Utfordrer ordfører Danielsen i Øksnes:

– En felles politisk dugnad i Øksnes

Det har vist seg komplisert å gjennomføre kommunestyremøte i Øksnes i den pågående krisen, noe kommunestyregruppa til Øksnes Arbeiderparti har full forståelse for, sier gruppa i dette åpne brevet til ordfører John Danielsen.

Deler av gruppa til Øksnes Arbeiderparti i møte i kommunestyre 4. februar i år. 

Øksnes

Ap viser til forskrift av 13. mars som åpner for å gjennomføre politiske møter i kommunen digitalt, og kommunestyregruppe til Ap er innstilte på å bidra til at det skjer på en mest mulig hensiktsmessig måte.

Anbefalingen fra IT-sjef i Øksnes er klar på at det mest hensiktsmessige er å gjennomføre møtet heldigitalt.

Dette støtter vi fullt ut, og håper at dette også blir den foretrukne måten, uten at noen møter fysisk og ved det øker smittefaren både for seg selv og ansatte i Øksnes Rådhus. Det skisserte opplegget med stemmegivning ved opprop støttes likeså. Når det gjelder det å be om ordet anbefaler vi at dette gjøres ved å sende SMS til ordfører (eventuelt varaordfører) eller møtesekretær. Det tror vi vil lette gjennomføringen av møtet for ordfører.

Både våre innbyggere og vårt næringsliv har tøffe utfordringer nå og i uoverskuelig fremtid. Som politikere er vi veldig klare til å bidra i dugnaden for at Øksnes-samfunnet skal bli minst mulig skadelidende, og komme seg snarest mulig tilbake på fote.

Så langt har det vært utfordrende å kanalisere dette engasjementet, og vi ønsker med dette å være klare ovenfor ordfører om at vi ønsker å bidra positivt i de utfordringene vi står ovenfor. Det krever et godt lederskap, og grunnstenen i ethvert godt lederskap er god involvering.

Vi ønsker å utfordre ordfører til å i mye større grad enn til nå å involvere Formannskapsmedlemmene og øvrige gruppeledere i det viktige politiske arbeidet vi har fremfor oss. Vi er sikre på at vi alle har et felles mål om at kommunen, næringslivet og innbyggere skal bli minst mulig skadelidende. Skal vi få dette til så må vi forene våre krefter og løfte sammen i flokk.