Fylkesmannen gir tilskudd til beiteområder for siste gang

Fylkesmannen i Nordland gir tilskudd til tiltak i beiteområder som skal legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, og redusere tap av dyr på utmarksbeite.

Illustrasjonsfoto.  Foto: NTB/Scanpix

Øksnes

Fylkesmannen i Nordland forelder tilskuddet etter tilrådning fra kommunene, og for siste gang i 2019. I 2020 vil ordningen bli overført til kommunene som et ledd i regionreformen.

Søknadsfristen for å søke om tilskudd er 1. februar 2019.

Blant det som det kan gis tilskudd til er faste installasjoner, det gis inntil 50 prosent av godkjent kostnadsoverslag. Også for utstyr knyttet til beitebruk i utmark gis det 50 prosent av godkjent kostnadsoverslag.

Elektronisk overvåkningsutstyr

For elektronisk overvåkningsutstyr gis det et høyere tilskudd, inntil 70 prosent av godkjent kostnadsoverslag. Fylkesmannen gis samme prosentvise støtte til tidsavgrendede planleggings- og tilrettelegginsprosjekter.

De som kan søke Fylkesmannen om støtte er lag eller foreninger som er registrert i enhetsregisteret, som har næringsmessig beitedrift og som iverksetter investeringstiltak, eller planlegger tilretteleggingstiltak i beiteområder.

I områder som det ikke ligger til rette for samarbeid kan landbruksforetak som mottar produksjonstilskudd få tilskudd.

Til nytte for beitebrukerne

Blant vilkårene for å få støtten er en søknad som er godt opplyst og begrunnet, samt et detaljert kostnadsoverslag. En finansieringsplan skal fylles ut, og det kan ikke gis tilskudd til tiltak i beiteomrder som er leid i en periode kortere enn 10 år.

Et kart over området som viser gårds - og bruksnummer på berørte eiendommer, og hvor tiltaket planlegges skal også legges ved en søknad.

– Vi ønsker å bidra til etablering av tiltak som kan være til nytte for beitebrukerne og som ikke forårsaker konflikt.Planer om tiltak i beiteområder må legges fram for grunneiere og andre rettighetshavere i området. Alle grunneiere skal ha gitt tillatelse til å gjennomføre tiltaker, skriver Fylkesmannen i Nordland, som minner om at fristen for å sende søknad til kommunen er satt til 1. februar.

Kommunen skal kontrollere at søknaden har nødvendig søknadsinformasjon ogvedlegg, vurdere behovet, og gjøre en prioritering før søknader med alle vedlegg og tilrådning til vedtak skal sendes til Fylkesmannen innen 1. mars.