Fishing for Litter etablert på Myre

I samarbeid med Øksnes havnevesen kan fiskefartøy nå levere oppfisket avfall fra havet kostnadsfritt til Fishing for Litter på Myre.

Illustrasjonsbilde marin forsøpling 

Øksnes

Fishing for Litter startet som en nasjonal prøveordning i 2016, og er en miljødugnad som inviterer fiskefartøy til å ta del i oppryddingen av marint avfall fra havet. Fishing for Litter tilbyr gratis levering av oppfisket avfall i utvalgte havner langs kysten. Med oppfisket avfall menes marint avfall som fartøyene får som «bifangst» og tar opp av havet under fiske.

I 2019 leverte fiskefartøy totalt 218,3 tonn oppfisket avfall til ni Fishing for Litter mottak langs kysten.

Fishing for Litter er finansiert av Miljødirektoratet og administreres av SALT Lofoten AS. Innsamlet avfall behandles i samarbeid med Nofir og lokale avfallsselskap.

Nå er denne ordningen også kommet til Myre. I samarbeid med Øksnes havnevesen er det etablert et Fishing for Litter mottak på Kartneset som stod klart fredag. Kontaktperson hos havnevesenet er havnesjef Torodd Gustavsen. Reno Vest bidrar med containerutleie og avfallsbehandling.

Fartøy som ønsker å delta i ordningen på Myre bes om å ta kontakt med prosjektledelsen i SALT for påmelding.

Prosjektleder Hilde Rødås Johnsen er glad for at flere fartøy nå får muligheten til å ta del i Fishing for Litter, og håper fiskeflåten på Myre vil støtte opp om miljødugnaden.

Påmeldte fartøy vil få utlevert sekker for oppsamling av avfall og infomateriell hos havnevesenet.

Det er kun oppfisket avfall som kan leveres gjennom ordningen, mens fartøyenes eget avfall skal håndteres på vanlig måte. Begrensninger i antall deltakerfartøy ut fra budsjettmessige hensyn kan forekomme.