Per Ole Larsen, Øksnes Senterparti:

– Er forholdene ved Myre skole tilfredsstillende?

Kommunestyremedlem Per Ole Larsen (Sp) spør ordfører i Øksnes om hun mener forholdene ved Myre skole er tilfredsstillende for å ivareta kvalitet og gjeldende normer i skolen ved oppstart høsten 2019.

Kommunestyrerepresentant for Sp i Øksnes, Per Ole Larsen.  Foto: Knut Ivar Aarstein

Øksnes

Per Ole Larsen har gitt et såkalt grunngitt spørsmål til kommunestyrets møte den 18. juni i år, der han tar for seg situasjonen for elever, foreldre og lærere og arbeidstakere ved Myre skole etter sammenslåing av skoler i Øksnes til én skole.

Han hevder i spørsmålet sitt at flertallet i kommunestyret over de siste to, tre årene har gjort flere vedtak som er foreslått av rådmannen eller som benkeforslag (forslag som stilles under debatten om en sak, red) uten forutgående utredninger og inkluderende prosesser som ivaretar blant annet nye lærenormer. Han påpeker konkret avvikling av Sommarøy og Strengelvåg skole med flytting til Myre, samt avvikling av ungdomstrinnet ved Alsvåg skole, også med flytting til Myre.


Melder om adferdsproblemer i Øksnes-skolen

Skolesjef i Øksnes, Jarle Ragnar Meløy, sier at kommunen opplever en økende grad av adferdsproblemer ved skolene. Adferdsproblemer i Øksnes-skolen:

– Vi tar utfordringene på ramme alvor

Ledelsen i Øksnes-skolen innrømmer at det er utfordringer med utagerende adferd blant enkelte elever. De forsikret samtidig at skolesjef, rektorer og lærere tar dette på ramme alvor.


Skolebruksplan

– Senterpartiets forslag som ble nedstemt inneholdt behov for utarbeidelse av skolebruksplan med dertil strukturmelding før vedtak ble fattet. Dette for å opprettholde, samt styrke, kvaliteten i Øksnes-skolen, redegjør Larsen, og nevner flere elementer Sp tidligere har påpekt.

Larsen påpeker videre at det per i dag kun er elevene fra Sommarøy skole som er flyttet til Myre skole, hvor rombehov er dekt med midlertidig «brakkerigg». Etter vedtak skal elevene fra ungdomstrinnet i Alsvåg og Strengelvåg skole flyttes til Myre skole høsten 2019.

– Undertegnede vil også nevne spesielle utfordringer/forhold som er fremkommet gjennom media samt orientering fra rådmannen:

o Dårlig parkeringsforhold ved Myre skole

o Tilbudet med skolemat må avvikles på grunn av plassmangel

o Økende grad av adferdsproblem for elevene

o Plassproblem ved skolen

o Høyt sykefravær for ansatte ved skolen

o Spesialrom og grupperom avvikles for å brukes til ordinær undervisning høsten 2019

Per Ole Larsens spørsmål til ordfører:

1. Mener ordføreren at forholdene ved Myre skole vil være i tråd med det som kreves for å ivareta kvaliteten og gjeldende normer i skolen ved oppstart høsten 2019, herunder ivareta behov til den enkelte elev og ansatt?

2. Er ordfører enig i at det er rådmannen som er ansvarlig for de få utredningene som kommunestyret har behandlet når det gjelder skole/skolestruktur og at ordfører er ansvarlig for de benkeforslag/avstemningsmåtene når det gjelder skolestruktur som ble gjort i kommunestyret?

Ordfører Karianne B. Bråthen må forelegge svar i kommunestyrets møte den 18. juni.