Nei til mer laks ved Gisløy i Øksnes

Fylkesmannen avviser Cermaq Norways søknad om å øke mengden laks i merd ved lokalitet Gisløy S i Øksnes kommune.

Illustrasjonsfoto. 

Øksnes

Cermaq Norway AS har tidligere hatt en midlertidig tillatelse på 3.900 tonn MTB (maksimalt tillatt biomasse) på lokaliteten Giseløy S i Øksnes kommune, mens gjeldende permanent tillatelse er på 2.340 tonn. Cermaq har nå inne søknad om ny midlertidig tillatelse på 3.900 tonn MTB for inneværende generasjon laks.


Cermaq vil ha mer laks i to lokaliteter. Får nei av Øksnes kommune

Øksnes kommune mener det ikke er tilrådelig å øke mengden oppdrettsfisk på to lokaliteter i kommunen.

 

Avslag

Fylkesmannen avslår nevnte søknad, og begrunner dette blant annet med at fisken på Gisløy S har hatt god tilvekst med en snittvekt på rundt 2 kg og har passert 2.000 tonn biomasse på lokaliteten.

– Dette medfører at gjeldende begrensning vil overstiges i løpet av kort tid. Planen til Cermaq på lokaliteten har vært å produsere oppunder grensen på 2.340 tonn fram til søknaden var behandlet gjennom å sortere ut den største fisken og i nødvendig grad slakte ut for å overholde lokalitetens MTB, opplyser fylkesmannen i brev til selskapet og Øksnes kommune.

Mistet 15 000 tonn

I Cermaq sin søknad påpeker selskapet at de mistet slaktevolumer på rundt 15.000 tonn under algeoppblomstringen på forsommeren. Cermaq ser nå etter muligheter for å utnytte fisken man har igjen for å få størst mulig produksjon og verdiskapning. Selskapet presiserer at dette ikke er knyttet til Fiskeridepartementets nylig opprettede ordning med «kompensasjons MTB-konto», men kun handler om å utnytte gjenværende fisk som allerede står i sjøen på best mulig måte for å sikre produksjon, verdiskapning og arbeidsplasser.

Mer fisk enn tillatt

Fylkesmannen sier i sitt avslag at organet ikke kan se at søknaden ved Gisløy S ville vært annerledes om det ikke hadde skjedd et algeangrep.

– Selskapet satte i juli og august 2018 ut mer fisk enn hva lokaliteten er klarert for ved tilvekst. Som selskapet selv skriver i sin søknad har planen vært å slakte ut nødvendig fisk for å holde seg under produksjonsgrensen, og risiko for overskridelse av MTB ved utsett av for mye fisk er ingen akuttsituasjon og er oppdretters ansvar, fastslår fylkesmannen.

Avslutningsvis påpeker fylkesmannen at avvisningsvedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages.