Kritiserer fiskernes forhold i Myre sjarkhavn:

– Sikkerheten er ikke godt nok ivaretatt

Harald Sivertsen har sendt innspill til Øksnes kommune, og mener blant annet at kaianlegget i Myre sjarkhavn er mangelfullt og at sikkerheten ikke er godt nok ivaretatt.

Fritidsbåtene bør flyttes ut av Myre sjarkhavn, og det bør bygges et nytt kaianlegg mener Harald Sivertsen, som i en henvendelse til kommunen hevder at sikkerheten er for dårlig ivaretatt.   Foto: Tone M. Sørensen

Øksnes

Sivertsen har henvendt seg til ordfører Karianne Bråthen (Ap) og mener det må rettes oppmerksomhet rundt hvordan arbeidssituasjonen og fremtiden til kommunens kyst- og havfiskeflåte må bedres.

– Fiskernes arbeidsforhold er fortsatt i sterk grad preget av fortidens løsninger. De har gjennom alle tider vært tilknyttet fiskekjøpernes tilbud og bestemmelser vedrørende fangstlevering, fiskepriser, bruk av kaier, arbeidsrom, egnebuer, oppholdsrom, kjølelager og fryselager, skriver Harald Sivertssen.


Trine Knudsen har gått fra Myre fiskemottak til Viking Øksnes

– Det er rett og slett litt bytte av beite for min del

Trine Knudsen begynte i september som daglig leder i Viking Øksnes, som har tatt over den gamle Cermaq-fabrikken i Alsvåg. Dermed er hun ferdig på Myre fiskemottak etter 11 år.

 

Sivertsen har han nylig vært på en runde i fiskerihavnene på Myre, Stø, og til dels Alsvåg, og mener situasjonen for fiskerne er bekymringsfull og at tiltak må komme snarest. Han mener flytekaier i utgangspunktet er en god og praktisk løsning for fiskerne, men det avhenger av at de er konstruert til dette bruk og at de har direkte tilknytning til fasiliteter på land.

For dårlig stabilitet

Sivertsen beskriver der han mener det svikter mest i Myre sjarkhavn:

– Kaianlegget som består av flytebrygger er ikke konstruert og beregnet for fiskeflåten. Flyteelementenes konstruksjon gir ofte gal liggeretning, har for dårlig fendring og fortøyningsutstyr, er for smale, har for lav flytehøyde, dårlig stabilitet og for liten lasteevne. Transport fram til båtene er for dårlig. Tilkomst med truck, lastebil eller annet hjelpemiddel er ikke mulig. All transport av varer, fiskeredskaper, driftsmidler, hjelpemidler, is, fisk og annet må skje bærende via smale landganger. Flytekaiene er svært mangelfullt utstyr i henhold til vann, driftsmidler, elektrisitet, hygiene, renhold, sikkerhet og brann, mener Sivertsen.

– Det fins ingen praktiske oppslag eller regler for bruk og drift av flyteanlegget, adgang, eierskap, ansvar eller annet. Flytekaiene benyttes også av fritidsflåten og innvirker på fiskernes arbeid, skriver han.

Sikkerhet ikke ivaretatt

Han peker også på at anlegget står tilsynelatende åpent for alle som vil ha tilgang til kaier, fiskebåter og utstyr.

– Bruks - og driftsbetingelser er svært viktig, ikke minst under fiskesesongene når trafikken inn mot anlegget fra sjø-og landsiden er størst, og skjer til alle døgnets tider. Sikkerheten er ikke tilfredsstillende ivaretatt. Dette er spesielt viktig under mørketiden, i uværsperioder og gjennom vinteren. Dette angår også fiskernes nærmeste familie, skriver Sivertsen.


Truck brant på fiskemottak

Nødetatene rykket ut

 

– Dagens anlegg for fiskerne synes dessverre å ha blitt en permanent løsning. Det eneste areale nær flytekaiene som kunne komme fiskerne til nytte er allerede blitt bebygget til annet formål, skriver den utflytta øksnesværingen, som etterlyser toaletter, sanitæranlegg, vaskerom, plass for sjøhyre, landhyre, fottøy og liknende. Han viser til at det finnes heller ikke noe miljøanlegg for avfall og brennbare væsker.

Nytt kaianlegg på Myre

Sivertsen mener løsningen er å etablere et nytt kai- og landanlegg. Ettersom der er plassmangel i Myre fiskerihavn foreslår han at det må skje en betydelig opprydding i sjarkhavna.

– Jeg ser for meg at dagens flytebrygger for fritidsflåten og pensjonerte fiskere med flere andre må flyttes vekk og til en annen fremtidig og god lokalitet. Dette frigjør område i havna for en større utfylling som gir plass for fiskernes kai- og landanlegg. Tilsvarende tiltak gjelder for Stø og muligens Alsvåg, skriver Sivertsen i brevet til Øksnes kommune.

– Kan aldri bli god nok

Myre Sjarkhavn eies av Myre Småbåtforening, Øksnes kommune og Øksnes Fiskarlag.

Steinar Hansen i Øksnes havnevesen mener anlegget har godt med fasiliteter når det gjelder vann, på brygge to er det to vannposter med tre vannslanger utfra.

– Når det gjelder stabiliteten på uteriggerne, så er det ei gangbru ut til hver båt, som er levert av Ørsta. Jeg er usikker på om det finnes så mye annet med bedre stabilitet, sier Hansen.


Foreslår at kommunestyret fritar S. Hansen for døgnmulkt

Jørn Martinussen (V) foreslår i en interpellasjon at kommunestyret fritar tørrfiskprodusenten S. Hansen på Klo for døgnmulkt, til saken har fått formell avklaring.

 

Han opplyser at der er sikkerhetsleidere på kaiene.

– Også er det slik at hver båteier også skal ha en mulighet til å komme seg om bord i båten. Da er der krav til avstand mellom sikkerhetsleiderne. Uansett, faller du i sjøen er det ikke sikkert der er en sikkerhetsleider der du faller. Man må ha mulighet til å komme seg opp i egen båt eller opp på kaia, sier Hansen og slår fast:

– En ting er sikkert, sikkerheta vil aldri bli god nok uansett hvor mye man bygger. Til slutt er det den mennesklige faktoren som spiller inn med sikkerheten og det har vi i havnevesenet påpekt før. Vi har hatt drukningsulykker ved kai , der det har vært sikkerhetsleidere, men bruker du ikke gangvei og flytevest så er du ikke godt nok sikret uansett. En flytevest kan være alfa og omega.

– Så for den del skal jeg ikke motsi innspill om sikkerhet, for sikkerheten den kan aldri bli god nok, sier Hansen.