-Positivt at vi ikke får underskudd, sier økonomisjefen:

Øksnes kommune nesten i balanse

Øksnes kommune hadde et mindreforbrud for 2017, og regnskapet viser at kommunen får et nullresultat.

Økonomisjef Jul Are Pettersen er fornøyd med at kommunen kom ut av fjoråret, nesten i balanse.   Foto: Tone M. Sørensen

Øksnes

Økonomiansvarlig Jul Are Pettersen holdt ei orientering for formannskapet etter at der er gjort ei regnskapsavslutning for 2017. Og det viser at Øksnes går ut i balanse på sitt budsjett, med et nullresultat.

– Regnskapsavslutningen i midten av februar, viser at vi hadde et mindreforbruk for fjoråret. Når vi avslutter regnskapet viser driftsregnskapet et minus på 49.000 kroner, det er særkostnader på slam. Bortsett fra det har vi et nullresultat, 169.000 kroner er praktisk talt balanse, sier Pettersen.

Redder situasjonen

Fjoråret viser negative avvik på drift av enhetene på til sammen 2,4 mill. kroner


Hadsel kommune med mindreforbruk på 9 millioner kroner i 2017

Hadsel kommune ser ut til å avlegge et regnskap med et mindreforbruk på om lag 9 millioner kroner. Store engangsinntekter bidro sterkt til resultatet.

 

– Der er helse og sosial og teknisk som gjør en del utslag. Vi har et pluss på 157.000 kroner i sentraladministrasjon også barnevernet går i pluss. Sektor 2 – skole har et midreforbruk på 1 millioin kroner. Det som redder situasjonen er et pluss på skatt, rammetilskudd, renter og avdrag, sier han.

For å gå helt i balanse, ville Øksnes kommune trengt et resultat som er 333.000 kroner bedre enn dagens resultat.


Overskudd for Sortland havn

Sortland havn KF kan sette av 2,3 millioner kroner på fond etter 2017. Driften gikk med 1,7 millioner kroner i overskudd.

 

– Men vi måtte gjøre noen strykninger, med avsetninger til disposisjonsfond, sier han.

Der er avsatt 550.000 kroner til dekning tap av sykepengerefusjon, 1.550.000 er brukt av dispiosiisjonsfond og investeringsbudsjettet er i balanse.

–Avviket var på 2,4 millioner kroner, det som gjør at vi kommer i balanse er skatt og inntektsutjevning på 650.000 kroner og det var en god skatteinngang det, noe vi nøt godt av, sier han.

Premieavvik på pensjon er på 1.250.000 kroner, mens havbruksfondet sørget for ei ekstraordinær inntekt i desember da 446.000 kroner kom via havbruksfondet. Renter og avdrag gav 444.000 kroner i pluss.

Landet på beina

Akkumulert premieavvik på  pensjon redusert med 700.000 i fjor.

– Vi har en pluss på 2,8 millioner, men burde hatt en pluss på 6,5 millioner i netto driftsresultat. Vi har forbedret netto driftsresultat i forhold til resultatet for 2016, vi har fått noen forbedringer. Men i 2016 var der også spesielle forhold som gjorde at resultatet ble dårligere enn det kunne blitt, sier Pettersen.

Lånegjelda er økt med 7,7 millioner kroner, men det er ubrukte midler på 24 milllioner kroner, som er blant annet penger til ny brannstasjon.

– Det var et godt økonomisk år for kommunesektoren samlet. De negative avvikene vi har er fra helse, sosial og teknisk, sier økonomisjefen og sammenfattet fyndig.

– Vi kom ned på beina!

– Er absolutt positivt

Økonomisjefen er tilfreds med et nullresultat, etter at 285.000 kroner ble strøket for å avsette til disposisjonsfond og drift, samtidig som der var et overskudd på investeringer på om lag 170.000 kroner.

– Det er absolutt positivt, vi er glade for at vi ikke fikk underskudd med heller et nullresultat etter strykning, sier han.

Eiendomsskatten er en del av økonomiplanen for 2018 til 2021.

– Vi fikk utfordringer i 2017, det vil det også bli i kommende år, derfor vedtok man innføring av eiendomsskatt. Den er lagt inn som et inntmekt i økonomiplanen, sier han.

–Så det kan for 2018 gå mot et overskudd for kommunen?

– Det er klart det er andre ting som vi ser kommer som utfordringer, så vi trenger de pengene. Men det er posisivt å se at vi ikke har et underskudd å dra med oss. Vi er på status quo for det budsjettet kommunestyret vedtok for 2018. Vi er i god rute slikt sett, sier Pettersen.