Vil ikke fremme ny sak om eiendomsskatt

Øksnes-ordfører Karianne Bråthen var klar på at hun ikke vil fremme noen ny sak om eiendomsskatt da hun svarte på varaordførerens interpellasjon om saken i mandagens kommunestyremøte.

  Foto: Arkivfoto

Øksnes

Det har vært høylytte protester fra næringslivet i Øksnes etter at kommunestyret vedtok å innføre eiendomsskatt på verker, bruk og annen næringseiendom i budsjettbehandlingen i desember.

Som VOL skrev i forrige uke får de full støtte fra varaordfører Jonny Rinde Johansen (H) som i en interpellasjon i forkant av mandagens kommunestyremøte stilte en rekke kritiske spørsmål om saken.

Rinde Johansen mener saken ikke har vært forsvarlig utredet, og har etterlyst vedtekter, opprettelse av en skattetakstnemnd, fritaksregler og fastsetting av bunnfradrag. Han mener også at kommunestyret selv har sagt at spørsmålet om eiendomsskatt skal avgjøres som prinsipielt vedtak i en egen sak, og ikke som en del av budsjett- og økonomiplanbehandlinga, slik den ble nå.


Varaordføreren vil ha omkamp om eiendomsskatt

Varaordfører i Øksnes, Jonny Rinde Johansen (H), krever svar fra ordfører om eiendomsskatt. Han vil ha saken behandlet på nytt.

 

– Uaktuelt å stoppe

Ordfører svarte på interpellasjonen i mandagens møte, og var klar på at det ikke er aktuelt for henne å fremme en ny sak om eiendomskatt.

– Ordfører vil ikke fremme sak om ny behandling av eiendomsskatt til kommunestyret, all den tid flertallet i kommunestyret har gjort et lovlig fattet vedtak, der både skolestruktur og eiendomsskatt har vært lagt fram som egne saker i forkant, og innstillingen fra formannskapet er gjort i henhold til kommunelovens §44 og §45. Det vil derfor være uaktuelt å stoppe administrasjonen, som har ansvar for å iverksette vedtaket, sa ordfører.

Les hele svaret fra ordføreren her.

Hun poengterte at det ikke er ordfører som står bak vedtaket, men flertallet i kommunestyret. Det var Ap, ØTL, SV og KrF som samlet seg om et felles budsjett- og økomomiplanvedtak i desember, som blant annet innebærer innføring av eiendomsskatt for næringslivet og nedlegging av ungdomstrinnet i Alsvåg.

– Når det så reises spørsmål om saken var forberedt på forsvarlig måte og i samsvar med de regler som er gitt i lov, kommunestyrereglement eller andre bindende bestemmelser, mener ordfører at det var det. Saken var forsvarlig utredet all den stund det var kort tid siden den var behandlet og drøftet som egen sak, og den var fremmet av rådmannen til formannskapet den 28. november og vedtatt først den 20. desember, sa ordfører.

Bråthen mener det også er helt vanlig behandlingsmåte at spørsmål om vedtekter, medlemmer i nemnder og fritaksbestemmelser blir tatt stilling til ved et senere tidspunkt.

– Hvem som sitter i nemndene har ingen betydning for selve vedtaket om innføring. Fritaksbestemmelser har videre også liten betydning for spørsmålet om innføring eller ikke, sa ordfører.

– Gjennomførbart?

Varaordfører var ikke fornøyd med svaret.

– Hvordan kan vi legge til grunn at vi skal hente inntekter fra eiendomsskatt i 2018 når det ikke eksisterer en plan for gjennomføring? Taksering må vel ut på anbud? Svar på spørsmålet om nemnder og hvem som skal frittas er heller ikke tilfredsstillende. Jeg noterer meg svaret, men stiller fortsatt store spørsmål knyttet til gjennomførbarheten av vedtaket, sa Rinde Johansen.

Han fikk støtte fra Sps John Danielsen som mente kommunestyrets intensjon om at spørsmålet om eiendomsskatt skulle behandles i egen sak, var brutt.

Geir Rognan i ØTL ba varaordfører om å avfinne seg med vedtaket.

– Jeg vil mane til ro i denne saken. Dette må vi legge bak oss, og varaordføreren har i så måte et spesielt ansvar. Det er gode argumenter på begge sider, og man kan fortette å diskutere og kverulere, men vi bør ta vedtaket som er gjort til etterretning og komme videre. Av Nordlands 240.000 innbyggere er det nå bare 500 innbyggere på Træna som ikke har eiendomsskatt, sa Rognan.

Vaklende

Høyres Vårin Lassesen var ikke enig i det.

– For meg er ikke dette lenger en sak om eiendomsskatt, men om grunnlaget for vedtaket. Vi har en formening om at verdigrunnlaget for inntjening er én milliard. Jeg har spurt økonomisjefen om det foreligger en forhåndstaksering. Det gjør det ikke. Hvor har vi hentet denne summen fra? Vi får kompensasjon for skatten på produksjonsutstyr, men hvor stor andel er det snakk om? Vi vet ikke. Vi må basere og fatte vedtak på riktig grunnlag. Det er veldig vaklende det vi holder på med nå, sa Lassesen.

Hun viste også til havbruksfondet og avisoppslag om hva det kan innebære av inntekter for kommunene i Vesterålen.

– Dette har vi stilt spørsmål om tidligere uten å få et ordentlig svar. Når vi muligens har en alternativ inntektskilde, er det beklagelig at den ikke konkretiseres, sa Lassesen.

Er i gang med iverksetting

Rådmann Elise Gustavsen tok ordet for å si at administrasjonen allerede er i gang med iverksetting av vedtaket, og at det jobbes med anbudsprosessene for taksering. Formannskapet vil i neste møte også bli fremlagt sak om reglement, bestemmelser og medlemmer til ulike nemnder, slik Rinde Johansen har etterlyst.

– Jeg vil minne om at da administrasjonen startet budsjettarbeidet var underskuddet på 14 millioner kroner. Da vi fikk den til behandling var den på én million. For Ap har det aldri vært et mål å innføre eiendomsskatt, men vi er så realistisk at når inntektene til kommunen går ned, ser vi at vi må bruke de alternativene vi har. Eiendomsskatt er positivt for distriktene, fordi den er den eneste skatten som går direkte til kommunen, sa Aps Yngve Hansen.

Han oppfordret ordfører til å inviterer næringslivet i kommunen til et møte.

– Det er mange misoppfatninger ute og går, og informasjonen har kanskje ikke vært like god, sa Hansen. 

KrFs Tore Christiansen forsvarte også vedtaket som er gjort.

– Jeg støtter ordfører 100 prosent i spørsmålet om vedtaket er forsvarlig utredet. Vi kan ikke bruke penger på taksering før vi har gjort et vedtak om å innføre eiendomsskatt. For å nyte godt av kompensasjonsordninga, må eiendomsskatten være innført senest innen 2018. Tar vi saken opp på nytt går vi glipp av syv år med kompensasjon. Det vil være en dyr omkamp, sa han.