Fraråder kutt i helsesøsterstilling i Øksnes

– Konsekvenser av å kutte helsesøsterstilling er at vi blir da nødt å kutte i lovpålagte oppgaver, skriver hovedtilitsvalgt for Norsk sykepleierforbund Øksnes, Lena Frantzen.

Helsesøstertjenesten bør bemannes slik at den tåler økte oppgaver i perioder, for eksempel vaksinering ved epidemier. Norsk Sykepleierforbund Øksnes sier de må kutte i lovpålagte oppgaver, om 30 prosent av helsesøsterressursen blir kuttet.  Foto: NTB Scanpix

Øksnes

Øksnes kommune har fått en høringsuttalelse fra Norsk sykepleierforbund Øksnes, i forbindelse med at man i budsjett og økonomiplan for 2019-2022 foreslår et kutt på 30 prosent i helsestasjonvirksomheten med 30 prosent helsesøster.

– Øksnes kommune er kjent med normalt li skolene for lavterskel: Herunder bør Myre skole ha helsesøster i minimum 90 prosent stilling. Alsvåg skole bør ha helsesøster minimum 30 prosent stilling og Strengelvåg skole bør ha helsesøster minimum 10 prosent stilling. Det vil si at bare skolehelsetjenesten lavterskel krever minimum 1,3 stilling, skriver leder for Norsk sykepleierforbund Øksnes, Lena Frantzen.


Dette mener ungdommen i Øksnes om budsjettet

Øksnes ungdomsråd har diskutert rådmannens forslag for budsjett 2019 og kommet med noen klare prioriteringer på hva de synes er viktig,

 

Har mange oppgaver

I dag er det tre helsesøsterstillinger i kommunen.

– I tillegg jobber vi med sped- og småbarn hvor det bare i første leveår, i henhold til nasjonale faglige retningslinjer, er totalt ni helsekontroller. V i har fødselsforberedende kurs, barselgrupper, babymassasje, veiledning til foreldre, ressurs-uke, skolestartundersøkelser, vaksinering, helsekontroll i 2. klasse, 8. klasse samtaler, vi deltar på helsestasjon for ungdomsammen med Sortland kommune, ansvarsgrupper, samarbeidsmøter med BUP, prevensjonsveiledning, reisevaksinering og vi har lavterskel på helsestasjon.

– For å fortsatt utføre disse oppgavene, er det nødvendig å beholde de stillingsressursene vi i dag har, skriver hun i innspillet til kommune.

Helsesøster jobber fra 0-20 (25) år og i henhold til nasjonale faglige retningslinjer skal det jobbes forebyggende. Tjenesten har et helsefremmende og forebyggende perspektiv overfor gravide, barn og unge. Det innebærer også tidlig avdekking av tegn på skjevutvikling, sykdom, vold og overgrep hos barn og unge, samt god oppfølging og videre henvising ved behov. Det er vedtatt at man i Øksnes skal jobbe med prosjektet «Æ e MÆ» – forebygging av seksuelle overgrep av barn og unge.


Skjærer til beinet i Øksnes:

Kutt i stillinger, eiendomsskatt for alle og bompenger

Det mangler om lag 20 millioner kroner for å få skjorta til å nå buksa i Øksnes kommune sitt budsjett for 2019. Tiltakene som adminsistrasjonen la fram for formannskapet skal nå ut på høring fram til 16. november.

 

– Barna bor fortsatt i kommunen

– Til tross for at fødselstallene viser nedgang i år med cirka 32 fødsler, var det i fjor 47 fødsler. Disse barna bor fremdeles i kommunen og har krav på helsesøstertjenester i henhold til veileder. Jeg vil derfor hevde at fødselstallene ikke er relevante og derfor ikke kan legges til grunn for en reduksjon i helsesøsterstillinger, påpeker Frantzen.

Regjeringen har søkelys på helsetjeneste til gravide, barn og unge og i forrige statsbudsjett ble det bevilget ytterligere hundre millioner kroner, i det som har vært en opptrapping de siste årene.

– Helsesøstertjenesten er et nasjonalt satsningsområde og jeg stiller meg undrende til at Øksnes kommune legger frem forslag om kutt i ressursene, skrives det.

Øker deltidsproblematikken

Frantzen sitter i arbeidsgruppen for heltidskultur, og stiller seg spørrende til at det kommer forslag om kutt som vil øke deltidsproblematikken i kommunen.

– Helsesøstertjenesten bør bemannes slik at den blir robust nok til å tåle sykefravær og økte oppgaver i perioder, for eksempel økt vaksinering i forbindelse med epidemier. Konsekvenser av å kuttehelsesøsterstilling er at vi blir da nødt å kutte i lovpålagte oppgaver, skrives Frantzen.

– Dersom det til tross for denne bakgrunnsinformasjonen vedtas nedskjæring med 30 prosent helsesøsterressurs, krever NSF Øksnes at det samtidig vedtas hvilke oppgaver som skal ut av dagens tjeneste, tilsvarende 30 prosent, skriver tillitsvalgt for Norsk sykepleierforbund i Øksnes.