Skatten på næring kan øke til sju promille

Tirsdag vedtok formannskapet i Øksnes å sende rådmannens budsjettforlag ut på høring.

Rådmann i Øksnes kommune, Elise Gustavsen.  Foto: Tommy Hansen

Øksnes

Dette skriver Øksnesavisa. I sakspapirene skriver rådmann Elise Gustavsen at manglende utvikling i folketallet er med å bidra til trange økonomiske kår for kommunen.

«Når befolkningssammensetningen også er i endring, må kommunens tjenester tilpasse seg disse endringene. Slike strukturelle tilpasninger er krevende, fordi innbyggerne er vant til et gitt tjenestenivå som kanskje må endres», står det blant annet å lese i sakspapirene.

Gustavsen poengterer at Øksnes kommune har et vesentlig behov for å øke inntektene i kommunen, på grunn av lavere rammeoverføringen og økte kapitalutgifter til investeringer. En av konsekvensene, er at eiendomsskatt på privatboliger, fritidseiendom og næringeiendom, økes gradvis i økonomiplanperioden.

Ifølge rådmannen vil skattlegging av næringseiendommer med dagens skattesats på 3 promille, gi en inntekt i 2020 på ca. 3,8 mill. kr. Maksimal skattesats for næringseiendommer vil fortsatt være 7 promille, slik at samlet inntektspotensialet vil være ca. 8,6 millioner kr.

«Kommunen står foran store investeringsbehov som gjør det nødvendig å ta i bruk inntektspotensialet som ligger i å trappe opp eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer, i tillegg til næringseiendommer», skriver rådmannen.

I forslaget fra rådmannen til opptrapping av eiendomsskatt i planperioden, foreslås det at bolig- og fritidseiendommer øker med henholdsvis to og fire promille i 2020 og 2021, mens næringseiendommer går fra fire til fem promille i 2021, til seks promille året etter, og til sju promille i 2022.