– Harmonerer dårlig med kutt i stillinger på Myreheimen

Fagforbundet og Norsk sykepleierforbund anbefaler ikke at det kuttes i 2,5 stillinger ved Myreheimen. Kuttforslaget ligger inne i økonomiplanen for Øksnes 2019-2022.

Fagforbundet og Norsk sykepleierforbund fraråder kutt av 2,5 stillinger ved Myreheimen.   Foto: Marius Birkeland

Øksnes

Det er plasstillitsvalgt for Fagforbundet Torill Bye Knudsen og Jeanette Knudsen i Norsk sykepleierforbund som har sendt inn høringsuttalelse til økonomiplan 2019-2022 i Øksnes.

De er kritiske til rådmannens forslag om kutt av 2,5 stillinger ved Myreheinmen og fraråder dette kuttet av stillinger.

– Behovet vil bli større

– Personalet på Myreheimen er opptatt av å opprettholde det tilbudet som er i dag, da vi ser at det er behov for det. Behovet vil også bli større de neste årene når eldrebølgen når toppen. Vi er også opptatt av en forsvarlig drift av institusjonen, både for beboerne og personalet, skriver de i innspillet.

Det har tidligere vært kuttet åtte sykehjemsplasser og bemanningen ble redusert ut fra dette. Plassene har likevel vært åpne da behovet har vært til stede, uten at bemanningen er økt, noe som har ført til ekstra kostnader og tidsbruk ved innleie av personell. Det er også tilfeller hvor det ikke er mulig å få tak i ekstra bemanning, som da resulterer i økt arbeidspress på de pleierne som er på jobb.

Det pekes på at man da som regel ikke får gjort alle arbeidsoppgavene, og dette er noe som påvirker både beboerne og pleierne negativt.

– Vi ser stadig flere dårlige pasienter fra hjemmesykepleien og sykehus som trenger heldøgnstilbud. Mange av disse ble tidligere behandlet på sykehus. Dette krever økt kompetanse hos personalet og nok personale til å gi forsvarlige og lovpålagte tjenester.

Kan koste dyrt i døgnmulkter

Myreheimen har i 2018 klart å ta i mot ferdigbehandlede pasienter fra sykehus.

– Det har således ikke blitt ekstra utgifter for kommunen. Ved kutt av stillinger vil ekstraliggedøgn på sykehuset øke. Det vil koste kommunen 5000 kroner per ekstra liggedøgn, ifølge innspillet til økonomiplan.

– Det har lenge vært jobbet med heltidskultur i kommunen for å se på hvordan man kan få økt grunnbemanningen. Ved å øke grunnbemanningen blir det mindre arbeidspress og dermed mindre sykefravær.

Det harmoner da ikke at det foreslås å redusere 2,5 stillinger ved Myreheimen. En reduksjon av disse stillingene vil i tillegg til det overnevnte, gi et negativt utslag på rekruttering og mindre tilbakeflytting av ungdom etter fullført studie, skriver Torill Bye Knudsen i Fagforbundet og Jeanette Knudsen i Norsk Sykepleierforbund, som ber politikerne se på andre løsninger enn å kutte stillinger.