Foreslår at kommunestyret fritar S. Hansen for døgnmulkt

Jørn Martinussen (V) foreslår i en interpellasjon at kommunestyret fritar tørrfiskprodusenten S. Hansen på Klo for døgnmulkt, til saken har fått formell avklaring.

Jørn Martinussen (V).  Foto: Tone M. Sørensen

Øksnes

Jørn Martinussen seiiier i sin interpellasjon søkelys på at der kunne vært produsert langt mer tørrfisk i torskekommunen Øksnes.

– Myre Fiskemottak AS henger betydelige mengder fisk i Lofoten. Dette sysselsetter mellom 30 – 40 arbeidere, og omsetningen av tørrfisk er på betydelige 75 millioner kroner. Arbeidsplassene med tilhørende ringvirkninger kunne gitt rammeoverføringer i størrelsesorden to millioner kroner per år dersom de lå i Øksnes, skriver Martinussen.

Han viser til at torskekvotene går ned, og strukturering fører til kamp om råstoffet. For å ivareta verdiskapningen i Øksnes er det viktig at fisken som landes i Øksnes produseres i Øksnes.

– Selskapet har i flere år hatt på tegnebrettet et nytt tørrfiskbygg på 1000 kvadratmeter. Det er ikke mulig å foreta disse investeringene før hengekapasiteten er tilstrekkelig.

– Teknisk diskusjon om utnyttelsesgrad

– Når det gjelder fiskehjellene på Klo har problemstillingen nå blitt den samme som på Klomyran. Det har utviklet seg til å bli en teknisk diskusjon om utnyttelsesgrad der man har sett helt bort fra hva som gagner både næringsaktørene og Øksnes kommune.  Reguleringsplanarbeid er kostbart, og når resultatene uteblir fører dette til unødvendig bruk av skattebetalernes penger, skriver han.

I forbindelse med budsjettbehandlingen i desember 2012vedtok kommunestyret at rådmannen skulle starte en prosess for å utvikle Øksnes til å bli en ledende industrikommune basert på ressursene fra havet, der fokus blant annet skulle være etablering av areal for tørking av fisk.


Uten areal for henging av fisk  

– På grunn av utfordringene knyttet til henging nært Klo sentrum ble det sett på alternative områder, og Klomyran pekte seg ut som det mest aktuelle området. Reguleringsplanen for henging av fisk på Klomyran ble vedtatt av kommunestyret den 22.august i 2016.

– Totalt tilgjengelig areal ble imidlertid kraftig beskåret i det påfølgende planarbeidet, og sammen med en del andre forhold har dette gjort området lite attraktivt med tanke på henging av fisk. Det har nå gått 2 år siden arealet ble regulert og ingen har meldt sin interesse.

– Dette betyr at aktørene i næringen praktisk talt står uten areal for henging av fisk i Øksnes. Det skjer i en situasjon der Øksnes kommune erfarer befolkningsnedgang og av den grunn reduserte økonomiske overføringer, ,skriver Martinussen.

– Ledende kommune basert på ressursene fra havet

Etablering av arbeidsplasser er av helt avgjørende betydning dersom vi skal lykkes med å realisere kommunens ambisjon om å bli en ledende kommune i nordområdene basert på ressursene fra havet, mener Martinussen.

– Klager ønsket i utgangspunktet at saken skulle forelegges kommunestyret. Teknisk hovedutvalg sendte saken til Fylkesmannen uten realitetsbehandling slik regelverket tillater. Saken som ble sendt over til Fylkesmannen omhandlet hvorvidt administrasjonens vedtak om tvangsmulkt var fattet på korrekt grunnlag. Fylkesmannen stadfestet at grunnlaget var rett, uten å ha foretatt en selvstendig vurdering av helheten i saken.  Dette var den siste av en rekke teknikaliteter i denne saken som har satt en stopper for effektiv utnyttelse av arealene, skriver han.

Martinussen viser til at denne saken har pågått siden 2010. Det har vært mye korrespondanse på mange detaljspørsmål, uten at man har kommet videre.


Døgnmulkt og fare for konkurs

Nå er selskapet ilagt døgnmulkt, og står i fare for å gå konkurs av den grunn.

– Dette står ikke i samsvar med kommunestyrets vedtak i 2012, som var at Øksnes kommune skulle bli en ledende kommune i nord basert på ressursene fra havet.  Jeg har blitt gjort kjent med at saken må gjennom en ny formell søknadsprosess om byggesak. Det samme gjelder dispensasjon for å kunne drive slik man har gjort over tid.

Store næringssaker til politisk behandling

Martinussen mener man må ta et politisk ansvar.

– Det skal ikke være slik at administrasjonen i realiteten skal kunne avgjøre store næringssaker av stor samfunnsøkonomisk betydning uten å forelegge saken for kommunestyret, skriver han.

Martinussen mener det er flere prinsipielle forhold i denne saken som tilsier at den bør drøftes i kommunestyret for en gjennomgang, og eventuelt avklaring for å finne en løsning raskt.

Han foreslår:

  1. Kommunestyret fritar søker fra kravet om døgnmulkt til saken har fått sin formelle avklaring gjennom dispensasjons- og byggesøknad.
  2. Kommunestyret ber administrasjon og Teknisk Hovedutvalg om å behandle dispensasjons – og byggesøknaden uten ugrunnet opphold, samt gi bistand til søker for å få avsluttet saken raskes mulig.
  3. Dersom saken blir sluttbehandlet på et lavere nivå, skal kommunestyret orienteres om saksforløpet i saken.

Han ber om at dette tas opp og drøftes som en prinsipiell problemstilling i kommunestyret 22. oktober.