Skreisesongen – til glede og besvær

Øksnes kommune ønsker å styrke sin rolle som samfunnsutvikler gjennom prosjektet «Sesongen – til glede og besvær».

Skreisesongen skaper både muligheter og utfordringer for Øksnes kommune (illustrasjonsbilde).  Foto: Foto: Bjørnar Hansen

Øksnes

Kommunen søker om fylkeskommunale midler på kr 170.000 til et forprosjekt i samarbeid med Fiskeriparken Egga utvikling. Målsetningen er enkelt forklart å styrke Øksnes kommune i rollen som samfunnsutvikler.

Utfordringer i sesongene

I prosjektbeskrivelsen heter det at Øksnes kommune hvert år venter på skreisesongen, som starter i januar og som varer til i april. Med skreien kommer også 4-500 sesongarbeidere fra ulike land som jobber i kommunens fiskeindustri.

– Dette gir noen utfordringer i form av press på offentlige tjenester. Inntektssystemet for kommunen er slik at personer som er på kortvarig opphold ikke inngår som grunnlag for innbyggertilskudd. Kommunen må likevel tilpasse seg toppene, og det gir både økonomiske og strukturelle utfordringer, anføres det.

Øksnes kommune merker økt trykk på kommunale tjenester hos NAV, legekontor, skattekontor, og etterspørsel etter barnehageplass. Det er videre stort behov for tolketjenester i ulike sammenhenger. Kommunikasjonen vanskeliggjøres også fordi flere ikke oppgir bostedsadresse, men arbeidsgivers adresse.

– Ordensforstyrrelser og stort press i boligmarkedet gir også behov for økt beredskap og bevissthet rundt hvordan vi sikrer både fastboende og sesongarbeidere på best mulig måte, presiseres det fra Øksnes kommunes side.

Kartlegging

Prosjektet tar sikte på å kartlegge og dokumentere kommunens utfordringsbilde, og blant annet se nærmere på folketallsutviklingen de siste årene, og hvilke økonomiske konsekvenser dette har fått for kommunens rammeoverføring.

Videre ønsker kommunen å se på hvilke muligheter Øksnes som kommune har med gitte utfordringer. Målet er her å finne metoder og tiltak som kan bidra til at kommunen både strukturelt og økonomisk klarer å møte sesongpregede samfunnstrekk på en bedre måte.

Forprosjektet skal også omhandle næringslivets rolle og muligheter.

– Her vil vi søke ekstern finansiering fra Nordland Fylkeskommune. Et mål er å tilrettelegge for at fremmede arbeidstakere kan oppholde seg lengre i Øksnes kommune, og være disponibel for arbeidsoppdrag utover vintersesongen, fastslår kommunen i søknad om prosjektmidler.