Her er posisjonens budsjettforslag i Øksnes:

– Utfordringa er å få balanse uten å tømme havbruksfondet

SV, Krf og Ap som er posisjonen i Øksnes, har et omfattende forslag for hva som må til for å få budsjettet i balansse. – Den største utfordringa er å ikke tømme havbruksfondet, sier Tore Christiansen (KrF).

Posisjonen i Øksnes må bruke 4,9 millioner kroner av havbruksfondet for å få sitt budsjettforslag i balanse.   Foto: Tone M. Sørensen

Øksnes

Tore Christiansen (Krf) la fram posisjonens forslag til budsjett, som innebærer innføring av eiendomsskatt, og at Strengelvåg skole legges ned, som innsparingstiltak.

Kommunen har stram økonomi, på grunn av reduserte rammeoverføringer fordi folketallet har gått ned i Øksnes.

– Vi sliter med å tilpasse oss et lavere folketall,  det skaper utfordringer på mange måter, sier Christiansen.

Posisjonen har man måtte bruke av havbruksfondet for å klare å balansere budsjettet.

Skatt også for fritidsboliger

Om posisjonen får sitt forslag gjennom blir det eiendomsskatt for alle i Øksnes, også hytter.

– For fritidseiendom ønsker vi å fremskynde eiendomsskatt ikke innført fra 2020 men fra 2019, sier Christiansen.

Han sier at man synes det er nok kutt i pedagogisk personell når det legges ned en hel skole, og vil ikke ha andre kutt, som er lagt inn med helårsvirkning på 1,2 millioner kroner, og utgjør ei assistent- og ei lærerstilling.

– Vi vil legge tilbake det som tilsvarer ei lærerstilling, men administrasjonen får velge hvilken type ressurs man vil beholde, sier han.

Posisjonen sier nei til stengte barnehager i fellesferien men vil beholde en del av søskenmoderasjonen selv om denne blir halvert.

– Vi har prøvd å kutte sykehjemsplasser før i 2018 uten klart at ned driften på det nivået hadde håpet. Mest realistisk er å beholde de antall plaser som har vært drevet som har vært realiteten. Når vi får omsorgsboliger med heldøgns bemanning på plass, da kan ta ned antallet plasser, sier han.

Bruker 4,9 millioner av havbruksfondet

– Med vårt forslag bruker vi tre millioner mer i 2018 og tre millioner i 2019 av havbruksfondet, men det ender med en pluss i 2022. En netto på 4,9 millioner kroner av havbruksfondet er det vi vil bruke, vi skulle gjerne unngått det men ser ikke noen annen måte å komme rundt dette på, sier han.

Man vil sette av midler til planprosess ved Myre skole, for bygging av ny barneskole.

– Det har vært et klart signal for oss hele veien at de brakkene ikke skulle være permanent men en midlertidig løsning. Der blir sammenslåing ved skolen i 2019, derfor har vi foreslått dette fra 2020, sier Christiansen.

Ettersom Strengelvåg skole er foreslått nedlagt, er utgifter til brannalarmanlegg tatt ut.


Sterk bekymring

Posisjonen ser med sterk bekymring på den økonomiske situasjonen Øksnes kommune er i. I tillegg til stramme økonomiske rammer de kommende årene viser den demografiske utviklingen i kommunen at det må jobbes langt mer målretta for å øke bolyst og tilflytting til kommunen.

Posisjonen vil derfor ta grep for å få til en utvikling som både på kort og på lang sikt har et tydelig fokus på potensialet i Øksnes, samtidig som vi må håndtere stramme økonomiske rammer.

Posisjonens stikkord for budsjett 2019 og økonomiplanen vil derfor være:

•         Positiv og framtidsretta nytenking der alle i Øksnessamfunnet kan bidra

•         Bærekraftig omstilling hvor ting må settes på vent

•         Barn og ungdom, sterkt omsorgstrengende, syke og pleietrengende skal   ivaretas godt i Øksnes

•         Det skal være trygt å bo i Øksnes

•         Gjennomføre viktige tiltak som for lengst er vedtatt i kommunen

•         Andre tiltak

•         Nødvendig nedbemanning må gjennomføres

Positiv og framtidsretta nytenking

Posisjonen vil:

– Øke samarbeidet mellom Øksnes kommune og det lokale næringslivet med dialogmøter. (interne ressurser – ingen ekstra behov)

– Jobbe strukturert med nabokommuner for å se på kvalitetstiltak som den nye kommuneloven legger opp til (regionrådet i nåværende form skal endres)

–  Ny samfunnsdelplan, arealplan, ny regional reiselivsplan, ny interkommunal kystsoneplan, veiplaner, trafikksikkerhetsplan, nærmiljøplaner, kulturminneplan, er dokumenter som gjennom medvirkningsprosesser i Øksnessamfunnet aktivt kan brukes både som utgangspunkt for søknader om ekstern finansiering, og som grunnlag for nye innovative tiltak både innen den interne kommunale forvaltningen, i næringslivet, i bygder og i sentrum.

Posisjonen vil sette av midler til målrettet strategi for hvordan man kan hente inn ekstern finansiering til utviklende og nyttige stedutviklingstiltak i kommunen, med muligheter til flere arbeidsplasser.

Nødvendig nedbemanning må gjennomføres

For å få budsjett i balanse i 2019 og i kommende periode for økonomiplanen må kommunen, i tillegg til utvidelse av eiendomsskatt og bruk av midler fra Havbruksfondet, gå til nedbemanning. Dette krever dokumentasjon av kompetanse/kompetansebehov i organisasjonen, prosess med berørte parter og dialog med tillitsvalgte i forkant av eventuelle oppsigelser.

Posisjonen vil:

– En nedbemanningsplan må foreligge første halvår av 2019, og det må settes av ressurser til å få dette arbeidet forsvarlig gjennomført. Som arbeidsgivere påhviler det kommunestyret et stort ansvar i denne forbindelse.

Med bakgrunn i den krevende økonomiske situasjonen kommunen er i, vil posisjonen redusere i politikkutgiftene i kommende periode. Vi vil fase ut hovedutvalgene og dersom det blir bredt flertall for å redusere kommunestyret vil vi gå på dette. I budsjettet kuttes det også i bevertning til representanter i kommunestyre og formannskap. Matpakken må også vi politikere kunne ta med oss. Politikerne må også ta en del av innsparingsbehovet vi har.