Disse slipper eiendomsskatt i Øksnes

Kommunestyret i Øksnes har vedtatt å innføre eiendomsskatt på private boliger og hytter fra 2019. Det åpnes likevel opp for at flere slipper denne skatten.

Myre kirke er ett av byggene i Øksnes som fritas for eiendomsskatt 

Øksnes

Øksnes kommunestyre skal førstkommende uke behandle sak om fritaksregler for eiendomsskatt. Etter eiendomsskatteloven kan en rekke bygninger og lokaler fritas for skatten. Etter innstilling fra formannskapet legges det opp til fritak for følgende:

- Eiendommer som eies av frivillige lag og foreninger (eks. idrettslag, bygdelag, grendelag, ungdomslag, helselag, velforeninger etc.)

- Lokaler som eies av religiøse samfunn (statskirke, frikirke, pinsemenighet etc.)

- Lokaler som eies av avholdsforeninger.

- Lokaler som disponeres til museumsformål – vil også gjelde andre enn "offisielle" museum f.eks. private bygdemuseum.

- Omsorgsboliger med kommunal tildelingsrett tilhørende Øksnes boligstiftelse, samt boliger til vanskeligstilte disponert av NAV Øksnes.

Det legges også opp til fritak for eiendomsskatt for fredede bygninger, samt nyoppført bygning etter 01.01.2018 som helt eller delvis brukes som bolig. Denne fritas i 2 år, eller til kommunestyret endrer antall fritaksår eller opphever fritaket.