerkortpliktig motorvogn for en periode på 18 måneder, og må avlegge full ny førerprøve etter dette.