Vil foreta befaring i området:

Ruiner etter gammel bosetning hindrer småbåtfortøyning

En søker ønsker å etablere ei stø på Nordsand i Øksnes, men ettersom området er rikt på kulturminner vil feltarkeolog fra Nordland fylkeskommune foreta ei befaring i området.
Øksnes

Seksjonsleder for kulturminner i Nordland fylkeskommune, Geir Davidsen, har fått oversendt en søknad fra Øksnes kommune der en søker ønsker å etablere ei stø på Nordsand. Støa planlegges å være åtte meter bred og dyp nok til at båtene kan gå helt inn ved lavvann.

12 gravrøyser  

Fra fylkeskommunens side er det omsøkte tiltaket søkt opp mot fylkeskommunens arkiver, der man finner at Nordsand er et område som er rikt på kulturminner.

– I vestlig del av Nordsandvika ligget et kjent kulturminne, som består av 12 gravrøyser, fire  hustufter, en gårdshaug og ei nausttuft. I østlig del av vika har det ikke blitt gjort systematiske kulturminneregistreringer, og vi har grunn til å tro at hovedtyngden av den gamle bosetningen ligger i dette området, skriver Davidsen.

– I området Ytterstøa ligger flere ruiner fra gammel bosetning, i tillegg til at stedsnavnet tyder på at her kan ligge eldre støer, skriver seksjonslederen for kulturminner som har gjort en vurdering og nå varsler at det blir befaring i området.

Befaring neste vår

– Oppføring av støa kan komme i konflikt med hittil ukjente, automatisk freda kulturminner. Det er derfor nødvendig med en nærmere befaring på stedet før vår endelige uttalelse. Befaring vil bli gjennomført i løpet av våren/forsommeren 2019, skriver han.

Seksjonslederen for kulturminner opplyser at ettersom tiltaket regnes som et mindre privat tiltak, vil tiltakshaver derfor ikke belastes for utgiftene til den arkeologiske befaringen.

På grunn av de klimatiske forholdene vil det ikke være mulig for seksjonen for kulturminner å gi uttalelse innen svarfristen på tre måneder.

– Dersom kommunen ikke kan godta en slik forlengelse av svarfristen, ber vi om å bli skriftlig varslet slik at spørsmålet om forlengelse av fristen kan bli endelig vurdert av Riksantikvaren, skriver Davidsen som minner om at det ikke kan fattes vedtak i saken før forholdet  til automatisk fredete kulturminner er avklart.