Prosjekt «funkishytte» i stampe

Ber om redegjørelse fra administrasjonen

Leder av teknisk hovedutvalg i Øksnes, Torgeir Larsen, ber nå om en redegjørelse fra administrasjonen rundt byggeprosjektet i Nyksund.

Torgeir Larsen, leder av teknisk hovedutvalg i Øksnes. 

Øksnes

Etter at Vol i forrige uke skrev at det moderne byggeprosjektet «funkishytte» i Nyksund ennå står mer eller mindre i stampe, ber nå leder av teknisk hovedutvalg Torgeir Larsen administrasjonen om en redegjørelse for hvor prosjektet faktisk står.


Fortsatt uavklart for «Funkishytta»

Det er fortsatt helt i det blå om dette funkisbygget noen gang vil bli bygget i Nyksund.

 

Da saken var oppe til behandling i teknisk utvalg i november 2017 ble det gjort et enstemmig vedtak om å gi dispensasjon fra reguleringsplan og rette tommel opp til byggeprosjektet.

Vedtaket ble så påklagd av Nyksund gårdeierforening, som mener den moderne byggestilen bryter med all tidligere byggeskikk i Nyksund.


Har klaget på hyttevedtak:

– «Funkishytta» bryter med all tidligere byggeskikk i Nyksund

Nyksund Gårdeierforening har klaget på teknisk utvalgs vedtak om å godkjenne planene om denne fritidsboligen i Nyksund.


Nordland fylkeskommunes avdeling for kulturminner har heller ikke vært særlig begeistret for tiltaket.

– Vår oppfatning er at det omsøkte tiltaket i for sterk grad vil bryte med det eksisterende bygningsmiljøet i Nyksund og også med gjeldende reguleringsbestemmelser nevnt over. Det vil etter vårt syn være en fordel om tiltaket skaleres ned og justeres mer i tråd med omgivelsene, skrev seksjonsleder for kulturminner, Geir Davidsen, i en uttalelse til Øksnes kommune i forbindelse med byggesøknaden i 2017.

Burde vært informert

Etter teknisk hovedutvalgs vedtak om å gi dispensasjon til byggingen i 2017, har ikke saken vært forelagt utvalget flere ganger. Leder Torgeir Larsen mener dette er pussig.

– Det er rart at vi ikke er informert om utvikling i saken i etterkant av vårt dispensasjonsvedtak. Dette begynner å bli lenge siden, og jeg kan ha forståelse for at det generelt kan være vanskelig å fastslå hvem som er part i en sak og derigjennom ha rett til å klage på vedtak. Samtidig kan tiltakshaver miste momentum rundt sitt engasjement når saka blir trenert ut i tid. Jeg vil nå forlange at administrasjonen oppdaterer og informerer teknisk hovedutvalg i første møte, 26. februar, rundt status, fastslår utvalgsleder Larsen.

Ulike syn på byggestil

På gruppen Nyksund på Facebook har Sigrid Szetu, som også eier et bygg på stedet som må kunne kalles utradisjonelt, uttalt seg om den såkalte "funkishytta". Hun sier at hun syns Carl Christiansen (leder av Nyksund gårdeierforening, red.anm.) må komme på banen og forklare seg.

– Nyksund er et eventyrlig sted her ute i havgapet,med flere foreninger som representerer vannverk, vei,næringsliv, Zoar og beboere generelt. Christiansen kan selvsagt uttale seg på egne vegne, men ikke for meg eller noen jeg vet om. En ting er sikkert, ingen er tjent med at saken forblir slik den står nå, er hennes klare utsagn.

Andre utsagn på gruppen hevder at byggestilen til "funkishytta" ikke passer inn i nettopp Nyksund, og dersom Nyksund blir fullt av moderne bygg så mister stedet sin særpreget stil.