Flere hundre tusen til Handelsstedet Tinden

Riksantikvaren bevilger 600 000 kroner til bygningsvern for Handelsstedet Tinden.

Handelsstedet Tinden.  Foto: Tor-Martin Karlsen

Øksnes

Riksantikvaren tildeler Nordland fylkeskommune ved Kulturminner i Nordland et tilskudd på 2 millioner kr. for 2020. Midlene er øremerket bygningsverntiltak på privateide, fredede bygninger.

Dette som en del av det nasjonale prosjektet «Leve med kulturminner»

Målsetningen er å føre privateide fredete bygninger opp til vedlikeholdsnivå innen 2020. Midlene sikrer at pågående arbeider allerede nå kan planlegges videreført i 2020, påpekes det overfor mottaker av midlene.

Tilskuddet benyttes til å gjennomføre følgende tiltak i 2020:

 Prosjektet må gjennomføres i samsvar med de planer som er lagt fram.

 Det skal føres eget regnskap for prosjektet. Regnskapet skal settes opp slik at det kan sammenlignes med kostnadsoverslaget som ligger til grunn for tilskuddet. Verdi av eventuelt eget arbeid må bokføres i prosjektregnskapet.

 Dersom arbeidet ikke blir utført i forutsatt omfang eller til oppgitt kostnad, vil tilskuddet bli tilsvarende redusert.

 Tilskuddet er disponibelt ut 2020 og kan etter søknad forlenges til utgangen av 2021.

 Ved omtale av prosjektet skal det opplyses at Nordland fylkeskommune har støttet prosjektet. Fylkeskommunens logo skal synliggjøres i presentasjonsmateriale som utarbeides for prosjektet.

 Restaurering, reparasjon og vedlikehold skal utføres på en slik måte at arbeidene tilfredsstiller de krav som stilles til antikvarisk sikring. Det skal blant annet brukes samme type materialer og håndverksteknikker som opprinnelig har vært benyttet.

 Det forutsettes at gjennomføringen av tiltaket har god opplærings- og formidlingseffekt.