– Interessen for prosjektet er stor, sier utbygger:

Vil bygge leiligheter ved Kjærlighetshaugen før ny vei er klar

Kommunestyret i Øksnes godkjente i fjor planene for et nytt leilighetsprosjekt ved Kjærlighetshaugen på Myre, mot at byggestart ble utsatt til ny adkomstvei til Vornes var klar. Nå har utbygger søkt om å få gå i gang, selv om veien ikke er påbegynt.

Tegninger av leilighetsprosjektet ved Kjærlighetshaugen utenfor Myre.   Foto: Arkitekt Aida Pedersen

Øksnes

Utbygger Atle Hansens leilighetsprosjekt ved Kjærlighetshaugen utenfor Myre skapte diskusjon i fjor, og endte opp på Fylkesmannens bord etter klager fra naboer i området. Der fikk kommunestyret medhold i sitt positive vedtak i saken.


Fylkesmannen gir kommunestyret rett i utbyggingssak

Mens rådmannen ville gi klagerne medhold i utbyggingssaken på Kjærlighetshaugen, mener Fylkesmannen at kommunestyret hadde alt sitt på det rene da de gjorde det motsatte.

 

Vei først

Da kommunestyret godkjente detaljreguleringsplanen for Kjærlighetshaugen for ett år siden, var det med en forutsetning: At byggestarten ble utsatt til ny adkomstvei til Vornes var ferdigstilt.

– Ved å utsette byggestart til det er kommet en løsning på veispørsmålet tar man hensyn til både kommentarene som er kommet inn, samt utbygger som vil utvikle området, sa Høyres Johnny Rinde Johansen da saken ble debattert i kommunestyret i februar i fjor.


Får bygge på Kjærlighetshaugen, men må vente på ny vei:

– Vi skal ikke frede oss til fraflytting

Samtlige partier, bortsett fra SV, stemte tirsdag for å godkjenne den omdiskuterte detaljreguleringen og boligutbyggingen på Kjærlighetshaugen på Myre, med én forutsetning: Byggestart utsettes til ny adkomstvei i området står klar. – Vi skal ikke frede oss til fraflytting, sa Høyres Johnny Rinde Johansen.

Siden den gang har det som kjent vært mye diskusjon også om ny adkomstvei til Vornes, en sak som etter mye frem og tilbake kom ett steg videre i desember, da kommunestyret vedtok å gå videre med ny veiløsning langs sjøen og Torstein Reinholdtsens vei.

Nå har utbygger Atle Hansen, gjennom sin konsulent, søkt om dispensasjon fra rekkefølgekravet for å kunne gå i gang med leilighetsprosjektet på Kjærlighetshaugen – selv om veien på langt nær er klar.

– Kommunestyret stilte krav om at byggestart ble utsatt til veien var ferdig, hvorfor søker dere om å få gå i gang nå?

– Kommunen har vedtatt hvor veien skal gå, det er fullt fokus på ny veiløsning og saken har en positiv fremgang. Fra vi får godkjenning fra kommunen, vil vi trenge ett års byggetid, så prosjektet vil uansett ikke være ferdig før i 2019, sier utbygger Atle Hansen til VOL.

– Ingen vesentlig trafikkøkning

I søknaden til kommunen om å få dispensasjon fra rekkefølgekravet, skriver Alpha Konsulent at det ikke er noen konflikt mellom detaljreguleringsplanen for Kjærlighetshaugen og detaljreguleringsplanen for Torstein Reinholdtsens vei, selv om disse grenser til hverandre.

– Reguleringsplanen har tatt hensyn til ny veiløsning, uavhengig av hvilken trase som til slutt blir valgt av kommunen, skriver Alpha Konsulent i brevet til kommunen.


Skal ta stilling til omdiskutert utbygging

Beboere i Vornes og Sandvikdalen på Myre vil sette en stopper for boligutbygging på Kjærlighetshaugen. Tirsdag tar kommunestyret i Øksnes stilling til saken.

 

Prosjektet ved Kjærlighetshaugen vil bestå av syv boenheter og et småbåtanlegg. Konsulenten mener økt trafikkbelastning ikke vil være et godt argument for å avslå deres søknad om dispensasjon.

– Det er i prosessen med reguleringsplan for ny adkomst til Sandvikbakken, Sandviksdalen og Vornes blitt gjennomført trafikktellinger, som er sitert i media. Der er det trukket opp at trafikken er på over 1000 ÅDT (gjennomsnittlig daglig trafikkmengde red.anm.). Det må derfor kunne legges til grunn at trafikkøkning med bakgrunn i 7 boenheter ikke vil utgjøre en vesentlig trafikkøkning til og fra området. Det er flere ledige boligtomter, som må kjøre via Halvard Rassmussens vei, enn hva Kjærlighetshaugen har planlagt av boenheter. Dette indikerer at trafikkbelastningen knyttet til ferdig utbygd Kjærlighetshaug ikke kan være til hinder for å innvilge en dispensasjon, skrives det.

Utbygger sier til VOL at det ikke vil bli den store anleggstrafikken under byggingen, da man har tilnærmet massebalanse i prosjektet. Massene som skal sprenges ut på stedet, skal brukes til å planere tomter og til å bygge molo ved småbåtanlegget som skal lages ved leilighetene.

I brevet fra Alpha Konsulent til kommunen argumenteres det med at det uansett kan være fordelaktig å fordele anleggsvirksomheten fra leilighetsprosjektet og veibyggingen.

– Ved å innvilge dispensasjon fra rekkefølgekravet for Kjærlighetshaugen, vil man kunne få gjennomført anleggsperioden før man begynner med anleggsvirksomhet for etablering av ny vei til Vornes, skriver konsulentselskapet.

– Stor interesse

Hansen sier til VOL at før han i det hele tatt har fått annonsert prosjektet, har interessen for leilighetene vært stor. Han overbevist om å få solgt alle enhetene.

– Vi har bare syv leiligheter, men med den etterspørselen som har vært burde vi hatt 70. Med Primex-utbyggingen og tilflytting til kommunen er etterspørselen etter boliger i Øksnes stor. Dette leilighetsprosjektet vil frigjøre mange eneboliger, sier Hansen og legger til at han er optimistisk med tanke på å få innvilget dispensasjonen.

I søknaden til kommunen skriver Alpha Konsulent avslutningsvis at prosjektet vil gi både samfunnsmessige og bedriftsøkonomiske positive effekter for Øksnes, og at de har vanskelig for å se at en endring i rekkefølgen vil medføre større ulemper enn fordeler i denne saken.