Vornes Vel om Vornesveien:

– Veien må bygges ut og vi trenger sykkelsti

Velforeningen Vornes Vel på Myre tar til orde for at veien gjennom bygda må få økt standard, samt at det må bygges gang- og sykkelsti langs hele veien.

Leder av Vornes Vel, Trond Nilsen. 

Øksnes

Det er i forbindelse med en høringsuttalelse angående detaljreguleringsplan for Sentrum 5.1 på Myre at velforeningen har kommet med flere innspill.

I utgangspunktet er velforeningen positiv til de synspunkter og planer som fremkommer i reguleringsplanen som blant annet tar for seg ny gjennomfartsvei mot Sandviksbakken/Vornes. Her heter det at ny gjennomfartsvei skal etableres langs Torstein Reinholdtsensvei, langs havneinnløpet, og ikke gjennom Halvard Rasmussensvei der den går i dag.

Kjærlighetshaugen

Dette er en sak som har stor interesse for befolkningen på Myre, og har skapt til dels store motsetninger blant både befolkning og fra politisk hold. Utbygger Atle Hansen skal etablere et nytt boligfelt ved den mye omtalte Kjærlighetshaugen i området, et område som blir berørt av nevnte reguleringsplan.

Årsmøtet i Vornes Vel, bygda som befinner seg helt ved enden av bebyggelsen i sentrum av Myre, har enstemmig vedtatt at veiforbindelsen til Myre langs havneinnløpet (Torstein Reinholdtsensvei) må ferdigstilles snarest i tråd med konklusjonene i nevnte detaljreguleringsplan for å avlaste den trange veien over Sandviksbakken.

Må bygges ut

– Vornesveien må bygges ut i samme standard som Torstein Reinholdtsensvei frem til krysset til Sandviksdalen for å hindre trafikkork og andre problemer mellom Kjærlighetshaugen og krysset Dalveien. Vornesveien, fra krysset Sandviksdalen og videre utover til Vornes, er trang og dårlig vedlikeholdt, og må derfor rustes opp, fastslår leder for Vornes Vel, Trond Nilsen.

Velforeningen mener det må bygges gang- og sykkelsti langs hele veien. Videre må det etableres møteplasser med 50-100 meter mellomrom for å oppfylle minimum krav til trafikksikkerhet på strekningen.

Hensyn til myke trafikanter

Det må tas fullt hensyn til myke trafikanter ved bygging av ny vei. Særlig vil foreningen påpeke behov for fortau og gang-/sykkelsti. Disse må fortsette hele veien utover til Vornes, påpekes det videre.

– Vi står foran en periode hvor det planlegges en del utbygging i området. Veien må ha kapasitet for nødvendig aksellast hele veien til Vornes for at lastebiler og anleggsutstyr kan fraktes uten å skade veien. Jeg minner om at et område i Vornes kan være utsatt for ras. Også derfor er det viktig at vi får vei utover som kan brukes ved evakuering, søk og redning uten at der oppstår trafikkorker og møteulykker, påpeker Nilsen på vegne av velforeningen.

Årsmøtet i Vornes Vel forutsetter at deres innsigelser blir tatt hensyn til, og at gårdsforeningen Vornes Vel blir holdt løpende orientert om sakens videre utvikling, avrunder leder Trond Nilsen.