Høyre støtter dispensasjon for Kjærlighetshaugen

Øksnes Høyre støtter den vurdering og det vedtak hovedutvalg teknisk har gjort ved å innvilge dispensasjon i den omstride byggesaken Kjærlighetshaugen.
Øksnes

Øksnes Høyre ønsker  å legge frem følgende kommentarer til Hovedutvalg teknisk sektor (HT) sin dispensasjon i byggesak – Kjærlighetshaugen. Det skriver Jonny Rinde Johansen, kommunestyrerepresentant for Høyre.

– Ved kommunestyrets behandling av saken i februar 2017 fremmet Høyre forslag om å godkjenne detaljreguleringsplanen Kjærlighetshaugen med en forutsetning om at byggestart skulle utsettes inntil adkomstvei til Sandviksbakken, Sandviksdalen og Vornes hadde funnet sin løsning. 

Det ble da reist et motforslag fra SV om, i sin helhet, å avvise detaljreguleringsplanen. 

– Den videre debatt viste at vi ikke ville få flertall for dette. Vi gjorde da en vurdering på at vi kunne støtte et felles forslag. Siste setning i vårt opprinnelige forslag ble da endret slik: «Kjærlighetshaugen»  utsettes inntil adkomstvei til Sandviksbakken, Sandviksdalen og Vornes er ferdigstilt. 

Dette forslaget ble fremmet på vegne av ØTL, AP, KrF, SP, FrP og H. 

Detaljreguleringsplan

– Høyre kunne akseptere dette, da vi var kjent med at det i ettertid ville være mulig å søke dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsene. Dette er regulert i plan- og bygningslovens § 19-2 annet ledd, med vilkår, skriver Johnny Rinde Johansen.

– Etter at hovedutvalg teknisk vedtok å gi medhold til søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser er det fremkommet til dels mange og unyanserte kommentarer til dette. 

Dersom saken på nytt fremmes for kommunestyret for behandling med den hensikt å omgjøre vedtak om dispensasjon, er det nødvendig å påpeke følgende forhold:

Argumentasjon som er benyttet fra administrasjonen for å opprettholde vedtak fra kommunestyret er slik:

«De generelle hensyn bak rekkefølgebestemmelsen er å bedre trafikksikkerhet i området før og som følge av utbyggingen av Kjærlighetshaugen. Forvaltningen har vurdert at hensynet til dette blir vesentlig tilsidesatt ved å tillate oppstart av utbyggingen.»

Trafikksikkerhet

– Dette vil legge føringer for all utbyggingsaktivitet i området Sandviksbakken, Sandviksdalen og Vornes inntil ny vei er ferdigstilt. Det forankres i administrasjonens argumentasjon om at hensynet til trafikksikkerhet blir tilsidesatt dersom bygging i området tillates.

Med andre ord vil en opprettholdelse av rekkefølgebestemmelene føre til at ingen bygging, uansett type og størrelse, tillates inntil veien er bygd.

Når man setter dette i perspektiv, er det så mange uklarheter knyttet til når ny vei kan være klar at man fort kan snakke om en periode med byggestopp på mellom 5 og 10 år – kanskje lengre.

– Ville kvalitetssikret veivalg

– Høyre har vært opptatt av å sikre fremdriften for ei trafikksikker veiløsning til Vornes. Vi har derfor, gjentatte ganger, bedt om en oversikt som synliggjør alle positive og negative moment knyttet til begge veialternativer. En slik oversikt ville kvalitetssikre et veivalg på en mye bedre måte enn det vi opplever i dag.

– Øksnes generelt og Myre spesielt har et stort behov for nye boliger. Øksnes Høyre er opptatt av å bidra til at private og næringsdrivende skal ha gode muligheter til å investere og utvikle seg i takt med samfunnets behov. Dersom vedtaket fra hovedutvalg teknisk gjøres om vil dette raskt sette en stopper for en ønsket utvikling i boligmarkedet.

– Vi mener det er nødvendig at innbyggerne i det nevnte området blir informert om konsekvenser av det vedtaket som er gjort av kommunestyret i denne sak samt forholdet knyttet til å evtentuelt avvise dispensasjonssøknader, skriver Rinde Johansen.