Ønsker nytt anlegg for mellomlagring av torsk

Levende Mellomlagring Vesterålen AS søker om etablering av nytt anlegg for mellomlagring av fisk, samt utvide eksisterende anlegg i lokalitet Staven.

Illustrasjonsfoto av oppdrettsanlegg.  Foto: Erik Jenssen

Øksnes

Øksnes kommune søker Kystverket på vegne av selskapet Levende Mellomlagring Vesterålen AS om utvidelse og nytt anlegg til mellomlagring av villfanget fisk i lokalitet Staven. Kystverket har tidligere gitt en midlertidig tillatelse (datert 17.01.2018 og gjeldende til 01.01.2022) til etablering av lokaliteten.

Ikke akvakultur

Det poengteres i søknad at dette kun er et anlegg for mellomlagring og det søkes ikke om akvakulturtillatelse. Anlegget vil bli utstyrt med blinker og nødvendig merking som oppfyller dagens regelverk.

Det nye anlegget det søkes om ligger i et område som i kystsoneplanen er avsatt til område for landnære fiskeplasser, der fiske har fortrinnsrett ved eventuelle arealkonflikter. Dette er spesielle områder for fiske. Tiltak som er i strid med eller i vensentlig grad er til ulempe for bruk av områdene til fiske er ikke tillatt. Tiltaket krever dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (kystsoneplanen) for Øksnes kommune.

Ikke konflikt

Eksisterende anlegg ligger i et allment flerbruksområde. Området er avsatt til allmenne flerbruksområder, like utenfor et område som er avsatt til anleggskrevende driftsformer av havbruksvirksomhet slik som merdeoppdrett. Allmenne kystområder er områder der ulike interesser kan sambruke arealene uten at konflikt oppstår.

I sin konklusjon overfor Kystverket, påpeker Øksnes kommune at det må søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (kystsoneplanen) for å etablere nytt anlegg. Men kystverket kan gi tillatelse til Levende Mellomlagring Vesterålen AS for å utvide eksisterende anlegg uten dispensasjon.