Må ta grep for framtida

På grunn av mindre rammeoverføringer i framtiden, må Øksnes kommune sette i gang en prosess med å tilpasse drifta til lavere inntekter.

Rådmann Elise Gustavsen i Øksnes kommune.   Foto: Tone M. Sørensen

Øksnes

Øksnes kommune søker om OU-midler (opplysnings- og utviklingsmidler) på 760.000 kroner til et prosjekt for å tilpasse den kommunale drifta til lavere inntekter i framtiden.

Rådmann Elise Gustavsen påpeker i søknad om midler at kommunestyret i Øksnes fattet følgende vedtak i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2019: «Det skal gjennomføres en intern utviklingsprosess der målet er å justere drifta etter rammen som er tilgjengelig. Fokus skal være på å avdekke om vi er rigget i forhold til våre behov, om vi har potensiale til å ta ned drift. Blant temaer som er aktuelle er interkommunalt samarbeid, LEAN, IKT og ressursbruk i ledelse/administrasjon. Det jobbes også særskilt med sykefravær innenfor IA-rammene. Den interne prosessen skal godkjennes av ordfører og følges av trepartsorganet.»

Grei økonomi

Rådmannen sier kommunen i dag har en relativ grei økonomi og Kostra-analyser viser at Øksnes drifter billig.

– Vi ser imidlertid at vi relativt sett får mindre rammetilskudd i årene framover og er nødt til å sette i gang en prosess med å tilpasse drifta til lavere inntekter. Vi har neppe særlig mye å hente på å styre ned drifta innenfor eksisterende organisering av tjenesteproduksjonen etter det såkalte «ostehøvelprinsippet». Vi må finne en annen tilnærming til effektivisering som gir varig driftsmessig effekt. Dette vil kunne handle om mer langsiktige endringer eller tilpasninger som nevnt i vedtaket, men det kan også være behov for å se på om det er noe å hente på en annen organisering av tjenesteproduksjonen i Øksnes kommune, utdyper Gustavsen.

Bygge kompetanse

Gustavsen påpeker videre at for å kunne gjennomføre en slik intern utviklingsprosess med godt resultat, har Øksnes kommune behov for å bygge kompetanse på noen sentrale områder:

• Kommunal økonomi for ledere og folkevalgte, herunder viktige sammenhenger i en kommunes økonomi og ikke minst politisk og administrative roller i økonomistyringen vår.

• Prosessledelse – det å gjennomføre gode interne prosesser med god forankring og involvering i planlegging og gjennomføring av systematiske endringer som gir varig økonomisk effekt.

Kommunal effektivisering

Rådmannen har på bakgrunn av dette besluttet å gjennomføre et utviklingsprogram i kommunal effektivisering med fokus på opplæring i kommunal økonomi og prosessledelse som skal understøtte arbeidet med å identifisere og iverksette langsiktige endringer som gir en mer effektiv drift.

Det søkes konkret om midler til innleie av ekstern kompetanse for å gjennomføre prosessen, på til sammen 760.000 kroner. Prosjektet er tiltenkt oppstart allerede i februar i år og skal forventet pågå gjennom hele året.