Budsjett-thriller på yttersida:

Ingen enighet om Øksnes-budsjettet – må behandles på nytt i neste uke

Etter en fire timer lang budsjettdebatt i Øksnes tirsdag ble budsjett og økonomiplan nedstemt. Kommunestyret må møtes på nytt i neste uke for å gjøre et siste forsøk på å få ting i havn.

Møte mellom partilederne mot sluttet av behandlingen førte ikke frem. Sp ville ha en egen avstemning om eiendomsskatt og skolestruktur. Det var ikke de andre med på.  Foto: Silje Helene Nilsen

Øksnes

Tirsdag var kommunestyret samlet for å behandle årets mest krevende sak, nemlig budsjett for 2018 og økonomiplan for 2018-2021.

Det ble en lang og krevende behandling som altså til slutt endte med at budsjettet ble nedstemt. Politikerne må dermed møtes på nytt for å prøve å komme til enighet.

Kommunen har økonomiske utfordringer og politikerne står foran valget om å enten kutte i tjenestetilbudet eller øke inntektene. Den store uenigheten sto mellom innføring av eiendomsskatt for næringslivet på «verker og bruk» og nedlegging av skoler. Den politiske posisjonen var splittet – med Ap, KrF og SV samlet om ett forslag, likt det de fikk gjennom i formannskapet, mens samarbeidspartner Høyre fremmet forslag sammen med ØTL, Jørn Martinussen og Frp.

Førstnevnte gruppering ville innføre eiendomsskatt på verk og bruk fra neste år for å spare skolestrukturen. Ap, SV og KrF mener forutsetningene er endret siden kommunestyret sa nei til eiendomsskatt i vår. Dette fordi staten har varslet en kompensasjon nå som maskinskatten skal fases ut. Det innebærer at kommunen vil få inntekter som ikke belastes næringslivet, men som staten vil ta på seg i en overgangsperiode. Denne ønsker de å utnytte.

Øksnes Vekst var sterkt representert på tilhørerbenken i møtet, og hadde med seg 600 underskrifter til støtte for sin sak. Det ble tidlig klart at ingen politiske partier ønsket å kutte i VTA- og dagsenterplasser, slik rådmannen opprinnelig foreslo. 

Ny modulskole

Høyre, ØTL, Martinussen og Frp ville sløyfe eiendomsskatten mot å ofre ungdomstrinnet i Alsvåg fra neste høst og Strengelvåg skole fra januar 2019, og flytte elevene til Myre. I sitt budsjettforslag hadde de også lagt opp til 540.000 kroner i økte inntekter fra økte byggesaksgebyrer, noe kommunalsjef teknisk mente var ambisiøst med én byggesaksbehandler i kommunen. De ville også ha kommunestyret med på å vedta investering i en modulskole allerede i tirsdagens møte, for å få plass til alle elevene som de ønsker flyttet til Myre. Det ble vist tegninger av Framnes ungdomsskole i Narvik, hvor de har bygget en midlertidig skole satt sammen av flere ferdige moduler. Modulskolen er på 1500 kvadratmeter og har kostet 15-20 millioner kroner, har seks klasserom og plass til 160 elever.

– Jeg har fortsatt intensjon om å bygge ny skole på Myre, men jeg tror det ligger noen år frem i tid før vi har råd til å bygge ny skole til 100 millioner. Frem til vi er der har jeg lyst til at vi skal kunne gi et godt tilbud til elevene, sa Høyres Vårin Lassesen.

Tvang Sp til å velge

Senterpartiet sto alene om et eget forslag, og ville ha både i pose og sekk. Ingen eiendomsskatt og ingen endringer i skolestrukturen, ingen endring for ungdomsklubben eller basseng på Myre, som formannskapet hadde foreslått tatt delvis ut av drift. Dette ville de dekke inn med økt skatteanslag på 500.000 kroner og reduserte rammer for alle sektorer, bortsett fra teknisk, på totalt 1,3 millioner i 2018 med økning til 4 millioner i 2019 og 2020.

Med det ville de overlate mye av kuttene til administrasjonen, noe de fikk kritikk for fra de andre partiene.

– Med dette peker Sp på alt de vil ha, men overlater ansvaret om å dekke det inn til administrasjonen. De vil la administrasjonen sitte igjen med skylda for de vanskelige kuttene, sa KrFs Tore Christiansen.

Jørn Martinussen sammenlignet det med å invitere til fest med treretters middag, for så å skyve regningen over på andre.

– Jeg synes det er å dra det langt når det fremstilles som katastrofalt å ta ned på rammene med 1,3 millioner kroner når noen vil øke gebyrene i kommunen så drastisk, svarte Sps Per Ole Larsen.

 

På slutten av møtet var det høyst usikkert hvor det bar. De to blokkene sto med likt antall representanter og stemmer, og Senterpartiet så ut til å bli en joker. Gruppemøter og gruppeledermøter førte ikke fram.

Det ble foretatt en positiv votering, hvor de to forslagene med flest stemmer sto igjen til slutt. Da ble Sp tvunget til å stemme over det som for dem har vært pest eller kolera – eiendomsskatt eller sentralisering av skolestrukturen i Øksnes. Etter å ha først stemt på sitt eget budsjettforslag, som falt, støttet de budsjettforslaget til ØTL, Frp og Høyre.

Kritiske til voteringen

Men saken stoppet ikke der. Til slutt skulle et samlet kommunestyre altså stemme ja eller nei til opposisjonens budsjettforslag, som fikk flest stemmer. I denne runden stemte Senterpartiet imot, det gjorde også Ap, KrF og SV. Dermed ble forslaget som fikk flest stemmer i rundene før, nedstemt, og Øksnes står nå uten budsjett.

Senterpartiet var svært kritiske til måten voteringen var lagt opp på, hvor de ble tvunget til å stemme for noe de egentlig var imot. De ønsket heller å gjøre en egen votering over eiendomsskatt og skolestruktur, for så forhandle om budsjett. Dette var ingen av de andre partiene med på.

– Dette advarte vi om. Hadde vi fått to prinsippavklaringer, om eiendomsskatt og skolestruktur, hadde vi klart å få i havn et budsjett, sa Sps John Danielsen.

– Det kunne vi gjort, men da hadde vi fått avklart at vi har flertall mot begge problemstillinger, og vi hadde sittet igjen med Sps budsjettforslag som har minst oppslutning, svarte KrFs Tore Christiansen.

– Demokratiet har talt og det må vi forholde oss til. Jeg foreslår at vi tar kveld, sa Olav Lind. Det gjorde de også.

Dermed må kommunestyret starte på nytt. De må ifølge kommuneloven gjøre budsjettvedtak innen utgangen av året. Trolig vil ordfører innkalle til ekstraordinært kommunestyremøte onsdag eller torsdag neste uke.