Dag Ivar Knudsen AS:

Ber Øksnes kommune ta ansvaret for forurensede masser

Firmaet Dag Ivar Knudsen AS skal oppføre et lagerbygg i indre havn på Myre, men har påklaget bestemmelsen om å måtte fjerne forurensede masser fra tomta som Øksnes kommune eier.

Tomta der Dag Ivar Knudsen AS vil sette opp et lagerbygg i indre havn på Myre, har forurensede masser. Nå bes kommunen om å ta ansvar for fjerningen av disse.   Foto: Arkivfoto

Øksnes

Det er Alpha Konsultant som på vegne av Dag Ivar Knudsen AS har sendt forespørsel knyttet til forurensede masser i indre havn. Gjennom arbeidet med ny brannstasjon ble det konstatert forurensede masser i grunnen. 

I det samme området, som er tomta rundt havneparken er det gjennom boreprøver også konstatert forurensede masser.

– Urimelig å ta kostnadene

I en sak i teknisk hovedutvalg ble det vedtatt dispensasjon for rekkefølgekrav og plan for tomta på gårdsnummer 65 for å kunne føre opp et lagerbygg for firmaet Dag Ivar Knudsen AS. Firmaet har ikke klaget på festeprisen, men mener det er urimelig at fester skal ta alle kostnadene knyttet til opprydding av forurensede masser i grunnen, uten å få kompensert for de kostnader som man gjør på vegne av grunneier.

Det er Øksnes Havnevesen KF som forvalter arealene på vegne av grunneier Øksnes kommune. Dag Ivar Knudsen AS har påklaget bestemmelsen om å måtte ta ansvaret for å fjerne de forurensede massene, som er beskrevet i forslag til festeavtale, ifølge brevet til Øksnes kommune.

Øksnes havnevesen KF anser ikke et «pålegg» om opprydning av forurensede masser som et enkeltvedtak, og har gitt muntlig beskjed om at man ikke vil behandle klagen på bestemmelsen.

Øksnes kommune får henvendelsen i kraft av å være både grunneier og myndighetsutøver for forurensningsområdet.

Kan ikke fraskrive seg ansvaret

– Det er nedfelt i utkast til festekontrakt at utbygger selv har ansvaret for eventuell forurensning og søppel i grunnen. Dette bryter med normale rettsprinsipper knyttet til opprydding av søppel og forurensede masser. Utgangspunktet er at det er forurenser selv som har ansvaret for å rydde opp. I dette tilfellet er det ikke konstatert hvem som står for forurensningen, og grunneier vil da sitte med ansvaret, skriver Alpha Konsultent.  

Det påpekes at søker selv har konstatert at der er forurensede masser og har tatt denne kostnaden, og Alpha Konsultant viser til en dom.  Høyesterett fastslår at grunneier sitter med ansvaret for forurensning i grunnen, dersom man ikke kan fastslå hvem som har vært ansvarlig for forurensningen. Det er heller ikke mulig for grunneier å fraskrive seg dette ansvaret.

Med bakgrunnen i  Høyesterettsdommen bes det om ei avklaring på to spørsmål fra Øksnes kommune:

– Vil kommunen som grunneier ta sitt ansvar, jamfør Høyesterett og fjerne de forurensede massene i grunnen for egen regning?

– Dersom kommunen som grunneier ikke ønsker å rense opp forurensede masser på den aktuelle tomten, kan Øksnes kommune være villig til å selge tomten til Dag Ivar Knudsen AS?