Oversender til fylkesmannen for vurdering:

Avviser krav om lovlighetskontroll

Teknisk hovedutvalg konkluderer med at Inge Nilsen ikke var inhabil i sakene som er klaget inn og avvviser krav om lovlighetskontroll. Saken blir oversendt til Fylkesmannen i Nordland for vurdering.

Inge Nilsen (H) sin habilitet og hele teknisk hovedutvalg sin hablitet ble vurdert i dagens møte, der man avviste kravet om lovlighetskontroll.  

Øksnes

I teknisk hovedutvalg onsdag var krav om lovlighetskontroll av habilitet hos utvalgsmedlem Inge Nilsen (H) oppe til behandling.

Også hele teknisk hovedutvalget sin habilitet var oppe til behandling. Utvalgsleder Torgeir Larsen (Ap) la fram forslag om å dele saken i to, av praktiske hensyn.


Krever individuell behandling

– Utvalget legger vekt på at saken der hele hovedutvalget skal vurderes krever individuelle behandling. Vi har bedt administasjon om veiledning i denne saken og også fylkesmannen har gitt veiledning.

Og det er ikke enkelt, dette:

– Habilitetshensyn i saken til Inge kan vi bli slått ut av at hele utvalget er inhabil i en situasjon som omhandler habilitet i samme sak som gjeleder oss, sier Larsen om begrunnelsen for å ta opp sakene separat.

Han takket administrasjonen for veiledning i det som har vært en periode med sterke følelser, og synes også det var fint å kunne bruke fylkesmannens kompetanse.

– Nabokommunen vår bruker en egen kommuneadvokat i slike saker. Hvis dette er begynnelsen på en kultur med mye habilitetsvurderinger tenker jeg at de som skal styre dette i fortsettelsen må se om der er plass for å ha inne en juridisk spisskompetanse som er veldig spiss, sier han.

Står ikke noe om habilitet

Tirsdag ble det sendt over forslag til vedtak til administrasjonen, når det gjelder selve vurderingen av den habile lovlighetskontrollen som er framsagt.  Det er tre representanter i Øksnes kommunestyre som har framsatt kravet om lovlighetskontroll av habilitet.

Teknisk hovedutvalg vedtok i sitt møte onsdag å avvise kravet om lovlighetskontroll av habilitet, først for representant Inge Nilsen og deretter for hele utvalget, i saken om ny veg til Sandviksdalen og Vornes.

Begrunnelsen for at de valgte å avvise kravet, er ifølge leder Torgeir Larsen at krav om lovlighetskontroll må rettes mot et vedtak i en sak og ikke selve saksbehandlingen eller utredningen. Det står ikke noe om habilitet i vedtakene det her er snakk om.

Det er utvalgssak 105/17, 42/18 og 50/18 er nevnt i kravet om lovlighetskontroll, og utvalget slo fast at ingen av vedtakene omhandler habilitet. Derfor avvises kravet.

– Har ingen eiendom som blir berørt

I habilitetssaken til Inge Nilsen ble det vist til forvaltningsloven og sitert fra klagebrevet med påstanden om at han er inhabil ettersom han har en bror som har eiendom langt Torstein Reinholdtsens vei, og dermed blir part i saken.

I teknisk hovedutvalg sin vurdering tok man ikke opp sak 105/17 (Torstein Reinholdsens vei) fordi lovlighetskontrollen ble levert etter at fristen er uløpt. I den ene av sakene, innsigelse fra Kystverket deltok ikke Inge Nilsen på møtet.

I vurderingen viser utvalget til at det i sak 42/18 (Søknad om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan med bestemmelser - Kjærlighetshaugen) ble det ikke fattet vedtak om habilitet.

– Klager sier Nilsen er inhabil siden hans bror har boligeiendom i området, men klager har ikke gjort rede for den konkrete begrunnelsen for påsått inhabilitet. Administrasjonen sier at det ikke er gitt noe nabovarsel til Inge Nilsens bror i forbindelse med Kjærlighetshaugen eller dispensasjonsaken. Administrasjonen opplyser at Nilsen heller ikke har noen eiendommer som grenser til området, sier Larsen.

Det ble også foretatt ei skjønnsmessig vurdering, der flere av punktene i forvaltningsloven ble henvist til i vurderinga.

– Til fylkesmannen

– Uten at det foreligger gyldig grunn for lovlighetskontroll i noen av sakene det vises til, vil det ikke være nødvendig med lovlighetskontroll av vedtak og kravet kan avvises.

– Vi avviser krav om lovlighetskontroll. Reglene er slik at krav om lovlighetskontroll fremsettes for det organet som har truffet avgjørelsene. Hvis organet opprettholder avgjørelsen oversendes saken til fylkesmannen for vurdering. Vi opprettholder ikke vedtak her. Men jeg er ganske sikker på at fylkesmannen vil forstå, når vi oversender lovlighetskontrollen til fylkesmannen for vurdering.

Her er forslaget til vedtak som ble enstemmig vedtatt:

Det vises til hovedutvalgets vurdering og begrunnelse, samt saksframlegg. Krav om lovlighetskontroll avvises.

Saken oversendes Fylkesmannen i Nordland for avgjørelse.

– At vi gjør dette og oversender det til vurdering gir fylkesmannen og alle som er interessert i saka til å lese den i sin helhet, samtlige dokumenter, sa Larsen, og vedtak i begge sakene ble gjort enstemmig i teknisk hovedutvalg.

På spørsmål fra Olav Lind (ØTL) på hvor raskt man kan vente svar, svarte rådmanne Elise Gustavsen at fylkesmannen har en viss saksbehandlingstid, men at lovlighetskontroll skal oversendes så raskt som mulig.

–Hvis han sier at det er intet å bemerke, så er det avgjort. Hvis ikke får vi saken tilbake, ihvertfall slik jeg har forstått det ut fra rådene jeg fikk, sier Larsen.