Fiskeridirektoratet:

Avslag til Myre Havbruk på utviklingstillatelser

Fiskeridirektoratet har gitt Myre Havbruk AS avslag på søknaden om fem utviklingstillatelser til konseptet «Flo Flo». 

Myre Havbruk har fått avslag fra Fiskeridirektoratet på søknad om fem utviklingstillatelser.   Foto: Arkivfoto

Øksnes

Myre Havbruk søkte 31. januar 2017 om fem utviklingstillatelser for å realisere konseptet «FLO FLO». Konseptet er tredelt og består av en oppdrettsmerd med dokkingstasjon for ulike havbrukslektere og servicefartøy, lektere med ulike funksjoner og et spesialdesignet brønn- og servicefartøy. Nå har de fått avslag på søknaden.


Andre Reinholdtsen:

Vil satse på torsk i Alsvåg

Andre Reinholdtsen vil bruke lakseslakteriet i Alsvåg som torskeslakteri.

 

«Lekteren som skal bidra under semilukket drift vurderer Fiskeridirektoratet under tvil til å ha nær nok tilknytning til selve produksjonen av fisk til å kunne omfattes av ordningen med utviklingstillatelser. Resten av lekterne har etter direktoratets vurdering hovedfunksjoner knyttet til avlusing, transport og lagring.

Disse vurderer vi derfor til å ikke være teknologi med nær nok tilknytning til produksjonen av fisk til å være omfattet av ordningen med utviklingstillatelser. Det samme gjelder FLO FLO-fartøyet», skrives det i avslaget.


Ikke betydelig nok innovasjon

– Vi vil derfor ved vurderingen av om vilkåret om betydelig innovasjon er oppfylt, kun foreta en vurdering av lekteren som anses å ha nær nok tilknytning til produksjonen av fisk.

I avslaget pekes det på at konseptet ikke oppfyllet villkårene for «betydelig innovasjon».

– Etter en vurdering av søknaden har Fiskeridirektoratet kommet til at deler av det omsøkte konseptet ikke innebærer utvikling av «teknologi» som er omfattet av ordningen med utviklingstillatelser, skriver Fiskeridirektoratet som altså avslår Myre Havbruk sin søknad om fem utviklingstillatelser.

Tilpasser ulike operasjoner

Oppdrettsmerden skal ha dokkingfunksjon og være designet for å kunne skifte mellom ulike typer drift, det være seg åpent, åpent med luseskjørt eller semilukket. Grunntanken bak merden er at man skal kunne utnytte de ulike driftstypenes fordeler når det er behov, og det på en tilnærmet sømløs måte. 

De ulike lekterne i konseptet skal være tilpasset ulike operasjoner i drift.

                                                                                                                                                                                                                     OppdrettsmerProduksjonsenhetenIkonseptetDriftsmessige Driftsmessige fordeler

I merdens kanal er det lagt opp til dokkingmulighet for de ulike lekterne i konseptet. Her skal lekterne kunne fortøye, og dette skal bidra til gjennomføring av ulike operasjoner i drift uten fare for å skade merden og på den måten føre til rømming av fisk. Dokkingstasjonen med lekterne kan ifølge søker benyttes i forbindelse med transport, lagring, oppdrett og behandling. At kanalen skal kunne lukkes i begge ender og avgrenses i horisontalplanet åpner også for at man kan holde fisk i kanalen. Det gir ifølge søker muligheter ved sortering, oppfôring, samdrift (laks/torsk), behandling osv.


– Satsinga på torskehotell er framtida

Fiskeriminister Per Sandberg er imponert etter å ha besøkt torskehotellet til Myre havfarm i Staven. – Dette er framtida, potensialet er enormt, sier fiskeriministeren.

 

Flytekragen skal i tillegg ha et ballasteringssystem som gjør at den kan heves og senkes i vannet ved behov. Ifølge søker oppnår man med denne funksjonen en rekke driftsmessige fordeler og muligheter som: 

 • Enklere vedlikehold av flytekrage og merd
 • Heving og senkning i forbindelse med forankring/dokking av lekter og servicefartøy
 • Trengning og sortering av fisk ved lasting og lossing
 • Omgjøring av den øvre delen til et lukket volum for badebehandling
 • Funksjon som luseskjørt, for å forhindre lusepåslag
 • Å tvinge fisken til å gå dypere
 • Enklere forflytning mellom lokasjoner
 • Samtidig oppdrett av laks og lagring av torsk

Brønn- og servicefartøy som tilsvarer traktoren

FLO FLO-fartøyet er et brønn- og servicefartøy med tørrdokk, hvor brønn-, behandlings- og/eller bulk-lektere skal kunne forankres. Lekterne skal kunne skiftes ut ved at fartøyet med ballasteringsutstyr (inkludert rensing) kan heves og senkes i vannet, slik at lekteren kan flytes av og på for transport.

Et slikt fartøy åpner ifølge søker for logistikkmuligheter som er gjennomgripende sammenlignet med dagens konvensjonelle brønnbåttransport. Fartøyet vil gi oppdretter og reder bedre fleksibilitet, driftstid og økonomi, samt sikre dedikerte lektere til spesifikke operasjoner for optimal fiskevelferd.

Følgende operasjoner som spesielt sentrale:

 • Optimal slaktefisk-transport
 • Lukket ventemerdfunksjon ved slakteri
 • Ektoparasittbehandling av fisk ved oppdrettsanlegg med og uten moderfartøy
 • Velferdsforebyggende tiltak i alle ledd av logistikk-kjeden

Fartøyet skiller seg fra konvensjonelle brønnbåter ved at brønnen ikke er tenkt bygget som en del av skroget. Fartøyet skal tilsvare traktoren i landbruket, og skal frakte lektere spesialtilpasset forskjellige havbruksoppgaver.

Skjønnsmessig vurdering

Avgjørelsen av om det skal innvilges utviklingstillatelser bygger på en skjønnsmessig, faglig vurdering.

Hovedformålet med utviklingstillatelser er å utvikle teknologi som kommer akvakulturnæringen til gode, og formålet med utviklingstillatelserer er å stimulere til økt bærekraft, ønsket omstilling og innovasjon og økt samlet verdiskaping i næringen.


Fra hau til proteinpulver med høyt innhold av kollagen:

Restråstoff fra Myre om til klingende mynt

Et samarbeidsprosjekt mellom Nofima i Tromsø og Myre Havbruk, viser at både torskehoder og rygger kan bli til svært godt betalte produkter som proteinpulver.

 

I sin vurdering av avslaget skriver Fiskeridirektoratet dette:

Den omsøkte oppdrettsmerden i konseptet er en flytende produksjonsenhet for oppdrett av fisk. Merden skal erstatte tradisjonelle merder og den anses derfor å innebære utvikling av produksjonsteknologisk utstyr/installasjoner. Fiskeridirektoratet legger etter dette til grunn at vilkåret om at prosjektet kan bidra til å «utvikle teknologi» er oppfylt for oppdrettsmerden.