Øksnes-elevene fornøyd med skolen

Elevene i Øksnes ser ut til å være fornøyd med skolen og har et positivt syn på egen mestring og medvirkning, ifølg en tilstandsrapport for grunnskolen.

Myre 1-10 skole. 

Øksnes

Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Dette er nødvendig for blant annet å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte.

I en tilstandsrapport for grunnskolen i Øksnes for 2019, heter det at rapporten skal omhandle læringsresultater, frafall og læringsmiljø. Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier dvs. kommunestyret.

Store kull

Tildeling av budsjett til skolene er basert på en rammetildeling beregnet ut fra elevtallet ved den enkelte skole.

– De neste to årene kan vi få en økning i elevtallet da de to største registrerte barnekullene begynner på skolen høst 19 og høst 20, heter det i rapporten.

Læringsmiljø har fokus på alle skolene og resultatene brukes i arbeidet med å utvikle skolene. Elevene i Øksnes ser ut til å være fornøyd med skolen og har et positivt syn på egen mestring og medvirkning.

Evaluering av resultater og fremdrift i forhold til vedtatte mål er beskrevet i selve rapporten. Det kan bli ulikt fokus på den enkelte skole, men målet er det samme, best mulig kvalitet på opplæringa for den enkelte elev i Øksnes.

Fokus på kompetanse

I tilstandsrapporten heter det videre at Øksnes kommune har fokus på kompetanse og elevenes faglige prestasjoner.

– Med fokus på det skolebaserte utviklingsarbeidet ønsker vi å styrke kompetanse både på den enkelte skole og for Øksnes-skolen som helhet. Vi vil ha et spesielt fokus på kompetanse i kjernefagene de neste årene, og har som mål at alle som underviser i disse fagene skal ha godkjent utdanning. 6 lærere ble prioritert fra skoleeier til videreutdanning, men bare 2 godkjent fra Utdanningsdirektoratet, leser vi.

Godt samarbeid med foresatte er videre av stor betydning for elevenes skolehverdag og prestasjoner.

– Vi ønsker å tilrettelegge for en god og positiv dialog, da dette har stor betydning både for enkeltelever og skolemiljøet som helhet. Fremmedspråklige elever i Øksnes har krav på en god norskopplæring, det er økende behov både for norskopplæring og morsmålsopplæring i grunnskolen. Øksnes-elevene ser ut til å trives på skolene og får i stor grad den hjelp og støtte de har behov for fra lærerne, fastslås det avslutningsvis.