Eierskap til kai på Klo avklart

Tingretten fastslår at det er Klo Grenderåd som er rettmessig eier av almenningskaien på Klo, og ikke Vesterålen Fishing.
Øksnes

Det har en tid pågått en tvist mellom Vesterålen Fishing, som driver et turistfiskeanlegg på stedet, på den ene siden, og Klo Grenderåd og Øyfisk om hvem som faktisk står som eier av «allmenningskaia» ved det tidligere fiskemottaket til Gunnar Klo AS på Klo. Hvem som i dag har bruksrett har også vært et av stridens tema.


Rettstvist om eierskap til kai

7. februar møtes Øyfisk AS, Klo Grenderåd og Vesterålen Fishing AS til rettsmøte for å avklare eierskap og bruksrett til kai på Klo

 

7. februar møttes partene i Vesterålen tingrett, der tvistesaken fikk avsagt endelig dom 27. februar.

Her fastslår tingretten at det er Klo Grenderåd som står som rettmessig eier av kaien, og Vesterålen Fishing idømmes å betale grenderådets sakskostnader på kr. 172.000.

Når det kommer til synet på bruksrett for almenningskaien, har oppdrettsselskapet Øyfisk hevdet en slik rettighet. I domsavsigelsen påpekes det at den bruksrett Øyfisk hevder å ha, kommer i konflikt med de alminnelige bestemmelsene for bruken av kaien. Denne gjelder for enhver, og fastsetter videre at kaien ikke kan benyttes til å drive forretningsmessig virksomhet.

– Avklaring og den nærmere tolkningen av omfanget av bruksretten som gjelder for enhver, er ikke gjenstand for rettens vurdering i denne sak. Hvem som rettslig sett kan fastsette en utvidet bruksrett til Almenningskaien for Øyfisk, og hvordan dette formelt skal gjøres for Almenningskaien, er heller ikke en del av denne saken. Retten har etter dette kommet til at Vesterålen Fishing AS frifinnes i søksmålet vedrørende krav om begrenset bruksrett fra Øyfisk AS, heter det i dommen.

Øyfisk dømmes til å betale Vesterålen Fishings saksomkostninger på dette punktet på kr. 78.000.