Søker om å få bruke tomtemasser til utfylling i sjø:

Vil opparbeide molo ved Kjærlighetshaugen

Vågen Eiendom AS har sendt søknad om dispensasjon til Øksnes kommune, for å få opparbeidet en molo ved Kjærlighetshaugen.

Utbyggeren søker om dispensasjon til å bruke tomtemasser fra Sandvikdsdalen til utfylling i sjø for å bygge molo ved Kjærlighetshaugen.   Foto: Arkivfoto

Øksnes

Det er Norconsult som på vegne av Vågen Eiendom har sendt søknad til Øksnes kommune om utfylling i sjø for å opparbeide molo.

– Utbyggingen av molo er forankret i detaljreguleringsplan «Kjærlighetshaugen», og reguleringsplan hjemler utbygging av vet mindre boligfelt og molo med småbåtanlegg, skriver Paul Myklebust i Norconsult.

Kystverket positive

Lokalisering av molo avviker fra reguleringsområde, noe det er søkt dispensasjon for og Kystverket har uttalt seg positive til dispensasjonssøknaden. Ifølge Monter Per Strand AS er grunnen til søknad om ny molo at tidligere godkjent molo ligger så langt inn i bukta at det er plass til lite båter på innsiden. 

Det er satt rekkefølgekrav i reguleringsplanen som stiller krav til ferdigstillelse av trafikksikkerhetstiltak på nærliggende veier som forventes å få trafikkøkning som følge av utbygging av boliger. Utbyggingen av boliger er dermed satt på vent, siste ord i den saken fikk Fylkesmannen i Nordland.


Fylkesmannen omgjør vedtak om Kjærlighetshaugen

Fylkesmannen i Nordland gjør om vedtaket om Kjærlighetshaugen i Øksnes.

 

Unødig anleggstrafikk

I søknaden til Øksnes kommune skriver Norconsult at Havnegata 20 A skal klargjøre fem tomter i Sandviksdalen som er ferdig regulert. Opparbeidingen av disse vil gi overskuddsmasse som må fraktes bort fra tomtene.

– For å ikke belaste Halvar Rasmussens vei med unødig anleggstrafikk er det ønskelig å benytte massene til å etablere molo ved Kjærlighetshaugen.  Vi anser dette som gunstig for trafikksikkerheten, samtidig som det vil redusere anleggstrafikken når rekkefølgekravet til Kjærlighetshaugen er realisert av kommunen, skriver Norconsult.


– Alt er klart og jeg starter bygging ved Kjærlighetshaugen så snart veien er på plass

Utbygger Atle Hansen har planene klare, men må vente på realisering av Vornesveien før prosjektet ved Kjærlighetshaugen starter. –Står veien ferdig til våren, så bygger jeg ut til våren, sier han.

 

Moloen skal gå ut fra land og 50 meter ut i retning mot Vornes. Kystverket har tidligere anbefalt en molo, fordi flytebryggeanlegget vil bli utsatt for bølgepåvirkning av sjøtrafikk som passerer.

I et innspill minner Kystverket på at det er spesielle grunnforhold i området, og anbefaler at det gjøres undersøkelser av grunnen der moloen skal legges ut. Årsaken er faren for utglidning som kan oppstå om ikke grunnforholdene er tilstrekkelig stabile.